Zamawiający:

Miasto Jordanów
NIP: 552 – 15 – 79 - 821
Regon: 491893227

Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa
Rynek 1
34-240 Jordanów
NIP Urzędu Miasta Jordanowa: 735-10-26-201

 RGI.271.1.3.2023

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  1. dot.: Roboty budowlane pn.:

Wykonanie robót budowlanych w obrębie infrastruktury drogowej Miasta Jordanowa”
Realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, obejmująca  4 części  

  1. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-a7f4e662-b1f2-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
  2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy bez negocjacji, tryb podstawowy – art. 275 pkt 1)


Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 222 pkt 4ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to:

w  Dz. 600   rozdz. 60016   paragrafie   6370 w wys. 8 832 500 ,00 zł (środki własne:  441 625,00 zł   promesa  w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” : 8 390 875,00 zł) z podziałem na części :

•             Część 1 -    3 120 000,00 zł brutto ( środki własne : 156 000,00 zł  promesa  w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”: 2 964 000,00 zł)

•             Część 2 -     3 155 000,00  zł brutto( środki własne : 157 750,00 zł  promesa  w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”: 2 997 250 ,00 zł)

•             Część 3 -     2 384 000 ,00  zł brutto ( środki własne:  119 200,00 zł promesa  w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”: 2 264 800,00 zł

•             Część 4 -     173 500,00 zł brutto( środki własne:  8 675,00  promesa  w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”: 164 825 ,00 zł