Jordanów 2.11.2022 r.

Zamawiający:
Miasto Jordanów

NIP: 552 – 15 – 79 - 821    Regon: 491893227

Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa
Rynek 1
34-240 Jordanów
NIP Urzędu Miasta Jordanowa: 735 – 10 – 26 – 201

 
RGI.271.1.14.2022

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  1. Dot. usługi pn.:
  2. 2.   Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników i placów na terenie Miasta Jordanowa w sezonie zimowym 2022/2023
  3. miniPortal  Identyfikator postępowania: 84f6c98a-8b61-4fe7-afd8-e2f11fdf7b1c
  4. Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny 2022/BZP 00396693/01
  5. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji, tryb podstawowy – art. 275 pkt 1)

 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 222 pkt 4ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 317 000,00 zł

Budżet na 2022 r. - kwota 55 000,00 zł  Dz. 900,  Rozdz. 90003,  Paragraf 4300

Budżet na 2023 r - zakłada się zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 262 000,00 zł  Dz. 900, Rozdz. 90003, Paragraf 4300