Jordanów, 1.12.2021r.

ZAMAWIAJĄCY:

MIASTO JORDANÓW

NIP: 552 – 15 – 79 - 821 Regon: 491893227

Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa Rynek 1 34-240 Jordanów NIP Urzędu Miasta Jordanowa: 735 – 10 – 26 – 201

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

dot.: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 2.016.000,00 zł

Nr postępowania: RGI.271.1.11.2021

Identyfikator postępowania 44553855-1b2d-4da3-b0c4-37b5f6fd973a

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny 2021/BZP 00280396/01

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy bez negocjacji, tryb podstawowy – art. 275 pkt 1)

RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 222 pkt 4ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 274 062, 32  zł

Andrzej Malczewski
Burmistrz Miasta Jordanowa