Jordanów, dnia 20.05.2022 r.

                                                                                                     

MIASTO JORDANÓW
Rynek 1
34-240 Jordanów 

1.Identyfikator postępowania miniPortal: 56eddb9b-0d43-4efa-8305-d5c9b8e53803

                                                                  Wykonawcy w postępowaniu

Nr IRG.271.1.6.2022 

Informacja z otwarcia ofert 

Zamawiający na podstawie art. 222 ust 5 ustawy  z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) informuje, że do upływu terminu składania ofert, w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp, którego przedmiotem jest Remont toalet w budynku Miejskiego Przedszkola w Jordanowie, złożona została następująca oferta: 

Nazwa wykonawcy:
Usługi Remontowo-Instalacyjno-Budowlane Jan Banaś
Siedziba: Lachowice 68a 

Cena oferty:
netto: 36 500 PLN (słownie:  trzydzieści sześć tysięcy pięć set złotych)
VAT: 0
brutto: 36 500 PLN (słownie:  trzydzieści sześć tysięcy pięć set złotych) 

Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia:  120 mcy 

Informacje o kwocie , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia :

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 222 pkt 4ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: : 30 000,00 zł brutto /słownie : trzydzieści tysięcy złotych 00/100/ (informacje o  kwocie Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed upływem terminu otwarcia ofert) .