Jordanów, dnia 28.03.2022 r.

MIASTO JORDANÓW

Rynek 1

34-240 Jordanów

1.Identyfikator postępowania miniPortal 259a5f4d-69cc-47f3-b485-fc1f45e8eaea

2.Identyfikator postępowania BZP: ocds-148610-97ae3aa6-9a33-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

Wykonawcy w postępowaniu

Nr IRG.271.1.4.2022

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający na podstawie art. 222 ust 5 ustawy  z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) informuje, że do upływu terminu składania ofert, w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp, którego przedmiotem jest Przebudowa stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Jordanowie przy ul. Kolejowej , złożona została następująca oferta:

Nazwa wykonawcy:

  1.  Firma Budowlana Robert Lichosyt
    Ul. Przemysłowa 10
    34-200 Sucha Beskidzka

Cena oferty:

netto:645 528,46 PLN (słownie złotych: sześćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych 46/100

VAT: 148 471,55

brutto:794 000,01  PLN(słownie złotych: siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych 01/100)

Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia:  120 m-cy        

Informacje o kwocie , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia :

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 222 pkt 4ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: : 850 000,00 zł brutto /słownie : osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100/ (informacje o  kwocie Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed upływem terminu otwarcia ofert) .