logotyp UE

Jordanów, dnia 6.11.2019 r.

MIASTO JORDANÓW Rynek 1 34-240 Jordanów
Wykonawcy w postępowaniu
Nr IRG.271.1.9.2019

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 209 r. poz. 1843, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otwarcie ofert w postępowaniu na: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta Jordanów” z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr.
odbyło się w dniu 06.11.2019r. o godz. 12:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 402 872,00 zł brutto

  1. Nazwa wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno – Handlowe „OTECH” Sp. z o.o. ul. Dukielska 83, 38-300 Gorlice
  2. Cena oferty (zł brutto) 736 829,04 zł brutto
  3. Termin realizacji zgodnie z SIWZ
  4. Gwarancja 60 miesięcy
  5. Warunki Płatności zgodnie z SIWZ