Drukuj

Jordanów, dnia 18.12.2021

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - procedurze in house

na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz.1843) na:

na zadanie pn.: „Powierzenie wykonania niektórych zadań własnych Gminy Miasto Jordanów”

Zamawiający zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza poniższe informacje:

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

MIASTO JORDANÓW
NIP: 552 – 15 – 79 – 821
Regon: 491893227
Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa
Rynek 1
34-240 Jordanów
NIP Urzędu Miasta Jordanowa: 735 – 10 – 26 – 201
Regon Urzędu Miasta Jordanowa: 000523991

Strona internetowa: https://jordanow.pl, https://bip.malopolska.pl/umjordanow

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 18 26 91 700, faks:  18 26 91 719

Adres skrzynki ePUAP: /43yycb05ux/skrytka

II. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV):

90610000-6  Usługi sprzątania i zamiatania ulic

98351000-8 Usługi zarządzania parkingami

77313000-7 Usługi utrzymania parków

70300000-4 Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy

50760000-0 Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej

50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

Przedmiotem zamówienia pn. “Powierzenie wykonania niektórych zadań własnych Gminy Miasto Jordanów” są następujące usługi:

 1. Kontrola i Obsługa Strefy Płatnego Parkowania w Jordanowie,
 2. Utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej, obsługa budynków mienia komunalnego, obsługa kotłowni w okresie grzewczym – bieżące utrzymanie obiektów zlokalizowanych pod adresem: Rynek 2,ul. 3 Maja 2 i 2a, ul. Piłsudskiego 25 , ul. Kopernika 13 w Jordanowie,
 3. Utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej, obsługa budynków mienia komunalnego, obsługa kotłowni w okresie grzewczym – bieżące utrzymanie obiektów zlokalizowanych pod adresem Rynek 1,
 4. Prace związane z utrzymaniem, konserwacją i myciem wiat przystankowych na terenie miasta Jordanowa,
 5. Usługi związane z oczyszczaniem terenu miasta, letnim / zimowym  dróg, chodników placów alejek parkowych,
 6. Kompleksowe utrzymanie  terenów zieleni na terenie  Miasta Jordanowa.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU,  WIELKOŚCI I ZAKRESU ZAMÓWIENIA:

W wyniku podpisanej umowy Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji następujących obowiązków:

 1. W zakresie części zadania: „Kontrola i Obsługa Strefy Płatnego Parkowania w Jordanowie”:
  1. Kontrola Strefy Płatnego Parkowania  oraz Parkingu Płatnego Niestrzeżonego musi odbywać się w sposób ciągły w dniach i godzinnych obowiązywania  ustalonych aktualną na dzień realizacji uchwałą  Rady Miasta Jordanowa.
   •  kontrola SPP pomiędzy godziną  8 00 - 1800 od poniedziałku do piątku;
   •  kontrola PPN  pomiędzy godziną 8 00 -1800 od poniedziałku do piątku;
   •  kontrola PPN  pomiędzy godziną 8 00 -1800  w soboty.
  2. Kontrola polega na sprawdzeniu i dokumentowaniu przy użyciu urządzenia kontrolerskiego realizacji obowiązku wnoszenia opłat za parkowanie.
  3. Kontrola wnoszenia opłat obejmuje kontrole ważności biletów parkingowych (bilet musi zostać wykupiony przez kierującego bez zbędnej zwłoki ), abonamentów parkingowych  oraz innych przewidzianych uchwałą , zarządzeniem  potwierdzeń. Kontroler zobowiązany jest do weryfikowania każdego dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty.
  4. Kontrolerom zabrania się pobierania jakichkolwiek opłat.
  5. Zamawiający  żąda potwierdzenia pobytu kontrolera w strefie za pomocą karty kontrolnej (zostanie przekazana Wykonawcy w momencie podpisania umowy ) rejestracja minimum 1 x na godzinę w godzinach 8:30-18:00
  6. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania czystości i estetyki parkometrów poprzez:
   1. bieżące mycie parkometrów środkami nie ingerującymi w powłoki urządzeń, odkażanie parkometrów P
   2. usuwanie wszelkich nalepek ,ulotek oraz lodu ,śniegu   z parkometrów i wokół niego
   3. mycie , odśnieżanie i usuwanie lodu z paneli fotowoltaicznych ( solariów) zasilających baterie,
   4. doładowywanie baterii – według specyfikacji (urządzeniami  prostownikiem dobranym do tego typu baterii.)
  7. Zamawiający  wymaga od Wykonawcy    dokonania wypłaty z parkometrów pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego co najmniej dwa razy w miesiącu,  zagwarantowania na własny koszt i ryzyko bezpiecznego jej przeliczenia i posortowania na odpowiednie nominały, dowiezienia  jej do siedziby  banku Spółdzielczego w Jordanowie celem dokonania ich wypłat na rachunek Zamawiającego  w rozbiciu na dwie wpłaty:
   1. Przelew gotówki z dopiskiem SPP wplata z parkometrów 1-6
   2. przelew gotówki z dopiskiem PPN wpłata z parkometru nr 7
  8. Ilość monet oraz  wartość  ( suma) musi zgadzać się z wydrukami kasowymi z poszczególnych parkometrów.
  9. Wykonawca dla potrzeb rozliczenia przygotuje zestawienie wg wydruków kasowych ilościowe poszczególnych monet i wartościowe.
  10. Wszelkie braki kasowe z kaset parkometrów pokrywane są przez Wykonawcę.
  11. Przechowywanie i przekazywanie na konto Zamawiającego środków pieniężnych odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
  12. Przy przechowywaniu i transporcie wpływów gotówkowych z SPP Wykonawca zobowiązany jest stosować się do zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań, jaki powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych  przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.
  13. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonywanych rozliczeń finansowych w zakresie przychodów realizowanych przez Wykonawcę.
 2. W zakresie części zadania:Utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej, obsługa budynków mienia komunalnego, obsługa kotłowni w okresie grzewczym – bieżące utrzymanie obiektów zlokalizowanych pod adresem: Rynek 2,ul. 3 Maja 2 i 2a, ul. Piłsudskiego 25 , ul. Kopernika 13 w Jordanowie”:
  1. w podziale na okresy:
   1. Od 1 października do 30 kwietnia (w przypadku nn. zamówienia: w okresie od zawarcia umowy do 30 kwietnia i od 1 października do 31 grudnia) sezonowa obsługa czterech  kotłowni:
    • piec o mocy  100KW z podajnikiem na pelet  , ul. Rynek 2 .
    • piec o mocy 100 KW   z podajnikiem na eko groszek ul. 3 Maja 2 i 2 a,
    • piec o mocy 25 KW z podajnikiem na eko groszek ul. Piłsudskiego 25 ( budynek Biblioteki )
    • piec o mocy 12 KW z podajnikiem na eko groszek ul. Kopernika 13
    1. Wykonawca jest zobowiązany do wytworzenia i dostarczenia ciepła do pomieszczeń w budynkach mienia komunalnego od poniedziałku do piątku oraz w dni wolne od pracy  w sposób ciągły w sezonie grzewczym poprzez utrzymanie właściwej temperatury na kotle według temperatur zewnętrznych.
     Zakres usługi obejmuje:
     1. składowanie opału w pomieszczeniach kotłowni;
     2. odśnieżanie terenu wokół  budynku –dojścia schodów,  sprzątania/ odśnieżania i posypywania  materiałami uszorstniającymi ciągów komunikacyjnych wokół budynków
     3. zakup i składowanie  drzewa potrzebnego do rozruchu kotłów;
     4. utrzymanie prawidłowej temperatury oraz poziomu wody w zbiorniku wyrównawczym;
     5. czyszczenie rusztu, popielników oraz wybieranie resztek opałowych;
     6. czyszczenie paleniska i wynoszenie odpadów ze spalania na zewnątrz kotłowni na miejsce składowania;
     7. utrzymanie w czystości powierzchni zewnętrznych kotłów, urządzeń pomocniczych, aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i samej kotłowni;
