ZAMAWIAJĄCY:

MIASTO JORDANÓW
NIP: 552 – 15 – 79 - 821 Regon: 491893227

Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa Rynek 1 34-240 Jordanów NIP Urzędu Miasta Jordanowa: 735 – 10 – 26 – 201

 RGI.271.1.5.2021

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

dot.: Roboty budowlane pn.:

Remont Sali obrad  oraz wzmocnienie konstrukcji dachu zabytkowego budynku Ratusza w Jordanowie wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-789, na działce nr ewid.  5874

  1.  Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c5b5d1f-ea1c-11eb-b885-f28f91688073
  2.  Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00122602/01
  3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy bez negocjacji, tryb podstawowy – art. 275 pkt 1)

RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 222 pkt 4ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 280 400,00 zł brutto

 Andrzej Malczewski
Burmistrz Miasta Jordanowa

Do pobrania (PDF, 515KB)