Jordanów, dnia 07.04.2022 r.

MIASTO JORDANÓW
Rynek 1
34-240 Jordanów
Wykonawcy w postępowaniu

Nr IRG.271.1.2.2022

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

            dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IRG.271.1.2.2021 Nazwa zadania: Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego (treningowego) przy ulicy Kolejowej w Jordanowie wraz z urządzeniami i wyposażeniem

Część 1 Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego (treningowego) przy ulicy Kolejowej w Jordanowie wraz z urządzeniami i wyposażeniem

Część 2 Budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy boisku sportowym w Jordanowie przy ul. Kolejowej,

miniPortal Identyfikator postępowania: d9d9efcd-3457-4ad7-bd23-bd165a108326

BZP Identyfikator postępowania: ocds-148610-b8e937b9-8a63-11ec-9bc1-c2db95d08897

I.Część 1 Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego (treningowego) przy ulicy Kolejowej w Jordanowie wraz z urządzeniami i wyposażeniem

1) Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia w części 1  najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

NOWATOR SP Z O.O.
34-745 Spytkowice 722 a

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 i następne ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji warunków zamówienia. 

W prowadzonym postępowaniu dla części 1 Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego (treningowego) przy ulicy Kolejowej w Jordanowie wraz z urządzeniami i wyposażeniem złożono następujące oferty:

 1. BELLSPORT Grzegorz Leszczyński
  ul. Hutnicza 4  41-923 Bytom

  Cena oferty:
  999 964,59 zł netto/ słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 59/100
  1 229 956,45 zł brutto /słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 45/100
  Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 120 m-cy
  - Cena – 51,24 pkt
  - Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40 pkt,
  Łączna ilość punktów : 91,24
 2. PROFES FIRMA RREMONTOWO – BUDOWLANA
  RAFAŁ KONIECZNY
  34 – 713 SKAWA 79 B
  Cena oferty:
  929 739,53 zł netto/słownie złotych : dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć 53/100
  1 143 579,62 zł brutto /słownie złotych: jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 62/100
  Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 120 m-cy
  - Cena -  55,11 pkt
  - Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40 pkt,
  Łączna ilość punktów : 95,11
 3. NOWATOR SP Z O.O.
  34-745 Spytkowice 722 a
  Cena oferty:
  853 960,40  zł netto/słownie złotych : osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 40/100
  1 050 371,29 kwota słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 29/100
  Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 120 m-cy
  - Cena -  60,00 pkt
  - Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40 pkt,
  Łączna ilość punktów : 100,00
 4. Sona Piotr Omylak
  Siedziba: Lipnica Wielka 111;
  34-483 Lipnica Wielka
  Cena oferty:
  1 060 514,70 zł netto/słownie złotych : jeden milion sześćdziesiąt tysięcy pięćset czternaście złotych 70/100
  1 304 433,08  zł brutto /słownie złotych: jeden milion trzysta cztery tysiące czterysta trzydzieści trzy złote 08/100
  Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 72 m-cy
  - Cena -  48,31 pkt
  - Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 20 pkt,
  Łączna ilość punktów : 68,31

II. Część 2 Budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy boisku sportowym w Jordanowie przy ul. Kolejowej,

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia w części 2  najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

NOWATOR SP Z O.O.
34-745 Spytkowice 722 a

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 i następne ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 96,27  zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji warunków zamówienia. 

 W prowadzonym postępowaniu dla Część 2 Budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy boisku sportowym w Jordanowie przy ul. Kolejowej złożono następujące oferty:

 1. PROFES FIRMA REMONTOWO – BUDOWLANA
  RAFAŁ KONIECZNY
  34 – 713 SKAWA 79 B
  Cena oferty:
  130 439,82 zł netto /słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych 82/100
  160 440,98 zł brutto/słownie złotych: sto sześćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści złotych 98/100
  Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 120 m-cy
  - Cena -  45,46 pkt
  - Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40 pkt,
  Łączna ilość punktów : 85,46
 2. Master-Bruk Przedsiębiorstwo Budowlane
  Stanisław Gancarczyk
  Ślęszowice 70, 34-210 Zembrzyce
  Cena oferty:
  159 035,13 zł netto /słownie złotych: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści pięć złotych 13/100
  195 613,21 zł brutto/słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzynaście złotych 21/100
  Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 120 m-cy
  - Cena -  37,28 pkt
  - Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40 pkt,
  Łączna ilość punktów :77,28
 3. Firma Handlowo-Usługowa Marek Hajdas
  Siedziba: Tenczyn 388, 32-433 Lubień
  Cena oferty:
  133 808,90 zł netto /słownie złotych: sto trzydzieści trzy tysiące osiemset osiem złotych 90/100
  164 584,95 zł brutto/słownie złotych: sto sześćdziesiąt cztery tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote 95/100
  Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 120 m-cy
  - Cena -  44,31 pkt
  - Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40 pkt,
  Łączna ilość punktów : 84,31
 4. NOWATOR SP Z O.O.
  34-745 Spytkowice 722 a
  Cena oferty:
  105 375,02 zł netto /słownie złotych: sto pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 02/100
  129 611,27 zł brutto/słownie złotych: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset jedenaście złotych 27/100
  Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 120 m-cy
  - Cena -  56,27 pkt
  - Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40 pkt,
  Łączna ilość punktów : 96,27
 5. Sona Piotr Omylak
  Siedziba: Lipnica Wielka 111;
  34-483 Lipnica Wielka
  Cena oferty:
  98 822,44 zł netto /słownie złotych: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote 44/100
  121 551,60 zł brutto/słownie złotych: sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 60/100
  Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 72 m-cy
  - Cena -  60,00 pkt
  - Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 20,00 pkt,
  Łączna ilość punktów : 80,00

III.Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona jedna oferta .

Podstawa prawna: art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP

Oferta nr 4 Wojciech Pieróg, 34-220 Maków Podhalański  Grzechynia 650 nie została odpowiednio zaszyfrowana - Plik przesłany na skrzynkę  ePuap za pomocą aplikacji do szyfrowania dostępnej na miniPortalu zostałzaszyfrowany kluczem do innego postepowania. Złożenie oferty – pliku który został zaszyfrowany kluczem do innego postepowania spowodowało, iż  Zamawiający nie ma możliwości zdeszyfrowania pliku, co powoduje konieczność odrzucenia oferty nr 4 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy  PZP jako że nie została ona sporządzona i przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego w rozdziale XIV SWZ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

IV. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego – w zakresie części I i II nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 V.Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Rozdziale XXIII Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590.