Jordanów 20.05.2022 r.

ZAMAWIAJĄCY:

MIASTO JORDANÓW

NIP: 552 – 15 – 79 - 821 Regon: 491893227

Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa Rynek 1 34-240 Jordanów NIP Urzędu Miasta Jordanowa: 735 – 10 – 26 – 201

 

 RGI.271.1.6. 2022

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  1. dot.: Roboty budowlane pn.: Remont toalet w budynku Miejskiego Przedszkola w Jordanowie
  2. identyfikator miniPortal:    56eddb9b-0d43-4efa-8305-d5c9b8e53803
  3. Numer ogłoszenia:     2022/BZP 00144274/01
  4. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy bez negocjacji, tryb podstawowy – art. 275 pkt 1)

RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 222 pkt 4ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 30 000,00 zł brutto /słownie : trzydzieści tysięcy złotych 00/100/.

Andrzej Malczewski
Burmistrz Miasta Jordanowa