Jordanów, dnia 07.11.2022 r

Miasto Jordanów
Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa
Rynek 1
34-240  Jordanów

tel.:   0 18 26 91 700, faks: 0 18 26 91 719
Adres skrzynki ePUAP: /43yycb05ux/skrytka
Adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Identyfikator postępowania: 1a5610a4-8e7a-41a9-b471-7de578045b61

Wykonawcy w postępowaniu  Nr IRG.271.1.12.2022

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

            dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IRG.271.1.12.2022 Nazwa zadania Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Jordanowa

Identyfikator postępowania: 1a5610a4-8e7a-41a9-b471-7de578045b61

  1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) ustawy  z  11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 późn. zm.) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia  ofertę złożoną przez wykonawcę:

Franciszek Kowalczyk FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA "KOMBUD"
prowadzący działalność pod adresem: 34-242 Łętownia 378

 Uzasadnienie wyboru: 

Złożona przez ww. Wykonawcę oferta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 i następne ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj.

90 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji warunków zamówienia. 

       2. W prowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę:

Franciszek Kowalczyk FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA "KOMBUD"
prowadzący działalność pod adresem:
34-242 Łętownia 378

 1)   Cena oferty:

Brutto: 1 511 565,84 gr słownie : jeden milion pięćset jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 84/100
Netto: 1 399 598,00  gr
Słownie : jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100
      Cena -  58  pkt,

2)   Kryterium środowiskowe – emisja spalin

Wykonanie przedmiotu zamówieniu przy wykorzystaniu
a) jednej sztuki samochodów do odbioru odpadów komunalnych spełniającego normę emisji EURO 4,
b) jednej sztuki samochodów do odbioru odpadów komunalnych spełniającego normę emisji EURO 6,
c) jednej sztuki samochodów do odbioru odpadów komunalnych spełniającego normę emisji EURO 6

             Kryterium środowiskowe – emisja spalin– 32 pkt,

            Łączna ilość punktów : 90,00 pkt

       3. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

       4. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi w terminie o którym mowa  w art. 264 ust 2 pkt 1) a Pzp.

       5. Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Rozdziale XXIII Specyfikacji   Warunków Zamówienia oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590.