Jordanów, 13.06.2019r.

                                                                                                    

IRG.271.1.2.2019

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy:       postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. zadania pn.: Dostawa parkomatów i urządzenia kontrolerskiego wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla Strefy Płatnego Parkowania w Jordanowie, nr IRG.271.1.2.2019

Zamawiający podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.01.2014r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” zawiadamia, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w niniejszym podstępowaniu:

P.P.U.H. „DEJW” DAWID BIERNAT

ŁOSOSINA GÓRNA 91

34-600 Limanowa

Cena: 210 000,00 zł brutto.

Złożona przez ww. Wykonawcę oferta jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert złożonych w postępowaniu. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu, nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ. Oferta tego wykonawcy jest najkorzystniejsza, bowiem uzyskała łączną punktację 100 pkt we wszystkich kryteriach oceny oferty przewidzianych w SIWZ.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie kryteriów:

  1. Cena 60%
  2. Cena wykupu 20%
  3. Czas reakcji (usuwanie awarii) 20%

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Lp.

Nazwa wykonawcy

Kryterium cena 60%

(punkty)

Cena wykupu

20%

(punkty)

Czas reakcji (usuwanie awarii)

20%

(punkty)

Suma punktów

2.

P.P.U.H. „DEJW” DAWID BIERNAT

ŁOSOSINA GÓRNA 91

34-600 Limanowa

 

60

20

20

100

Informuję, że na podstawie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp może zostać zawarta w przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, jako że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęła tylko jedna oferta.