Logotyp UE

Jordanów, dnia 26.03.2020 r.

MIASTO JORDANÓW
Rynek 1
34-240 Jordanów

Wykonawcy w postępowaniu

Nr IRG.271.1.4.2020

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otwarcie ofert w postępowaniu na: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta Jordanów” z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr. odbyło się w dniu 26.03.2020 r. o godz. 11:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 402 872,00 zł brutto

 1.  Nazwa wykonawcy MAJER PIOTR MAJERSKI ul. Chałupnika 4/75, 31-464 Kraków
  1. Cena oferty (zł brutto) 499 380,00 zł
  2. Termin realizacji: zgodnie z SIWZ
  3. Gwarancja 120 miesięcy
  4. Warunki płatności 30 dni
 2. Nazwa wykonawcy UNI-BUD JACEK SMOLEŃ, ul. Słomczyńskiego 2/35,31-234 Kraków
  1. Cena oferty (zł brutto) 450 180,00 zł
  2. Termin realizacji: zgodnie z SIWZ
  3. Gwarancja 120 miesiące
  4. Warunki płatności 30 dni
 3. Nazwa wykonawcy NOWATOR Sp. z o.o., 34-745 Spytkowice 722 a
  1. Cena oferty (zł brutto) 563 340,00 zł
  2. Termin realizacji: zgodnie z SIWZ
  3. Gwarancja 72 miesiące
  4. Warunki Płatności 30 dni