Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Jordanowa Realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 8.06.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Jordanowa Realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Jordanów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893227

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Jordanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-240

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 182691700

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.jordanow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Jordanowa Realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0ba099b7-e64c-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00200028/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-08 14:07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018170/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Jordanowa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.www.malopolska.pl/umjordanow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/,https://epuap.gov.pl,https://www.bip.malopolska.pl/umjordanow,
https://jordanow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
4) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5) Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik nr 11 do niniejszej SWZ.
2. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
3. Zalecenia:
1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
2) w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: − .zip − .7Z
3) wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages.
4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB,
5) ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES,
6) pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym,
7) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i
kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików,
8) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty,
9) jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
4. Za datę przekazania oferty oraz wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Jordanów reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jordanowa z siedzibą przy ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów. Z administratorem – można skontaktować się poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
2) w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
3) na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp, jak również nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.
(więcej Rozdział II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH SWZ)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1.Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp, jak również nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IRG.271.1.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 3

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Jordanowa realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, obejmująca 4 części

Część 1 :
- Budynek Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów;
- Budynek mienia komunalnego – Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 25, 34-240 Jordanów;
- Budynek NZOZ „Przychodnia w Jordanowie”, ul. 3 Maja 2A, 34-240 Jordanów;
- Budynek Stacji Uzdatniania i Ujęcia Wody, ul. Nad Skawą 6, 34-240 Jordanów.
Główny kod CPV: 45215000-7 -Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki
zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności
publicznej
Projektowanie – kod CPV: 71320000-7;
Roboty budowlane – kod CPV: 45111000-8, 45111100-9, 45321000-3, 45430000-0, 45111300-1,
45111200-0, 45453100-8, 45320000-6, 45111240-2, 45321000-4,
45262100-2, 45432000-4, 45421100-5, 45261000-4, 45262522-6;
Roboty sanitarne – kod CPV: 45331000-6;
Roboty elektryczne – kod CPV: 31520000-7, 09331200-0;
a) Projektowanie (usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
b) Roboty budowlane, w tym:
Roboty rozbiórkowe
Roboty rozbiórkowe poddasza
Roboty ziemne
Roboty przygotowawcze
Izolacja fundamentów i ścian piwnic
Drenaż
Termomodernizacja ścian
Termomodernizacja ścian i stropu nad nieużytkową piwnicą
Rusztowania
Izolacja termiczna poddasza
Remont ścian, dostosowanie do założeń termomodernizacji
Stolarka
Podokienniki
Dach pokrycie
Przemurowanie kominów
c) nstalacje sanitarne, w tym:
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
d) Instalacje elektryczne, w tym:
Oprawy oświetleniowe sufitowe
Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 471 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie ofert w każdej z części zamówienia oddzielnie Zamawiający będzie kierował się kryteriami przedstawionymi poniżej:
2. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
1) dla części I-III
a. Cena - 60 %,
b. Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40 %,

3. Punkty przyznawane za podane w pkt 2 kryteria będą liczone według następujących wzorów:
3.1. dla części I-III:
1) Kryterium cena:

C = (Cmin/Cr )* 100 pkt * 60 %
C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w ramach kryterium cena
C min – cena ofert najtańszej
Cr – cena oferty rozpatrywanej
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium ceny.
Maksymalna liczba punktów – 60 pkt.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.
Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
2) Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia-40%
Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji w formularzu oferty.
Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1%=1pkt) w zakresie kryterium okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy, przy czym:
a) Oferta z 60 miesięcznym okresem gwarancji otrzyma 0 pkt
b) Oferta z 72 miesięcznym okresem gwarancji otrzyma 20 pkt
c) Oferta z 120 miesięcznym okresem gwarancji otrzyma 40 pkt
Minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
Maksymalny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy nie może być dłuższy niż 120 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego
Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji na wykonany przedmiot umowy niż 120 miesięcy liczone będzie, jak dla 120 miesięcy.
W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym okresu gwarancji, nie otrzyma punktów w nn. kryterium, a Zamawiający przyjmie, że zaoferowany okres jest okresem minimalnym i wynosi 60 miesięcy.
W przypadku, kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy krótszy niż 60 miesięcy wówczas Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią SWZ.
4. Oferta, która otrzyma największą, łączną liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą( w każdej z części zamówienia oddzielnie). Ocena ogólna poszczególnych ofert dokonywana będzie w oparciu o poniższą formułę:
P = C + G
P – oznacza łączną oceną jako sumę punktów w poszczególnych kryteriach
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
G - liczba punktów uzyskanych w kryterium długość okresu gwarancji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Jordanowa realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, obejmująca 4 części

