Jordanów, dnia 16.09.2019 r.

MIASTO JORDANÓW

Rynek 1

34-240 Jordanów

Wykonawcy w postępowaniu

Nr IRG.271.1.7.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.)przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otwarcie ofert w postępowaniu na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Jordanowa odbyło się w dniu 16.09.2019 r. o godz. 12:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 864 000,00 zł brutto.

  1. Nazwa wykonawcy: Firma Usługowo Handlowa KOMBUD Franciszek Kowalczyk 34-242 Łętownia
  2. Cena oferty(zł brutto): 1 503 727,20 zł
  3. Termin realizacji: Zgodnie z SIWZ
  4. Gwarancja: Zgodnie z SIWZ
  5. Warunki Płatności: 30 dni