logotyp UE

Jordanów, 17.10.2019r.

Wykonawcy w postępowaniu

znak postępowania: IRG.271.1.4.2019

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W CZĘŚCI 2

Dotyczy:       postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Działania informacyjno-promocyjne dla projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” - 2 (dwie)  części - realizowane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu w ramach 5 Osi Priorytetowej Ochrona Środowiska Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR, w ramach RPO WM 2014-2020  „Znak postępowania IRG.271.1.4.2019

Zamawiający  podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.01.2014r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” zawiadamia, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w niniejszym podstępowaniu w części 2:

PHIN Consulting Sp. z o.o.

ul. Częstochowska

63 93-121 Łódż

Cena: 215 250,00 zł brutto

Złożona przez ww. Wykonawcę oferta jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert złożonych w postępowaniu. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu, nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ. Oferta tego wykonawcy jest najkorzystniejsza, bowiem uzyskała łączną punktację 70 pkt we wszystkich kryteriach oceny oferty przewidzianych w SIWZ.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie kryteriów:

 1. Cena 60%
 2. Doświadczenie specjalisty ds. promocji - 40%

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 1. Sun & More Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 25 71-037 Szczecin - Wykonawca wykluczony z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy
 2. PHIN Consulting Sp. zo.o. ul. Częstochowska 63 93-121 Łódż
  1. Cena - 215 250,00 -20,07 pkt
  2. Doświadczenie specjalisty ds. promocji - 0 realizacji 0 pkt
  3. Suma punktów: 20,07 pkt

Informuję, że na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy pzp umowa z Wykonawcą w sprawie udzielenia zamówienia zostaną podpisane w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Sprostowanie:

Jordanów, 17.10.2019r.

Wykonawcy w postępowaniu

znak postępowania: IRG.271.1.4.2019

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W CZĘŚCI 2

Dotyczy:       postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Działania informacyjno-promocyjne dla projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” - 2 (dwie)  części - realizowane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu w ramach 5 Osi Priorytetowej Ochrona Środowiska Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR, w ramach RPO WM 2014-2020  „Znak postępowania IRG.271.1.4.2019

Zamawiający  podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.01.2014r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” zawiadamia, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w niniejszym podstępowaniu w części 2:

PHIN Consulting Sp. z o.o.

ul. Częstochowska

63 93-121 Łódż

Cena: 215 250,00 zł brutto

Złożona przez ww. Wykonawcę oferta jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert złożonych w postępowaniu. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu, nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ. Oferta tego wykonawcy jest najkorzystniejsza, bowiem uzyskała łączną punktację 60 pkt we wszystkich kryteriach oceny oferty przewidzianych w SIWZ.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie kryteriów:

 1. Cena 60%
 2. Doświadczenie specjalisty ds. promocji - 40%

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 1. Sun & More Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 25 71-037 Szczecin - Wykonawca wykluczony z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy
 2. PHIN Consulting Sp. zo.o. ul. Częstochowska 63 93-121 Łódż
  1. Cena - 215 250,00 - 60 pkt
  2. Doświadczenie specjalisty ds. promocji - 0 realizacji 0 pkt
  3. Suma punktów: 60 pkt

Informuję, że na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy pzp umowa z Wykonawcą w sprawie udzielenia zamówienia zostaną podpisane w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.