Miasto Jordanów
Rynek 1
34-240 Jordanów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
             Dotyczy: postępowania znak Nr IRG.271.1.4.2023  na roboty budowlane pn.: Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Jordanowie.

Znak postępowania IRG.271.1.4.2023
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-c708ede6-ab83-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

 
            I.      Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia  najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

„Master-Bruk” Stanisław Gancarczyk

Śleszowice 70,
34-210 Zembrzyce

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 i następne ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj.

100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji warunków zamówienia. 

           II.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1)   Patent BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Marianowice 85, 26-652 Zakrzew,

    1. Cena - 1 128 038,58  PLN
    2. Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 72 miesiące

- Cena -  46,83  pkt
- Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40 pkt,

 Łączna ilość punktów : 86,84

2)   MASTER-Bruk Przedsiębiorstwo Budowlane Stanisław Gancarczyk,
 
34-210 Zembrzyce,
Śleszowice 70

  1. Cena - 880 557,05 PLN
  2. Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 72 miesiące

- Cena -  60,00 pkt
- Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40 pkt,

Łączna ilość punktów : 100,00

3)   ALPA Consulting Wiśniowa 21, 32-626 Jawiszowice

  1. Cena - 913 482,39 PLN
  2. Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 72 miesiące

- Cena -  57,83 pkt
- Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40 pkt,

Łączna ilość punktów :97,83

4)   Sona Piotr Omylak, Lipnica Wielka 111, 34-483 Lipnica Wielka,

  1. Cena - 1 067 985,30 PLN
  2. Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 72 miesiące

 - Cena -  49,47 pkt
 - Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40 pkt,

 Łączna ilość punktów : 89,47

 III. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

 IV.  Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego – nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 V.  Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Rozdziale XXIII Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych
"Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590.