UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA

Gmina Miasto Jordanów z siedzibą Urzędu Miasta Jordanowa: „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 6 479 000,00 zł”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie


Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Jordanów z siedzibą Urzędu Miasta Jordanowa, krajowy numer identyfikacyjny 52399100000000, ul. Rynek  1 , 34-240  Jordanów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 26 91 700, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 18 26 91 719.
Adres strony internetowej (URL): https://jordanow.pl, https://bip.malopolska.pl/umjordanow
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://jordanow.pl, https://bip.malopolska.pl/umjordanow


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://jordanow.pl, https://bip.malopolska.pl/umjordanow


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Tak
adres
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP(Adres skrzynki ePUAP: /43yycb05ux/skrytka) i udostępnionego również na miniPortalu

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Urząd Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 6 479 000,00 zł”
Numer referencyjny: IRG.271.1.9.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 6 479 000,00 zł (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) w walucie polskiej, z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Termin spłaty kredytu 2021 rok. 2. Harmonogram spłaty rat kredytu: Kredyt będzie spłacany sukcesywnie każdorazowo po otrzymaniu transzy środków unijnych do wysokości zaciągniętego kredytu. Ostateczna spłata nastąpi do 31.12.2021 roku. 3. Wypłata kredytu nastąpi w jednej transzy na pisemny wniosek złożony nie później niż 3 dni przed datą uruchomienia transzy. Maksymalny termin uruchomienia transzy kredytu od dnia złożenia dyspozycji przez Zamawiającego wynosi 3 dni robocze. 4. Kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego. Ostateczny termin wypłaty kredytu do dnia 31.12.2020 r. 5. Spłata kredytu będzie następować sukcesywnie po otrzymaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej 6. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco. 7. Termin spłat odsetek: spłata odsetek będzie się odbywać w okresach kwartalnych ostatniego dnia roboczego każdego kwartału na podstawie wystawionej przez Wykonawcę noty odsetkowej począwszy od kwartału, w którym zostanie uruchomiony kredyt do 31.12.2021 Odsetki od kredytu naliczone będą tylko od kwoty aktualnego, rzeczywistego zadłużenia na rachunku kredytowym. 8. Do celów obliczenia oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni. 9. Oprocentowanie kredytu będzie liczone wg stopy zmiennej, oparte na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę banku (stałą w okresie kredytowania) wyrażoną w punktach procentowych. Stawka WIBOR 1M będzie ulegała zmianom co miesiąc. Dniem zmiany stopy procentowej będzie pierwszy dzień miesiąca. Do celów oceny ofert przyjmuje się, że WIBOR 1M na dzień 30.09.2020 r. wynosi 0,20 %. 10. W przypadku, jeżeli ostateczny termin spłaty rat odsetkowych lub kapitałowych będzie dniem świątecznym lub wolnym od pracy, to płatność nastąpi w ostatnim dniu roboczym przed tym dniem. 11. Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania w części lub w całości kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki będą liczone za okres jego faktycznego wykorzystania. 12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu spłat kredytu, bez dodatkowych opłat. 13. Zamawiający nie przewiduje żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem, obsługą oraz spłatą kredytu (w tym spłatą przedterminową). 14. Naliczanie odsetek od kredytu odbywać się będzie w okresach kwartalnych. Bank zobowiązany jest do wyliczania odsetek za każdy kwartał i przekazania noty obciążeniowej Zamawiającemu do 20 dnia miesiąca kończącego każdy kwartał za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, na numer faksu lub adres e-mail wskazany w umowie.

