Jordanów, dnia 08.12.2021 r.

                                                                                                     

MIASTO JORDANÓW

Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa

Rynek 1

34-240  Jordanów

tel.:   0 18 26 91 700, faks: 0 18 26 91 719

Adres skrzynki ePUAP: /43yycb05ux/skrytka

Adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Identyfikator postępowania: 38bac6ca-8517-4dfd-92ce-915cb0c7b858

Wykonawcy w postępowaniu

Nr IRG.271.1.8.2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

            dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IRG.271.1.8.2021 Nazwa zadania Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Jordanowa

Identyfikator postępowania: 38bac6ca-8517-4dfd-92ce-915cb0c7b858

  • Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez wykonawcę:

Franciszek Kowalczyk FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA "KOMBUD"

prowadzący działalność pod adresem:34-242 Łętownia 378

Uzasadnienie wyboru: 

Złożona przez ww. Wykonawcę oferta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 i następne ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj.

90 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji warunków zamówienia. 

  • W prowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę:

Franciszek Kowalczyk FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA "KOMBUD"

prowadzący działalność pod adresem:

34-242 Łętownia 378

  • Cena oferty:

Brutto: 1 386 795 zł 60 gr słownie : jeden milion trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt groszy

Netto: 1 284 070 zł 00 gr

Słownie : jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt złotych

Cena -  58  pkt,

  • Kryterium środowiskowe – emisja spalin

Wykonanie przedmiotu zamówieniu przy wykorzystaniu

a) jednej sztuki samochodów do odbioru odpadów komunalnych spełniającego normę emisji EURO 4,

b) jednej sztuki samochodów do odbioru odpadów komunalnych spełniającego normę emisji EURO 6,

c) jednej sztuki samochodów do odbioru odpadów komunalnych spełniającego normę emisji EURO 6

Kryterium środowiskowe – emisja spalin– 32 pkt,

Łączna ilość punktów : 90,00 pkt

  • Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
  • Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi w terminie o którym mowa w art. 264 ust 2 pkt 1) a Pzp.
  • Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Rozdziale XXIII Specyfikacji   Warunków Zamówienia oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590.