IRG.271.2.3.2019                                                                                         Jordanów, dnia 16 kwiecień 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

  1. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Jordanów zaprasza do złożenia ofert na: „Zakup, dostawę i montaż 7 lamp solarnych z czujnikiem ruchu na ul. Zakopiańskiej (bocznej) - droga nr ewid. 5622/1 w Jordanowie”.
  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Roboty budowlane obejmujące zakup, dostawa i montaż 7 szt. lamp solarnych, spełniające;
  1. a) Minimalne parametry lamp:

- czas pracy: minimum 10 -12h

- wysokość słupa: minimum od 5,0 - 7,0m

- wysokość montażu oprawy - od 4 m - 6m

- moc paneli: min. 260W

- lampa uliczna , umiejscowiona na stopie fundamentowej

- montaż lamp: fundament- prefabrykowany

- materiał: ocynkowana stal, oprawa wykonana z aluminium i hartowanego szkła

- źródło światła: od 18-38W LED

- barwa światła: 4000-7000K-biała

- kontroler: zabezpieczenie przed przeładowaniem i rozładowaniem z automatyczną funkcją ściemniania.

- stopień ochrony: IP66

- sposób włączania: włącznik zmierzchowo- programowalny- komunikacja radiowa

- autonomia (czas pracy w skrajnie niekorzystnych warunkach nasłonecznienia): do 5-6 dni

- akumulator: bezobsługowe, min 140Ah

- Typ akumulatora: żelowy lub agm

- warunki klimatyczne dla całej lampy: -25/+50 st. C.

wraz z:

  1. b) Obsługą geodezyjną, niezbędnymi uzgodnieniami oraz opracowaniem dokumentacji projektowejuzyskaniem pozwolenia na budowę.

Montaż lamp przez Wykonawcę nastąpi w wskazanych miejscach ustalonych z Zamawiającym po zawarciu umowy. Wykonawca dokona montażu lamp zgodnie ze sztuką budowlaną, zapewniając nadzór osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim podczas montażu odpowiada Wykonawca. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże niezbędne do eksploatacji klucze, piloty sterujące czy inne urządzenia niezbędne do podstawowej eksploatacji lamp wraz z instrukcją w języku polskim. Wykonawca przeszkoli również wskazanego pracownika Zamawiającego z podstawowej obsługi lamp. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 m-cy gwarancji.

  1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

-zawierać datę oferenta (netto i brutto),

-określać termin wykonania zamówienia,

-podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

  1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: termin oddania do 31 sierpnia 2019 r.

  1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 30.04.2019 r. do godz. 13.30 na adres: Urząd Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, Sekretariat pok.5:

z adnotacją:

Zakup, dostawa i montaż 7 lamp solarnych

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

                                                          30.04.2019 r. godz. 13.30

Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.04.2019 r. o godz. 14.00, Sala obrad- pok. 10.

W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.WARUNKI PŁATNOŚCI - zapłata za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT/rachunku.

7.Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty – 100% ryczałtowa cena brutto podana za realizację całego przedmiotu zamówienia.

8.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Anna Gacek, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , nr tel. 18 2691 708

Jan Gringras, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel. 18 2691 708.

9.Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego i specyfikacji technicznej oferowanych lamp.

 

1. Załącznik

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         

Jordanów, dnia 18.04.2019r.

Zapytanie ofertowe nr IRG.271.2.3.2019

Zamawiający odpowiada na zadane pytania:

PYTANIE

1. Czy zostanie uwzględniona oferta dotycząca lamp solarnych najnowszej generacji, która nie spełnia Państwa wymagań w zakresie:

a. Moc paneli:min.260W.Nasze produkty nie potrzebują tak dużych paneli, aby uzyskać efekt świetlny, zgodny z Państwa opisem.

ODPOWIEDŹ: Oferta zostanie uwzględniona wówczas, gdy: Moc paneli: min.260W może być inny pod warunkiem, iż końcowy efekt świetlny będzie zgodny z wymaganiami oferty.

PYTANIE

b.  Akumulator: bezobsługowe, min 140Ah. Nasz produkt ze względu na zastosowanie najnowszych technologii nie wymaga zastosowania tak dużego akumulatora. Natomiast spełnia warunek dotyczący bezobsługowości.

ODPOWIEDŹ: Akumulator: min 140Ah chyba, że ze względu na technologie nie jest wymagana taka wielkość w zastosowaniu, aby uzyskać efekt wymagany.

PYTANIE

c. Typ akumulatora: żelowy lub agm. Nasze produkty wykorzystują najnowsze akumulatory litowo-jonowe, które są trwalsze i efektywniejsze od żelowych.

ODPOWIEDŹ: Typ akumulatora preferowany: żelowy lub agm. może być akumulator litowo -jonowy z uwagi na dłuższą trwałość.

Ponadto informujemy, iż;

Wszelkie modyfikacje na urządzenia- mogą być parametry równoważne lub wyższe w żaden sposób nie mogą być niższe niż w zapytaniu. Wykonawca musi wskazać w ofercie, jaki produkt oferuje w zamian, za jaki. Wykazanie równoważności jest po stronie wykonawcy.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jordanów, dnia 25.04.2019r.

Zapytanie ofertowe nr IRG.271.2.3.2019

Zamawiający odpowiada na zadane pytanie:

PYTANIE

  1. Co ma wchodzić w skład dokumentacji projektowej czy ma być pełny projekt budowlany dla lamp solarnych?

ODPOWIEDŹ: Wymagane będzie uzyskania pozwolenia na budowę. Art. 29 ustawy Prawo budowlane w związku z czym jest wymagany projekt budowlany.

 

Ponadto informujemy iż:

Roboty budowlane wykraczające poza pas drogowy, wówczas wymagać będą uzyskania pozwolenia na budowę. Art. 29 ustawy Prawo budowlane wymienia obiekty budowlane i roboty budowlane, których realizacja jest zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę i które mogą być wykonywane w oparciu o zgłoszenie. Zawarty w tym przepisie katalog stanowi zbiór zamknięty. Oznacza to, że tylko budowa tych obiektów i tylko te roboty budowlane są wyłączone spod działania ogólnej zasady, zawartej w art. 28 prawa budowlanego, która mówi, że roboty budowlane, można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Artykuł 29 nie wymienia robót polegających montażu lamp solarnych, zatem przed ich wykonaniem należy uzyskać pozwolenia na budowę i dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

Jeżeli roboty budowlane (montaż lamp solarnych) mieścić się będą w granicach pasa drogowego, wówczas można je zakwalifikować do przebudowy drogi w myśl art.3 pkt 7a ustawy Prawo budowlane, co wymaga zgłoszenia (art.29 ust.2 pkt 12 Prawa budowlanego). W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia (minimum 21 dni przed planowanym rozpoczęciem robót). Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz odpowiednie szkice lub rysunki a także, w zależności od potrzeb, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.