Jordanów, dnia 05.08.2021 r.

MIASTO JORDANÓW
Rynek 1
34-240 Jordanów

Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c5b5d1f-ea1c-11eb-b885-f28f91688073

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00122602/01

Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001723/03/P

Wykonawcy w postępowaniu

Nr IRG.271.1.5.2021

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający na podstawie art. 222 ust 5 ustawy  z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) informuje, że do upływu terminu składania ofert, w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp, którego przedmiotem jest Remont Sali obrad  oraz wzmocnienie konstrukcji dachu zabytkowego budynku Ratusza w Jordanowie wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-789, na działce nr ewid.  5874 , złożona została następująca oferta:

Nazwa wykonawcy:

DeS Henryk Dowgier, Anna Dowgier Sp. j.,

ul. Kronikarza Galla 5/1,

30-053 Kraków

Cena oferty: 308 939,72 ZŁ NETTO 379 995,86 ZŁ BRUTTO

Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 120 MIESIECY

Informacje o kwocie , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia :

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 222 pkt 4ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 280 400,00 zł brutto (informacje o  kwocie Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed upływem terminu otwarcia ofert) .

Andrzej Malczewski
Burmistrz Miasta Jordanowa