logotypy ue

Jordanów, dnia 12.08.2019 r.

IRG.271.1.4.2019

MIASTO JORDANÓW

Rynek 1

34-240  Jordanów

Wykonawcy w postępowaniu

znak postępowania IRG.271.1.4.2019

dotyczy postępowania na Działania informacyjno-promocyjne dla projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” - 2 (dwie)  części - realizowane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu w ramach 5 Osi Priorytetowej Ochrona Środowiska Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR, w ramach RPO WM 2014-2020”

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 1

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) informuje o unieważnieniu postępowania w części 1.

Uzasadnienie faktyczne:

W prowadzonym postępowaniu w zakresie części 1 do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 09.08.2019 r. do godz. 12.00 nie została złożona żadna oferta.

Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy.