Jordanów 13.01.2022 r.

ZAMAWIAJĄCY:

MIASTO JORDANÓW

NIP: 552 – 15 – 79 - 821 Regon: 491893227

Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa Rynek 1 34-240 Jordanów NIP Urzędu Miasta Jordanowa: 735 – 10 – 26 – 201

 RGI.271.1.14.2021

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  1. dot.: Roboty budowlane pn.:Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania piwnicy w budynku Urzędu Miasta Jordanowa na archiwum zakładowe oraz punkt przyjmowania osób ze szczególnymi potrzebami.
  2. Identyfikator postępowania: ocds-148610-1449fb0b-630d-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
  3. Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00328765/01
  4. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy bez negocjacji, tryb podstawowy – art. 275 pkt 1)

RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 222 pkt 4ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 440 000,00 zł brutto /słownie : czterysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100/.