Jordanów, dnia 16.11.2022 r.

                                                                                            

Miasto Jordanów
Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa
Rynek 1
34-240  Jordanów
tel.:   0 18 26 91 700, faks: 0 18 26 91 719

Adres skrzynki ePUAP: /43yycb05ux/skrytka
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Identyfikator postępowania: 84f6c98a-8b61-4fe7-afd8-e2f11fdf7b1c

 Wykonawcy w postępowaniu  Nr IRG.271.1.14.2022

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników i placów na terenie Miasta Jordanowa w sezonie zimowym 2022/2023,  Identyfikator postępowania: 84f6c98a-8b61-4fe7-afd8-e2f11fdf7b1c

  1.   Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia  ofertę złożoną przez wykonawcę:

TRANSCO Adam Miernik
Firma
Budowlana
24-242 Łętownia 625

 Uzasadnienie wyboru: 

Złożona przez ww. Wykonawcę oferta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu. Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 i następne ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała 95 pkt zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji warunków zamówienia. 

        2.   W prowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę:

 
TRANSCO Adam Miernik
Firma Usługowo Budowlana
24-242 Łętownia 625

 1. Cena oferty:
301 793,80 zł netto /słownie: trzysta jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote 80/100  
325 937,30 zł brutto
/słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych 30/100

2.   Czas reakcji (uruchomienia odśnieżania) 1 godzina

3.   Zdolności techniczne:

    a)         piaskarka i pług lekki na samochodzie ciężarowym – 1 szt.,
    b)         pług  na ciągniku z posypywarką „rozrzutnikiem” – 3 szt.,
    c)         koparko-ładowarka –  1szt.,
    d)         równiarka – 1 szt.,
    e)         samochód samowyładowczy – 1 szt.,
    f)          szczotkę mechaniczną  –  1 szt.    
    g)         zamiatarkę  - 1 szt.

4.   Czas, w jakim Wykonawca przystąpi do realizacji dodatkowych zleceń 4 godziny

 Ocena oferty:
- Cena (C) -  60 pkt
- Czas reakcji (uruchomienia odśnieżania) (R) - 20 pkt
- Zdolności techniczne (T) – 10 pkt
- Czas, w jakim Wykonawca przystąpi do realizacji dodatkowych zleceń (D) - 5pkt

Łączna ilość punktów : 95 pkt

           3.  Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

           4.  Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi w terminie o którym mowa  w art. 308 ust 3 pkt 1) a Pzp.

           5.  Środki ochrony prawnej
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Rozdziale XXIII Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590.