Drukuj

Jordanów dnia 20.08.2018r.

IRG.272.2.7.2019

ROZEZNANIE RYNKOWE /ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: sukcesywna dostawa opału w postaci węgla kamiennego do budynków mienia komunalnego w Jordanowie

- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000EURO

Zamawiający- Miasto Jordanów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań.

 1. Informacja o zamawiającym
  Miasto Jordanów
  Rynek 1
  34-240 Jordanów
  NIP 552-15-79-821
 2. Termin składania ofert do dnia :27.08.2018r. godzina 10,00
 3. Miejsce złożenia oferty Urząd Miasta Jordanowa sekretariat pok. nr 7 w kopercie z  adnotacją: Rozeznanie Rynkowe – „Sukcesywna dostawa opału w postaci węgla kamiennego  do budynków mienia komunalnego w Jordanowie”
 4. Oferent powinien wypełnić ofertę na formularzu cenowym załączonym do niniejszego zapytania w formie pisemnej załączając niezbędne certyfikaty jakości opału oraz  załączyć podpisany wzór umowy
 5. Zapoznać się z częścią opisową przedmiotu zamówienia.
 6. Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 7. Niniejsze zapytanie ofertowe realizowane jest w związku ze spełnieniem zasad  konkurencyjności dostaw.
 8. Otrzymane materiały będą wykorzystane do użytku wewnętrznego i mogą posłużyć do ewentualnego zawarcia umowy, która realizowana będzie od 01 września 2019r. do 31 maja 2020r.
 9. Zakładamy, że materiały zostaną sporządzone i złożone na koszt Wykonawcy jak również przedstawiona w nich oferta cenowa będzie ważna przez okres co najmniej 30 dni.
 10. Opis przedmiotu zamówienia stanowi integralna część zapytania ofertowego.
 11. Osoba do kontaktu insp. IRG Urzędu Miasta -Szklany Zenon tel.18 26 91 708

Załączniki do pobrania