Część 2 – Budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1393, ul. Kolejowa 7, 34-240 Jordanów;
Główny kod CPV: 45215000-7 -Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki
zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności
publicznej
Projektowanie – kod CPV: 71320000-7;
Roboty budowlane – kod CPV: 45111100-9, 45111300-1, 45111200-0, 45453100-8, 45320000-6,
45111240-2, 45321000-3, 45262100-2, 45421000-4, 45421100-5,
Roboty sanitarne – kod CPV: 45331000-6;
Roboty elektryczne – kod CPV: 31520000-7, 09331200-0;

a) Projektowanie (usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
b) Roboty budowlane, w tym:
Roboty rozbiórkowe
Roboty ziemne
Roboty przygotowawcze
Izolacja fundamentów i ścian piwnic
Drenaż
Rusztowania
Izolacja termiczna poddasza
Stolarka
Podokienniki
c) Instalacje sanitarne, w tym:
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
d) Instalacje elektryczne, w tym:
Oprawy oświetleniowe sufitowe
Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 471 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie ofert w każdej z części zamówienia oddzielnie Zamawiający będzie kierował się kryteriami przedstawionymi poniżej:
2. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
1) dla części I-III
a. Cena - 60 %,
b. Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40 %,

3. Punkty przyznawane za podane w pkt 2 kryteria będą liczone według następujących wzorów:
3.1. dla części I-III:
1) Kryterium cena:

C = (Cmin/Cr )* 100 pkt * 60 %
C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w ramach kryterium cena
C min – cena ofert najtańszej
Cr – cena oferty rozpatrywanej
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium ceny.
Maksymalna liczba punktów – 60 pkt.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.
Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
2) Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia-40%
Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji w formularzu oferty.
Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1%=1pkt) w zakresie kryterium okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy, przy czym:
a) Oferta z 60 miesięcznym okresem gwarancji otrzyma 0 pkt
b) Oferta z 72 miesięcznym okresem gwarancji otrzyma 20 pkt
c) Oferta z 120 miesięcznym okresem gwarancji otrzyma 40 pkt
Minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
Maksymalny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy nie może być dłuższy niż 120 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego
Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji na wykonany przedmiot umowy niż 120 miesięcy liczone będzie, jak dla 120 miesięcy.
W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym okresu gwarancji, nie otrzyma punktów w nn. kryterium, a Zamawiający przyjmie, że zaoferowany okres jest okresem minimalnym i wynosi 60 miesięcy.
W przypadku, kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy krótszy niż 60 miesięcy wówczas Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią SWZ.
4. Oferta, która otrzyma największą, łączną liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą( w każdej z części zamówienia oddzielnie). Ocena ogólna poszczególnych ofert dokonywana będzie w oparciu o poniższą formułę:
P = C + G
P – oznacza łączną oceną jako sumę punktów w poszczególnych kryteriach
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
G - liczba punktów uzyskanych w kryterium długość okresu gwarancji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Jordanowa realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, obejmująca 4części
Część 3 – Budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939, ul. Konopnickiej 2, 34-
240 Jordanów;
Główny kod CPV: 45215000-7 -Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki
zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności
publicznej
Projektowanie – kod CPV: 71320000-7;
Roboty budowlane – kod CPV: 45111100-9, 45111300-1, 45111200-0, 45453100-8, 45320000-6,
45111240-2, 45321000-3, 45262100-2, 45421000-4, 45421100-5,
Roboty sanitarne – kod CPV: 45331000-6;
Roboty elektryczne – kod CPV: 31520000-7, 09331200-0;

a) Projektowanie (usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
b) Roboty budowlane, w tym:
Roboty rozbiórkowe
Roboty ziemne
Roboty przygotowawcze
Izolacja fundamentów i ścian piwnic
Drenaż
Termomodernizacja ścian
Rusztowania
Izolacja termiczna poddasza
Stolarka
Podokienniki
c) Instalacje sanitarne, w tym:
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
d) Instalacje elektryczne, w tym:
Oprawy oświetleniowe sufitowe
Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 471 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie ofert w każdej z części zamówienia oddzielnie Zamawiający będzie kierował się kryteriami przedstawionymi poniżej:
2. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
1) dla części I-III
a. Cena - 60 %,
b. Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40 %,

3. Punkty przyznawane za podane w pkt 2 kryteria będą liczone według następujących wzorów:
3.1. dla części I-III:
1) Kryterium cena:

C = (Cmin/Cr )* 100 pkt * 60 %
C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w ramach kryterium cena
C min – cena ofert najtańszej
Cr – cena oferty rozpatrywanej
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium ceny.
Maksymalna liczba punktów – 60 pkt.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.
Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
2) Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia-40%
Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji w formularzu oferty.
Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1%=1pkt) w zakresie kryterium okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy, przy czym:
a) Oferta z 60 miesięcznym okresem gwarancji otrzyma 0 pkt
b) Oferta z 72 miesięcznym okresem gwarancji otrzyma 20 pkt
c) Oferta z 120 miesięcznym okresem gwarancji otrzyma 40 pkt
Minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
Maksymalny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy nie może być dłuższy niż 120 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego
Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji na wykonany przedmiot umowy niż 120 miesięcy liczone będzie, jak dla 120 miesięcy.
W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym okresu gwarancji, nie otrzyma punktów w nn. kryterium, a Zamawiający przyjmie, że zaoferowany okres jest okresem minimalnym i wynosi 60 miesięcy.
W przypadku, kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy krótszy niż 60 miesięcy wówczas Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią SWZ.
4. Oferta, która otrzyma największą, łączną liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą( w każdej z części zamówienia oddzielnie). Ocena ogólna poszczególnych ofert dokonywana będzie w oparciu o poniższą formułę:
P = C + G
P – oznacza łączną oceną jako sumę punktów w poszczególnych kryteriach
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
G - liczba punktów uzyskanych w kryterium długość okresu gwarancji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Jordanowa realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, obejmująca 4części
Część 4 – sprawowanie nadzoru inwestorskiego;
Przedmiotem części 4 zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego
nad zadaniami, objętymi zakresem części 1-3 zamówienia, przez wyznaczonego przez Wykonawcę inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności adekwatnych do specjalności dotyczących robót budowalnych
Realizacja w czterech etapach ( fazach) które mogą się zazębiać i uzupełniać :
a) Faza I przedinwestycyjna
Okres opracowywania dokumentacji projektowej
b) Faza II realizacja robót budowalnych
c) Faza III odbiór robót budowalnych
d) Faza IV monitorowanie projektu i rozliczenie inwestycji
Do Wykonawcy należeć będzie zapewnienie i powołanie (zespołu) inspektorów nadzoru inwestorskiego we wszystkich wymaganych specjalnościach budowlanych, posiadających wymagane prawem uprawnienia do samodzielnego wykonywania funkcji technicznych w budownictwie.


Główny kod CPV:71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi
Usługa kod CPV: 71520000-9 - usługi nadzoru budowlanego
Usługa kod CPV: 71521000-6 - usługi nadzorowania placu budowy
Usługa kod CPV: 71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi,
Usługa kod CPV: 71248000-8 - nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 471 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie ofert w każdej z części zamówienia oddzielnie Zamawiający będzie kierował się kryteriami przedstawionymi poniżej:
2. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
2) dla części IV
a. cena - 60%,
b. doświadczenie inspektora – 40%

3. Punkty przyznawane za podane w pkt 2 kryteria będą liczone według następujących wzorów:
3.2. dla części IV:
1) Kryterium cena:

C = (Cmin/Cr )* 100 pkt * 60 %
C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w ramach kryterium cena
C min – cena ofert najtańszej
Cr – cena oferty rozpatrywanej
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium ceny.
Maksymalna liczba punktów – 60 pkt.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.
Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

