Jordanów, dnia 1 grudnia 2020 r.

MIASTO JORDANÓW
Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa
Rynek 1
34-240  Jordanów
tel.:   0 18 26 91 700, faks: 0 18 26 91 719
email:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Jordanowa

Znak postępowania IRG.271.1.6.2020

Identyfikator postępowania (ID): edb52528-be6a-442b-98c3-bbc728580a19

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. z Dz.U.2019 r. poz. 1843), dalej: „ustawa Pzp", Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Jordanowa

I.Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:

Firma Usługowo Handlowa KOMBUD Kowalczyk Franciszek

34-242 Łętownia 378 , 34-242 Łętownia 378

Uzasadnienie prawne:

 Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

Uzasadnienie faktyczne:

Złożona przez ww. Wykonawcę oferta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu, nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ. Oferta tego wykonawcy jest najkorzystniejsza, bowiem uzyskała łączną punktację 91 pkt we wszystkich kryteriach oceny oferty przewidzianych w SIWZ.

II. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 1. Cena (C)(60%) : 1 248 858,00 zł (Jeden milion dwieście czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych)  ( 60 pkt).
 2. Termin płatności faktur (P)(28%) -  30 dni (28 pkt)
 3. Kryterium środowiskowe – emisja spalin (S)(12%)
  Pojazdy zadeklarowane przez Wykonawcę do wykonywania przedmiotu zamówienia. :
  1. jedna sztuka samochodu do odbioru odpadów komunalnych spełniającego normę emisji EURO 3
  2. jedna sztuka samochodu do odbioru odpadów komunalnych spełniającego normę emisji EURO 4
  3. jedna sztuka samochodu do odbioru odpadów komunalnych spełniającego normę emisji EURO 5  (3 pkt).

Oferta w/w Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu. Wartość oferty przewyższa środki pierwotnie przeznaczone na sfinansowanie niniejszego zamówienia, jednak Zamawiający po analizie możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, stwierdził, iż jej zwiększenie do ceny najkorzystniejszej oferty jest możliwe, w związku z czym dokonał wyboru oferty ww. Wykonawcy.

III. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Z postępowanie nie został wykluczony żaden Wykonawca

IV. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone.

W postępowaniu nie złożono oferty podlegającej odrzuceniu.

IV.  Umowa zostanie zawarta na podstawie art. 94 ust.2 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.2019 r. poz. 1843), w terminie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty ze względu na fakt, iż w postepowaniu została złożona tylko jedna oferta.