Jordanów, dnia 13.04.2022 r.

MIASTO JORDANÓW
Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa
Rynek 1
34-240  Jordanów
tel.:   0 18 26 91 700, faks: 0 18 26 91 719
Adres skrzynki ePUAP: /43yycb05ux/skrytka
Adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykonawcy w postępowaniu

 Nr IRG.271.1.4.2022

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IRG.271.1.4.2022 Nazwa zadania:

dotyczy postepowania : Przebudowa stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Jordanowie przy ul. Kolejowej (Znak: IRG.271.1.4.2022)

Identyfikator postępowania miniPortal: 259a5f4d-69cc-47f3-b485-fc1f45e8eaea

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia  ofertę złożoną przez wykonawcę:

 1. Firma Budowlana Robert Lichosyt
  Ul. Przemysłowa 10
  34-200 Sucha Beskidzka

Uzasadnienie wyboru: 

Złożona przez ww. Wykonawcę oferta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 i następne ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji warunków zamówienia. 

 1. W prowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę:
  1. Firma Budowlana Robert Lichosyt
   Ul. Przemysłowa 10
   34-200 Sucha Beskidzka

1) Cena oferty:

netto:645 528,46 PLN (słownie złotych: sześćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych 46/100

VAT: 148 471,55

brutto:794 000,01  PLN(słownie złotych: siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych 01/100)

2) Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia:  120 m-cy   

- Cena -  60,00 pkt

- Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40 pkt,

Łączna ilość punktów : 100,00 

 1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 2. Zamawiający zamierza zawrzeć  umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastosowaniem art. 308 ust 3 pkt 1) a Pzp
 3. Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Rozdziale XXIII Specyfikacji   Warunków Zamówienia oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590.