2) Doświadczenie inspektora- tj. tej samej osoby którą wykonawca wskaże w celu wykazania warunku udziału w postępowaniu z Rozdziału VIII pkt 2 ppkt 4) dla części IV b1) SWZ -
40%"
Wykonawca zadeklaruje doświadczenie w formularzu oferty.
Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1%=1pkt) w zakresie kryterium doświadczenie inspektora na następujących zasadach:
a) Podstawą oceny ofert w zakresie niniejszego kryterium będzie ilość nadzorowanych robót
przez inspektora w specjalności:
- konstrukcyjno-budowlanej
Dana usługa nadzoru inwestorskiego będzie brana pod uwagę pod warunkiem, że została zakończona i pozytywnie odebrana.

b) Pod uwagę będzie brane wyłącznie doświadczenie osoby, która będzie uczestniczyć
w realizacji niniejszego zamówienia pełniąc funkcję inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno budowlanej .
c) Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie, na następujących zasadach:
Doświadczenie inspektora: Przyznane punkty:
- 1 inwestycja 0 pkt
- 2 inwestycje 20 pkt
- 3 inwestycje 40 pkt
d) doświadczenie inspektora należy wykazać w formularzu ofertowym

Oferta, która otrzyma największą, łączną liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą dla części IV. Ocena ogólna poszczególnych ofert dokonywana będzie w oparciu o poniższą formułę:
P = C + D
P – oznacza łączną oceną jako sumę punktów w poszczególnych kryteriach
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
D - liczba punktów uzyskanych w kryterium doświadczenie inspektora

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie inspektora

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie (analogicznie dla części I, II ,III,IV zamówienia).
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. (analogicznie dla części I,II,III i IV zamówienia).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. (analogicznie dla części I,II,III i IV zamówienia) zamówienia).
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
Dla części I:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postepowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie), zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na realizacji zadania podobnego do przedmiotu zamówienia tj. termomodernizacji obiektów budowlanych o wartości min. 300 000,00 zł brutto.
b)wskażą, że dysponują lub będą dysponować podczas realizacji zamówienia co najmniej: :
1) 1 projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który będzie pełnił funkcję głównego projektanta,
2) 1 projektantem (poza wyżej wymienionym) posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
3) 1 projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
4) 1 osobą która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
5) 1 osobą która pełnić będzie funkcję kierownika prac/robót konserwatorskich: spełniająca wymagania, o których mowa w art. w art. 37a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
6) 1 osobą która pełnić będzie funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
7) 1 osobą która pełnić będzie funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Dla części II :
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postepowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie), zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na realizacji zadania podobnego do przedmiotu zamówienia tj. termomodernizacji obiektów budowlanych o wartości min. 500 000,00 zł brutto.
-b)wskażą, że dysponują lub będą dysponować podczas realizacji zamówienia co najmniej:
1) 1 projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który będzie pełnił funkcje głównego projektanta
2) 1 projektantem (poza wyżej wymienionym) posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
3) 1 projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
4) 1 osobą która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
5) 1 osobą która pełnić będzie funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
6) 1 osobą która pełnić będzie funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Dla części III :
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postepowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie), zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na realizacji zadań podobnych do przedmiotu zamówienia tj. termomodernizacji obiektów budowlanych o wartości min. 400 000,00 zł brutto.
b) wskażą, że dysponują lub będą dysponować podczas realizacji zamówienia co najmniej:
1) 1 projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który będzie pełnił funkcję głównego projektanta
2) 1 projektantem (poza wyżej wymienionym) posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
3) projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
4) 1 osobą która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
5) 1 osobą która pełnić będzie funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
6) 1 osobą która pełnić będzie funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Dla części IV:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postepowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie), zrealizował co najmniej jedną usługę polegającą na nadzorowaniu robót budowlanych których wartość odebranych robót budowlanych wyniosła min. 500 000,00 zł brutto.
b) wskażą, że dysponują lub będą dysponować podczas realizacji zamówienia co najmniej: następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia:
1) 1 inspektorem nadzoru inwestorskiego posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który będzie pełnił funkcję wiodącego inspektora nadzoru inwestorskiego;
2) 1 inspektorem nadzoru inwestorskiego posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
3) 1 inspektorem nadzoru inwestorskiego posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Inspektor nadzoru każdej specjalności winien być wpisany na listę członków właściwej regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
(zgodnie z Rozdziałem VIII. SWZ Warunki udziału w postępowaniu )

