Jordanów, dnia 29.04.2021 r.

MIASTO JORDANÓW
Rynek 1
34-240 Jordanów

Wykonawcy w postępowaniu
Nr IRG.271.1.1.2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IRG.271.1.1.2021 Nazwa zadania: Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w Jordanowie:

Część 1- Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Mickiewicza – ul.3 Maja w Jordanowie Część 2 - Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Kolejowej w Jordanów

 1. Część 1- Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Mickiewicza – ul.3 Maja w Jordanowie
  1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia w części 1 najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:
   Firma Handlowo Usługowa „HYDROBUD” Janusz Kołton
   Siedziba: Wysoka 181, 34 240 Jordanów
   Uzasadnienie wyboru:
   Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 i następne ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji warunków zamówienia.
  2. W prowadzonym postępowaniu dla części 1 złożono następujące oferty:
   1. Firma Handlowo Usługowa „HYDROBUD” Janusz Kołton
    Siedziba: Wysoka 181, 34 240 Jordanów
    Cena oferty: 1 542 794,49 zł ( netto) 356 452,63 zł ( VAT) 1 906 247,19 zł (brutto)
    Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 120 miesięcy
    - Cena - 60 pkt
    - Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40 pkt,
    Łączna ilość punktów : 100
   2. Ekoinstal Sp zo.o.
    Siedziba: ul. Przemysłowa 8 34-200 Sucha Beskidzka
    Cena oferty : 1 918 950,77 zł (netto) 441 358,68 zł (VAT) 2 360 309,45 zł( brutto)
    Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 72 miesięcy
    -Cena - 48,46 pkt,
    - Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 20 pkt,
    Łączna ilość punktów : 68,46 pkt
 2. Część 2 - Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Kolejowej w Jordanów
  1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia w część 2 najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:
   Firma Handlowo Usługowa „HYDROBUD” Janusz Kołton
   Siedziba: Wysoka 181, 34 240 Jordanów
   Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 i następne ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj.
   100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji warunków zamówienia.
  2. W prowadzonym postępowaniu dla części 2 złożono następujące oferty:
   1. Firma Handlowo Usługowa „HYDROBUD” Janusz Kołton
    Siedziba: Wysoka 181, 34 240 Jordanów
    Cena oferty: 464 674,76 zł ( netto) 106 875,19 zł ( VAT) 571 549,95 zł (brutto)
    Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 120 miesięcy
    - Cena - 60 pkt
    - Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40 pkt,
    Łączna ilość punktów : 100
   2. Ekoinstal Sp zo.o.
    Siedziba: ul. Przemysłowa 8 34-200 Sucha Beskidzka
    Cena oferty 476 038,59 zł (netto) 109 488,88 zł (VAT) 585 527, 47 ZŁ ( brutto)
    Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 72 miesięcy
    - Cena - 58,57 pkt
    - Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 20 pkt,
    Łączna ilość punktów : 78,57
 3. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 4. Zawiera umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 5. Środki ochrony prawnej
  Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Rozdziale XXIII Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590.

Do pobrania podpisane zawiadomienie (PDF, 201KB)