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli wykaże, że: posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357), tj. zezwolenie Prezesa NBP lub innego właściwego organu na wykonywanie czynności bankowych, Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie definiuje wymagań minimalnych w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie definiuje wymagań minimalnych w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów: a. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; c. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; Zamawiający będzie wymagał wykazania braku podstaw wykluczenia w stosunku do podmiotu trzeciego, na zasoby którego Wykonawca się powołuje, poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów dotyczących tego podmiotu, o których stanowi niniejszy punkt 8.3 od lit. a do c. UWAGA: W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy: • oświadczenie o przynależności lub braku przynależności z innymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu, do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 284 z późn. zm.) (według wzoru stanowiącego załącznik 3 do SIWZ). W przypadku przynależności z innym wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca przedkłada dowody, że powiązania te nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności, Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona złożenia następujących, dokumentów: a. aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357), tj. zezwolenie Prezesa NBP lub innego właściwego organu na wykonywanie czynności bankowych Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w nn. punkcie składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357). Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w nn. punkcie zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wymagania dotyczące wadium a. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). b. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. c. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: i. pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Urząd Miasta Jordanowa BS JORDANÓW nr konta 86 87990001 0000 0000 8859 0024 z adnotacją „WADIUM: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 6 479 000,00 zł ”. Zamawiający zwraca uwagę, że za skuteczne wniesione wadium uznaje się zaksięgowane kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego ii. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym iii. gwarancjach bankowych iv. gwarancjach ubezpieczeniowych, v. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.310). d. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji ma ona zawierać zapis o nieodwołalnym, bezwarunkowym spełnieniu świadczenia przez Gwaranta na rzecz Beneficjenta (Zamawiającego). e. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i sporządzonego w języku obcym, Zamawiający żąda, aby do oferty zostało złożone jego tłumaczenie. f. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictwa lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. g. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: i. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, ii. nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, iii. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. h. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy i. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. j. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. k. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej zaleca się dołączenie do oferty potwierdzenia dokonania przelewu bankowego. Wadium będzie skutecznie wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego w oznaczonym terminie, tj., gdy znajdzie się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. l. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna wadium musi być wniesione w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązane wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium należy załączyć do oferty wykonawcy. W przypadku wyboru formy innej niż pieniężna Wykonawca składając ofertę w formie elektronicznej wnosi wadium w postaci elektronicznej w oryginale opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu). W przypadku wyboru formy innej niż pieniężna i składania oferty w formie pisemnej kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium zaleca się dołączyć do oferty, a oryginał w osobnej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin uruchomienia transzy od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnej dyspozycji wypłaty

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiając dopuszcza zmianę umowy w następujących przypadkach: a. wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania niniejszej umowy o czas w jakim siła wyższa uniemożliwiała wykonanie obowiązków Stron b. wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację umowy ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego) c. wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do wykonania umowy, a które nie są zmianami istotnych postanowień umowy, d. wystąpi zmiana przepisów prawa, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, wpływająca na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i wówczas dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia wynikająca bezpośrednio ze zmiany przepisów i kalkulacji przedstawionej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego, e. wysokość i termin spłaty kredytu lub poszczególnych rat kredytu mogą być zmienione w drodze jednostronnego oświadczenia Zamawiającego wyrażonego na piśmie, bez dodatkowych prowizji i opłat, za wyjątkiem wydłużenia ostatecznego terminu spłaty kredytu lub przesunięcia terminu spłaty raty o więcej niż 3 miesiące, co wymaga zgodnego oświadczenia stron wyrażonego w formie pisemnego aneksu do umowy i które jest możliwe, bez dodatkowych prowizji i opłat, jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach – przede wszystkim w razie zagrożenia naruszeniem przez Zamawiającego przepisów ustawy o finansach publicznych. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu. f. Zmiana zawartej umowy możliwa będzie także w przypadkach wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-4 oraz 6 ustawy Pzp. g. Wszelkie zmiany wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-16, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Załączniki do pobrania

 

Ogłoszenie nr 540224334-N-2020 z dnia 10-11-2020 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 606505-N-2020 Data: 05/11/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Jordanów z siedzibą Urzędu Miasta Jordanowa, Krajowy numer identyfikacyjny 52399100000000, ul. Rynek  1, 34-240  Jordanów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 26 91 700, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 18 26 91 719.

Adres strony internetowej (url): https://jordanow.pl, https://bip.malopolska.pl/umjordanow

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: II Punkt: 4 podpunkt 2 i 3

W ogłoszeniu jest: 2. Harmonogram spłaty rat kredytu: Kredyt będzie spłacany sukcesywnie każdorazowo po otrzymaniu transzy środków unijnych do wysokości zaciągniętego kredytu. Ostateczna spłata nastąpi do 31.12.2021 roku. 3. Wypłata kredytu nastąpi w jednej transzy na pisemny wniosek złożony nie później niż 3 dni przed datą uruchomienia transzy. Maksymalny termin uruchomienia transzy kredytu od dnia złożenia dyspozycji przez Zamawiającego wynosi 3 dni robocze.

W ogłoszeniu powinno być: 2.Harmonogram spłaty rat kredytu: Kredyt będzie spłacany sukcesywnie każdorazowo po otrzymaniu transzy środków unijnych do wysokości zaciągniętego kredytu. Ostateczna spłata nastąpi do 31.12.2021 roku. Dla porównywalności ofert Zamawiający przyjmuje, że spłata całej kwoty nastąpi 30.06.2021r.3.Wypłata kredytu nastąpi w jednej transzy na pisemny wniosek złożony nie później niż 3 dni przed datą uruchomienia transzy. Maksymalny termin uruchomienia transzy kredytu od dnia złożenia dyspozycji przez Zamawiającego wynosi 3 dni robocze. Zamawiający dla porównywalności ofert przyjmuje że kredyt zostanie uruchomiony, w pełnej kwocie 6 479 000,00 zł w dniu 10 grudnia 2020 r.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-11-16, godzina: 12:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-11-18, godzina: 12:00,


Jordanów, dnia 10.11.2020 r.

Wykonawcy w postępowaniu
nr
IRG.271.1.8.2020

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 6 479 000,00 zł” (znak postępowania IRG.271.1..2020).

Zamawiający informuje, że w dniu 10.11.2020r. wpłynęły do Zamawiającego pytania do treści SIWZ. Poniżej Zamawiający zamieszcza treść pytań wraz z odpowiedziami i modyfikacją treści SIWZ dokonaną na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.)

Pytania dotyczące  zapisów SIWZ

„proszę o udzielenie odpowiedzi w jakim terminie zostanie uruchomiony kredyt lub transza kredytu - informacja niezbędna jest do wyliczenia kosztów odsetkowych. 

Proszę również o informację w jakiej wielkości mogą być transze i w jakich terminach mają być wypłaty transz?

Czy do wyliczenia kosztu kredytu należy przyjąć obciążenie kredytowe w kwocie 6.479.000,00 zł na dzień ostatecznego terminu wypłaty kredytu 31.12.2020 r.?

Proszę również o informację w jakich terminach spłacany będzie kredyt w ppkt. 3 Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2 piszecie Państwo że kredyt będzie spłacany sukcesywnie każdorazowo po otrzymaniu środków unijnych do wysokości zaciągniętego kredytu a w pkt. 21. Istotne dla stron postanowienia (...) w ppkt. 6 piszecie Państwo że spłata kapitału kredytu nastąpi w ratach kwartalnych od zawarcia umowy do 2021 po otrzymaniu środków z dofinansowania. proszę o udzielenie odpowiedzi jak należy ująć w harmonogramie spłat i w celu wyliczenia kosztów kredytu spłaty w/w kredytu będącego przedmiotem przetargu. Czy należy przyjąć  spłaty rat kwartalnie w okresie kredytowania tj. marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień 2021 r. ? Czy będą to inne terminy i inne kwoty?

Proszę o podanie również przypuszczalnego terminu podpisania umowy i wielkości wypłaty środków.”

Odpowiedź:

1.Zamawiający dla porównywalności ofert przyjmuje że kredyt  zostanie uruchomiony, w pełnej kwocie 6 479 000,00 zł  w dniu 10 grudnia 2020 r.

2. Kredyt spłacony będzie po otrzymaniu środków unijnych. Ostateczna spłata nastąpi do 31.12.2021 roku. Dla porównywalności ofert Zamawiający przyjmuje ze spłata całej kwoty nastąpi 30.06.2021r.

3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego zgodnie z terminami określonymi w art. 94ust 1 i/lub 2 ustawy Pzp.

Zamawiający określił w SIWZ iż wypłata kredytu nastąpi w jednej transzy na pisemny wniosek złożony nie później niż 3 dni przed datą uruchomienia transzy.

Ostateczny termin wypłaty kredytu ustalono do dnia 31.12.2020 r.

W związku z odpowiedzią na pytanie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy modyfikuje treści specyfikacji w ten sposób że:

    Treść punktu 3 ppkt 2 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„ Harmonogram spłaty rat kredytu:

Kredyt będzie spłacany sukcesywnie każdorazowo po otrzymaniu transzy środków unijnych do wysokości zaciągniętego kredytu. Ostateczna spłata nastąpi do 31.12.2021 roku.

Dla porównywalności ofert Zamawiający przyjmuje, że spłata całej kwoty nastąpi 30.06.2021r.”

  Treść punktu 3 ppkt 3 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„Wypłata kredytu nastąpi w jednej transzy na pisemny wniosek złożony nie później niż 3 dni przed datą uruchomienia transzy. Maksymalny termin uruchomienia transzy kredytu od dnia złożenia dyspozycji przez Zamawiającego wynosi 3 dni robocze. Zamawiający dla porównywalności ofert przyjmuje że kredyt  zostanie uruchomiony, w pełnej kwocie 6 479 000,00 zł  w dniu 10 grudnia 2020 r.”

Treść punktu 21 ppkt 6 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie

„Okres spłaty kapitału kredytu – Spłata kredytu nastąpi w części lub w całości w okresie od zawarcia umowy do 2021 r. po otrzymaniu środków z dofinansowania.

W związku z tym, że zmiana o której mowa powyżej jest istotna i dotyczy przedmiotu zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 12a ust. 2 pkt 1) ustawy przedłuża termin składania i otwarcia ofert. Wobec tego pkt 15 SIWZ  otrzymuje brzmienie:

„ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

            Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  1. Termin składania ofert: 18.11.2020. r. godz.12.00
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2020r., o godzinie 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że  w zw z powyższym  zmianie uległo ogłoszenie o zamówieniu, które  zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść  ogłoszenia jest dostępna na stronie https://jordanow.pl , https://bip.malopolska.pl/umjordanow.

 
 

Pytania Wykonawców

Jordanów, dnia 13.11.2020 r.

Wykonawcy w postępowaniu nr IRG.271.1.9.2020

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 6 479 000,00 zł” (znak postępowania IRG.271.1.9.2020).

Zamawiający informuje, że w dniu 10.11.2020r. wpłynęły do Zamawiającego pytania do treści SIWZ. Poniżej Zamawiający zamieszcza treść pytań wraz z odpowiedziami i modyfikacją treści SIWZ dokonaną na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.)

I. Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

Pytania nr 1
Prosimy o informację, czy zabezpieczeniem kredytu będzie również deklaracja wekslowa
Odpowiedź
Tak, zabezpieczeniem będzie również deklaracja wekslowa
Pytanie nr 2
Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.
Odpowiedź
TAK, na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.
Pytanie nr 3
Czy dopuszczacie Państwo możliwość ujęcia w warunkach umowy następującego zapisu: „Wysokość i termin przekazania środków może nastąpić na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Zamawiającego drogą papierową lub elektroniczną”
Odpowiedź
Tak, wyrażamy zgodę.
Pytanie nr 4
Prosimy o informacje w zakresie wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na sytuację Miasta tj. spadek przychodów budżetu w 2020r. jaki już wystąpił i jaki może wystąpić (z jakiego tytułu największe spadki), jak zwiększy się deficyt, jak planuje przesunąć wydatki, kiedy nastąpi nowelizacja budżetu i w jakim kierunku, itp.? Czy planuje utrzymanie wskaźnika zadłużenia wynikającego z art. 243 ufp ?
Odpowiedź
Największy spadek przychodów nastąpił w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych. Zamawiający nie planuje zwiększenia deficytu. Zamawiający nie planuje przesunięć wydatków. Zamawiający planuje utrzymanie wskaźnika zadłużenia wynikającego z art. 243 ufp.
Pytanie nr 5
Zgodnie z punktem 3.2 SIWZ nie przewiduje się harmonogramu spłat, natomiast według:
• punktów 3.12 , 21.14., 21.15 oraz 21.23e przewiduje się zmiany harmonogramu spłat kredytu,
• punktu 21.6 przewiduje się spłatę kapitały kredytu w ratach kwartalnych
Prośba o ujednolicenie w/w zapisów, tj. wskazanie, czy:
a)spłata będzie przebiegać w oparciu o harmonogram, jeżeli tak, to jakie/kiedy będą płatne raty kapitałowe
b)spłata będzie przebiegać bez harmonogramu.
Odpowiedź
• Spłata będzie przebiegać w oparciu o harmonogram, tj.:
- Zamawiający dla porównywalności ofert przyjmuje że kredyt zostanie uruchomiony, w pełnej kwocie 6 479 000,00 zł w dniu 10 grudnia 2020 r.
Zgodnie z postanowieniami SIWZ ostateczny termin wypłaty kredytu do dnia 31.12.2020 r.

- Kredyt będzie spłacany sukcesywnie każdorazowo po otrzymaniu transzy środków unijnych do wysokości zaciągniętego kredytu -dla porównywalności ofert Zamawiający przyjmuje, że spłata całej kwoty nastąpi w dniu 30.06.2021r. z jednoczesnym zastrzeżeniem, że ostateczna spłata nastąpi do 31.12.2021 roku, przy czym Zamawiający uprawniony jest do modyfikacji terminów spłat bez konieczności aneksowania umowy na zasadach określonych w pkt. 21.23 lit e SIWZ
• Zgodnie z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego w dniu 10.11.2020 r.: „Okres spłaty kapitału kredytu – Spłata kredytu nastąpi w części lub w całości w okresie od zawarcia umowy do 2021 r. po otrzymaniu środków z dofinansowania.”
Pytanie nr 6
Prosimy o przesłanie sprawozdań finansowych za lata 2018, 2019 spółki komunalnej Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o.
Odpowiedź
W załączeniu sprawozdanie finansowe za lata 2018, 2019 spółki komunalnej Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o.
Pytanie nr 7
Prosimy o potwierdzenie, iż wyłącznie dla celów prawidłowego wyliczenia ceny, należy przyjąć iż kredyt zostanie uruchomiony jednorazowo w dniu 31.12.2020 roku oraz spłacony jednorazowo w dniu 31.12.2021 rok
Odpowiedź
Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytania wykonawcy z dnia 10.11.2020 r. wyłącznie dla celów prawidłowego wyliczenia ceny, należy przyjąć iż kredyt zostanie uruchomiony jednorazowo w dniu 10.12.2020 roku oraz spłacony jednorazowo w dniu 30.06.2021 rok

Pytanie nr 8
W odniesieniu do opisu przedmiotu Zamówienia – kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - prosimy o podanie informacji nt:
a) czy założone dofinansowanie z UE, stanowiące źródło spłaty przedmiotowego kredytu – wynika z już zawartej umowy,
b) wielkości planowanych nakładów na inwestycję, z podziałem na lata jej realizacji,
c) źródeł finansowania przedmiotowej inwestycji .

Odpowiedź
Poniżej Zamawiający podaje odpowiedz wg pytań:
a) Wynika z już zawartej umowy.
b) 2016-2017 kwota 219.924,00
2018 kwota 123.000,00
2019 kwota 3.150.220,70
2020 kwota 23.337.162,64
Razem: 26.830.307,34
c ) dofinansowanie 17.685.404,81 UE
wkład własny kwalifikowalny 3.128.299,80
wkład własny niekwalifikowalny 999.553,38
VAT podlegający odliczeniu 5.017.049,35
Razem inwestycja 26.830.307,34

Pytanie nr 9
W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem oraz finansowanej / -ych dotacją /–ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.
1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu;
2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.
Odpowiedź
1) 26 830 307,34 zł
2) Nie dotyczy.

II. Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta
(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

Pytanie nr 1
Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):

Odpowiedź:
Na zamawiającym nie ciążą zajęcia egzekucyjne.

Pytanie nr 2
Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):

Odpowiedź
Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań.

Pytanie nr 3
Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Odpowiedź

W ciągu ostatnich 18 miesięcy u Zamawiającego nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Pytanie nr 4
Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

Odpowiedź
W ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone wobec Zamawiającego za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

Pytanie nr 5
Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):

Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązania wobec ZUS lub US.

Pytanie nr 6
Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).

Odpowiedź:
W ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu jednostkę Zamawiającego (burmistrza).

Pytanie nr 7
Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:
- wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):
-wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
- wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):
- wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):

Odpowiedź:
Wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN): 167.334,20
Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):0,00 zł
Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):0,00 zł
Wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN): 0,00 zł
Wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie deficytu zgodnie z umową kredytową kwota: 7.495.000,00 zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem na dzień bieżący złożono wniosek o uruchomienie kredytu na kwotę 4.000.000,00 zł

Pytanie nr 8

Prosimy o wskazanie zastosowanych niestandardowych włączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (np. włączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF.
W przypadku wystąpienia takich włączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie:
1) Prosimy o podanie przyczyny wyłączenia

2) Prosimy o wskazanie wyłączenia we wzorze z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: lewa/prawa strona nierówności, licznik/mianownik
a) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący
b) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +1
c) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +2
d) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +3
e) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +4
f) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +5

Odpowiedź
Zamawiający nie zastosował w/w włączeń.

III. Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem

Pytanie nr 1
1. Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:
1) Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?
2) Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?
a) Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN): Prosimy o podanie okresu kredytowania
b) Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN) Prosimy o podanie okresu poręczenia
3) Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).
a) Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN): Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala
2. Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

3. Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.
4. Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia:
- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,
- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,
- stowarzyszenia,
tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Odpowiedź :
Wśród podmiotów powiązanych z Zamawiającym nie znajduje się szpital/-le SPZOZ, wobec powyższego zakres zapytania nie dotyczy Zamawiającego

IV. Wykaz zaangażowań klienta

Pytanie nr 1
Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

1)Nazwa podmiotu
(np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)
2)Waluta zadłużenia
3)Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)
4)Data zawarcia umowy
5)Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania
6)Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji
7)Data całkowitej spłaty
Wartość razem:

Odpowiedź:
Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc: 30.09.2020 r.
Wykaz:
1.
1) Nazwa podmiotu: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
2) Waluta zadłużenia: PLN
3) Typ długu: pożyczka
4) Data zawarcia umowy 09.08.2017
5) Kwota bieżącego zadłużenia: 94.524,35
6) Kwota pozostałego zadłużenia: 55.775,20
7) Data całkowitej spłaty: 30-06-2022
2.
1) Nazwa podmiotu: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
2) Waluta zadłużenia: PLN
3) Typ długu: pożyczka
4) Data zawarcia umowy 21.09.2017
5) Kwota bieżącego zadłużenia: 169.572,00
6) Kwota pozostałego zadłużenia: 130.428,00
7) Data całkowitej spłaty: 30-09-2023
Razem
Kwota bieżącego zadłużenia:450.299,55
Kwota pozostałego zadłużenia:186.203,20

V. Dokumenty

Pytanie nr 1
W załączeniu składamy następujące dokumenty
Lp. Rodzaj dokumentu
1 n/d
2
Odpowiedź:
Zamawiający w załączeniu przedstawia:
- sprawozdanie finansowe Wodociągi Jordanowskie 2018
- sprawozdanie finansowe Wodociągi Jordanowskie 2019

Modyfikacja SIWZ nie wpływa na zmianę terminu składania ofert.