Zapytanie ofertowe pn. wykonanie trasy rekreacyjno – turystycznej -Kręta ścieżka poprzez las o długości ok. 500 m na działce ewid. Nr 5292 położonych w Jordanowie realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego

Jordanów, 19.07.2022 r.

IRG.272.2.10.2022  

 

Zapytanie ofertowe

pn. wykonanie trasy rekreacyjno – turystycznej -Kręta ścieżka poprzez las  o długości ok. 500 m na działce ewid. Nr 5292 położonych w Jordanowie realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego - dotyczy zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1. Niniejsza oferta nie stanowi również oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty w celu negocjacji warunków, a także zgodnie z art. 701 § 3 k.c. zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający:

Miasto Jordanów

ul. Rynek 1

34-240 Jordanów

NIP: 552-15-79-821

Odbiorca:

Urząd Miasta Jordanowa

ul. Rynek 1

34-240 Jordanów

1.     Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie trasy rekreacyjno – turystycznej – Krętą ścieżką poprzez las  o długości ok. 500 m na działce  ewid. Nr 5292 położonych w Jordanowie, realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego

Elementy zamówienia:

-wykonanie trasy rekreacyjno -turystycznej ul Skotnica

Szczegółowy zakres zadania znajduje się w przedmiarze robót, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Termin realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia zrealizowany powinien zostać do dnia 14.10.2022 r.

3. Opis sposobu przygotowania oferty:

a)     Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

b)     Oferta musi być przygotowana w języku polskim, wszelkie pisma sporządzone
w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

c)     Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

d)     Oferta musi być podpisana przez wykonawcę. Zamawiający zaleca aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienia do podpisania oferty.

e)     Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie wykonawcę.

f)      Oferta winna zawierać stawkę netto oraz brutto za całość przedmiotu zamówienia. Do oferty winien zostać dołączony kosztorys ofertowy, przygotowany na podstawie załączonego przedmiaru robót.

g)     Oferent powinien  zapoznać się w terenie z zakresem prac oraz sprawdzić poprawność  obmiaru.

4. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Jordanowa osobiście, za pośrednictwem poczty lub wysłać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

a)     Termin złożenia ofert: do dnia 26.07.2022 r. do godz. 10:00.

b)     Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

c)     Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną bez rozstrzygnięcia.

5. Kryteria wyboru oferty:

Cena – 100 %

6. Termin związania ofertą:

Termin związania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
z upływem terminu składania ofert.

7. Pozostałe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

a)     Do negocjacji warunków zamówienia.

b)     Do skontaktowania się tylko z wybranym Oferentem.

c)     Do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

d)    Oferent powinien  zapoznać się w terenie z zakresem prac.

8. Osobą do kontaktu jest P. Zenon Szklany tel. 18 26 91 708 / 18 26 91 700

 

9. Załączniki:

- Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

- Załącznik nr 2 – przedmiar robót,

- Załącznik nr 3 – projekt umowy,

- Załącznik nr 4 – mapa poglądowa.

                                                                    

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) informujemy, iż:

I. ADMINISTRATOR DANYCH.

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Miasto Jordanów reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jordanowa z siedzibą przy ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów. Z administratorem – można skontaktować się poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Administrator – Miasto Jordanów wyznaczyło inspektora ochrony danych - Panią Magdalenę Waligóra, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

II. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Miastu Jordanów określonymi przepisami prawa, w szczególności na podstawie art. 6 – 10d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA WYNIKAJĄCA Z RODO:

 1. Realizacja przysługujących Administratorowi uprawnień, bądź spełnienie przez Administratora obowiązków określonych przepisami prawa.
 2. Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora.
 3. Wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
 4. Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.III. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt III odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.

IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

V. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach i w granicach określonych przepisami prawa, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
 6. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do wycofania zgody.
 7. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VI. PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY.

VII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym,umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

 1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
 3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

załączniki do pobrania