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 6.1.do SWZ; ( dotyczy części I-III)
2) wykaz usług( dotyczy części IV) polegających na nadzorowaniu robót budowlanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; (doświadczenie zawodowe, załącznik nr 6.2 do SWZ – wzór),

3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
dla części 1: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);
dla części 2: 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych);
dla części 3: 19 000,00 zł ( słownie dziewiętnaście tysięcy złotych).
dla części 4: 1 300,00 zł (słownie: tysiąc trzysta złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Urząd Miasta Jordanowa BS JORDANÓW nr konta 86 87990001 0000 0000 8859 0024 z adnotacją „WADIUM dot. termomodernizacja” ze wskazaniem numeru części zamówienia na które jest wnoszone wadium.
Zamawiający zwraca uwagę, że za skuteczne wniesione wadium w formie pieniężnej uznaje się zaksięgowane kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Miasto Jordanów.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 455 p.z.p., postanowień niniejszego paragrafu, jak również art.15r Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.),
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej:
a) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów lub inne czynniki zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia które będą miały wpływ na termin realizacji umowy;
b) zmianami będącymi następstwem działania organów administracji, w szczególności:
– przekroczeniem zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,
– odmową wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,
– zmianą przepisów powodujących uzyskanie dokumentów, które te przepisy narzucają lub powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;
c) klęskami żywiołowymi;
d) odmiennym, od przyjętych w dokumentacji technicznej, stanem istniejącym remontowanej / przebudowywanej konstrukcji - możliwym do stwierdzenia dopiero po odkopaniu / odsłonięciu, a skutkującym korektami w projekcie.
2) zmian osobowych:
a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wypełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy;
c) zmiana osób (...) pozostałe, o których mowa w paragrafie 21 Załącznika nr 8 a do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy oraz o których mowa w paragrafie 10 Załącznika nr 8 b a do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-24 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca może złożyć ofertę na jedna, dwie lub na wszystkie części dotyczące robót budowlanych( część 1-3). Jednocześnie wykonawca składający ofertę/ oferty na roboty budowlane nie może złożyć oferty na część 4 dotyczącą nadzoru inwestorskiego. Wykonawca składając ofertę na część 4 dotyczącą nadzoru inwestorskiego nie może złożyć żadnej oferty na roboty budowlane w niniejszym postepowaniu.
2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Do pobrania (ZIP, 24MB)

PYTANIA DO SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą pzp” Zamawiający informuje, że w dniu 21.06.2022 wpłynęło do Zamawiającego pytanie do treści SWZ. Poniżej Zamawiający zamieszcza treść pytania wraz z odpowiedziami.

1.     Pytanie do SWZ

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie zapisów związanych z obowiązkami Wykonawcy zamieszczonych w

par. 3 ust. 2. pkt. 7 i pkt. 8 projektowanych postanowień umowy.

Pragnę zwrócić uwagę, że wymienione w par. 3 ust. 2. pkt. 7 i pkt. 8 obowiązki stoją w sprzeczności

z art. 22 i art. 25 ustawy Prawo budowlane i są obowiązkami kierownika budowy (kierownika robót),

a nie inspektora nadzoru inwestorskiego.

W związku z powyższym proszę o wykreślenie ich z zakresu obowiązków Wykonawcy pełniącego

obowiązki wielobranżowego inspektora nadzoru.

Odpowiedź na pytanie :

Zamawiający ,zgodnie z § 1 ust 1  Załącznika nr 8 b – Projektowane Postanowienia Umowy, powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego z rozszerzonymi obowiązkami przy realizacji  zadania – w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Jordanowa”.

Rozszerzenie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zawiera się również w treści § 3 ust 7 i 8  PPU co nie stanowi sprzeczności z ustawą Prawo budowlane – jest zgodne ze zasadą swobody kształtowania umów ( art.353 Kodeksu cywilnego).

Wobec powyższego Zamawiający nie usuwa z treści projektowanych postanowień umowy( zał. nr 8 b do SWZ) wskazanych w pytaniu zapisów.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną jej część i są wiążące dla Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania.