Jordanów, 19.11.2020 r.

 Wykonawcy w postępowaniu

Nr IRG.271.1.8.2020

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:„Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników i placów na terenie Miasta Jordanowa w sezonie zimowym 2020/2021”.

Zamawiający  podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2014r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2019 r. poz. 1849 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” zawiadamia, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w niniejszym podstępowaniu:

Firma Usługowo- Budowlana „TRANSCO” Adam Miernik 34-242 Łętownia 625

 Cena: 534 284,21 zł brutto

Złożona przez ww. Wykonawcę oferta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu, nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ. Oferta tego wykonawcy jest najkorzystniejsza, bowiem uzyskała łączną punktację 100 pkt we wszystkich kryteriach oceny oferty przewidzianych w SIWZ.

 Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie kryteriów:

  1. Cena (C) 60%
  2. Czas reakcji (uruchomienia odśnieżania) (R) 20%
  3. Zdolności techniczne (T) 15%
  4. Czas, w jakim Wykonawca przystąpi do realizacji dodatkowych zleceń(D) 5%

 Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

  1. Nazwa wykonawcy Firma Usługowo- Budowlana „TRANSCO” Adam Miernik 34-242 Łętownia 625
  2. Cena (C): 60 pkt
  3. Czas reakcji (uruchomienia odśnieżania) (R): 20 pkt
  4. Zdolności techniczne (T) 15 pkt
  5. Czas, w jakim Wykonawca przystąpi do realizacji dodatkowych zleceń(D): 5 pkt
  6. Suma punktów: 100 pkt

Informuję, że na podstawie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp może zostać zawarta w przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, jako że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęła tylko jedna oferta.