Jordanów, dnia 7 grudnia 2020 r.

MIASTO JORDANÓW
Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa
Rynek 1
34-240  Jordanów
tel.:   0 18 26 91 700, faks: 0 18 26 91 719
email:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 6 479 000,00 zł”

Znak postępowania IRG.271.1.9.2020

Identyfikator postępowania( ID): a518c65f-c763-4fcc-b267-dfb071ca0723

Działając na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. z Dz.U.2019 r. poz. 1843), dalej: „ustawa Pzp", Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na: „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 6 479 000,00 zł”

I. Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Adres siedziby: Al. Jerozolimskie 7,00-955 Warszawa

Adres korespondencyjny: BGK Region Małopolski, ul. Promienistych 1, 31-481 Kraków

Uzasadnienie prawne:

 Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

Uzasadnienie faktyczne:

Wybrana oferta „w procedurze odwróconej" (art. 24aa ustawy Pzp) spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści SIWZ, nie podlega odrzuceniu, uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt) w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert.

Cena oferty (zł brutto) : 37 649,21 zł ( 60 pkt).

Termin uruchomienia transzy od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnej    dyspozycji wypłaty: 1 dzień (40 pkt).

II. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny oferty:

Oferta nr 1
Nazwa wykonawcy: Bank Gospodarstwa Krajowego
Adres siedziby: Al. Jerozolimskie 7,00-955 Warszawa
Adres korespondencyjny: BGK Region Małopolski, ul. Promienistych 1, 31-481 Kraków
Liczba przyznanych punktów w kryterium:
Cena oferty (zł brutto) : 37 649,21 zł (60,00pkt)
Termin uruchomienia transzy od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnej    dyspozycji wypłaty: 1 dzień (40,00pkt)
Łączna liczba przyznanych punktów:100,00
Oferta nr2
Nazwa wykonawcy:  Bank Spółdzielczy w Jordanowie
34-240 Jordanów, Rynek 44
Liczba przyznanych punktów w kryterium:
Cena oferty (zł brutto): 43 744,79 zł (51,63 pkt)
Termin uruchomienia transzy od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnej dyspozycji wypłaty: 1 dzień( 40pkt)
Łączna liczba przyznanych punktów:91,63

III. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Z postępowanie nie został wykluczony żaden Wykonawca.

IV. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone.

W postępowaniu nie złożono oferty podlegającej odrzuceniu.

V.  Umowa zostanie zawarta na podstawie art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.2019 r. poz. 1843), w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.