Jordanów, 19.07.2022 r.

Zapytanie ofertowe

IRG.271.2.12.2022.JG

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa wieży obserwacyjno – widokowej z przeznaczeniem na cele ogólnodostępne wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewid. nr. 3915/1 w Jordanowie.

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – gminy górskie.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598,2054, 2269, z 2022 r. poz. 25, 872,1079.)

Zamawiający/ Zleceniodawca:

Miasto Jordanów
ul. Rynek 1
34-240 Jordanów

NIP: 552-15-79-821

Odbiorca:
Urząd Miasta Jordanowa
ul. Rynek 1
Jordanów

       1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa wieży obserwacyjno – widokowej z przeznaczeniem na cele ogólnodostępne wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewid. nr. 3915/1 w Jordanowie.

Zakres usługi obejmuje:

 • Prowadzenie przedsięwzięcia po podpisaniu umowy z wykonawcą od przekazania placu budowy po protokolarne zakończenie i przekazanie do użytkowania wykonanych robót,
 • Zapewnienie inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (obowiązek ustanowiony decyzją pozwolenia na budowę),
 • Ścisła współpraca z wykonawcą i inwestorem na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia, uczestnictwo w radach budowy, weryfikacja wykonanych etapów zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót.

Zamawiający posiada ostateczną decyzje pozwolenia na budowę dla zakresu robót budowlanych znak: WA.6740.1.205.2022.KM z dnia 12.05.2022 r. 

       2. Termin realizacji zamówienia:

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie od dnia podpisania umowy do 14.12.2022 r. Termin realizacji przedmiotu zamówienia może ule zmianie w sytuacji wcześniejszej realizacji właściwych robót budowlanych i zakończeniu zadania lub występujących opóźnień w tym zakresie.

       3. Opis sposobu przygotowania oferty:

 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Oferta musi być przygotowana w języku polskim, wszelkie pisma sporządzone
  w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
 • Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 • Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
 • Oferta musi być podpisana przez wykonawcę. Zamawiający zaleca aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienia do podpisania oferty.
 • Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie wykonawcę.
 • Oferta winna zawierać stawkę brutto za całość przedmiotu zamówienia

  4. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Jordanowa osobiście, za pośrednictwem poczty lub wysłać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Termin złożenia ofert: do dnia 27.07.2022 r. do godz. 10:00.
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną bez rozstrzygnięcia.

  5. Kryteria wyboru oferty:

Cena – 100 %

           6. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

           7. Pozostałe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

 • Do negocjacji warunków zamówienia
 • Do skontaktowania się tylko z wybranym Oferentem
 • Do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

  8. Osoba do kontaktu:   Piotr Pudo – Sekretarz Miasta Jordanowa tel. 18 26 91 700

  9. Załączniki:
 • Załącznik 1 - Formularz ofertowy;
 • Załącznik 2 - Projekt umowy.

                                                                          Burmistrz Miasta Jordanowa

                                                                               Andrzej MalczewskiPliki do pobrania:
1. Formularz ofertowy  (docx 16KB)
2. Projekt umowy (doc 82KB)