     8. wykonywanie wszelkich czynności zgodnie z wymogami określonymi w Instrukcji obsługi kotłowni;
     9. dostarczenie i umieszczenie przy kotłowni pojemników na popiół i inne odpady ze spalania wraz z zagospodarowaniem ww. odpadów we własnym zakresie i na koszt własny Wykonawcy;
     10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument informujący o sposobie zagospodarowania odpadów;
     11. informowanie Zamawiającego,  bez wezwania o dobiegającym wyczerpaniu zapasów opału, z co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem;
     12. nieodpłatne usuwanie drobnych awarii i usterek oraz niezwłoczne sporządzenie opisu awarii i przedkładanie go Zamawiającemu.
     13. wykonywanie innych czynności niezbędnych dla prawidłowej pracy kotłowni.
   2. Od 1 maja   do 31 września :
    1. niezwłoczne usuwanie awarii po uzgodnieniu z zleceniodawcą;
    2. bieżące utrzymanie budynku;
    3. inne prace interwencyjne np.: wymiana żarówek
 3. W zakresie części  zadania:Utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej, obsługa budynków mienia komunalnego, obsługa kotłowni w okresie grzewczym – bieżące utrzymanie obiektów zlokalizowanych pod adresem Rynek 1”:
  1. Od 1 października do 30 kwietnia (w przypadku nn. zamówienia: w okresie od zawarcia umowy do 30 kwietnia i od 1 października do 31 grudnia:
   1. Sezonowa obsługa  kotłowni na opał stały w Jordanowie , ul. Rynek 1 .usługa wiąże się z obsługą 2 kotłów na paliwa stałe  o mocy 52 KW każdy kocioł  na węgiel kostkę
    Wykonawca jest zobowiązany do wytworzenia i dostarczenia ciepła do pomieszczeń w Urzędzie Miasta Jordanowa od poniedziałku do piątku oraz w dni wolne od pracy  w sposób ciągły w sezonie grzewczym poprzez utrzymanie właściwej temperatury na kotle według temperatur zewnętrznych.
   2. Zakres usługi obejmuje:
    1. składowanie opału w pomieszczeniach kotłowni;
    2. odśnieżanie terenu wokół  budynku –dojścia schodów,  sprzątania/ odśnieżania i posypywania  materiałami uszorstniającymi ciągów komunikacyjnych wokół budynków
    3. zakup i składowanie  drzewa potrzebnego do rozruchu kotłów;
    4. utrzymanie prawidłowej temperatury oraz poziomu wody w zbiorniku wyrównawczym;
    5. czyszczenie rusztu, popielników oraz wybieranie resztek opałowych;
    6. czyszczenie paleniska i wynoszenie odpadów ze spalania na zewnątrz kotłowni na miejsce składowania;
    7. utrzymanie w czystości powierzchni zewnętrznych kotłów, urządzeń pomocniczych, aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i samej kotłowni;
    8. wykonywanie wszelkich czynności zgodnie z wymogami określonymi w Instrukcji obsługi kotłowni;
    9. dostarczenie i umieszczenie przy kotłowni pojemników na popiół i inne odpady ze spalania wraz z zagospodarowaniem ww. odpadów we własnym zakresie i na koszt własny Wykonawcy;
    10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument informujący o sposobie zagospodarowania odpadów;
    11. informowanie Zamawiającego,  bez wezwania o dobiegającym wyczerpaniu zapasów opału, z co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem;
    12. nieodpłatne usuwanie drobnych awarii i usterek oraz niezwłoczne sporządzenie opisu awarii i przedkładanie go Zamawiającemu.
    13. wykonywanie innych czynności niezbędnych dla prawidłowej pracy kotłowni.
  2. Od 1 stycznia  do 31 grudnia:
   1. sprzątanie budynku Rynek 1 Urząd Miasta w zastępstwie sprzątaczki ( urlopu, l-4,) zakres usług obejmuje:
    • opróżnienie koszy przemycie klatek schodowych oraz pomieszczeń biurowych w godzinach 13 ,00-15,00
   2. sprzątanie toalety na plantach Jordanowskich w zastępstwie sprzątaczki (urlopu ,l-4 )zakres zadania obejmuje:
    • sprzątanie toalet . Usługa polega na myciu dezynfekcji urządzeń sanitarnych, ścian(całych)i podłogi, myciu lustra, umywalki, szafki z koszem na śmieci, omiataniu pajęczyn, umyciu kratki wentylacyjnej, opróżnianiu kosza na odpady wraz z zagospodarowaniem tych odpadów oraz uzupełnianiu mydła w dozowniku na mydło i papieru toaletowego. Środki czystości zapewnia
  3. Od 1 maja do 31 września
   1. wykonanie zaopatrzenia dla Sekretariatu oraz Biura Rady oraz Stanowisk   Gospodarczych;
   2. niezwłoczne usuwanie awarii po uzgodnieniu z zleceniodawcą;
   3. bieżące utrzymanie budynku;
   4. sprzątanie wokół  budynku;
   5. zakup materiałów niezbędnych do usuwania awarii
   6. inne prace interwencyjne np. : wymiana żarówek
   7. Do zadań Wykonawcy należy także okresowa konserwacja obiektu polegająca m.in. na: regulacji drzwi na zawiasach i samozamykacza, sprawdzeniu mocowań pochwytów dla niepełnosprawnych, stanu drzwi, elektro zaczepu, uszczelek i zamków, otworów wentylacyjnych, stanu przycisków wewnętrznych i zewnętrznych, poprawności działania wrzutnika monet, przepustowości rynien, rury spustowej, sprawdzeniu dachu przed zimą oraz pozostałego wyposażenia wraz z wykonaniem napraw w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Jeżeli naprawa wymaga zakupu nowej części, koszty zakupu ponosi Zamawiający.
 4. W zakresie części zadania: „Prace związane z utrzymaniem, konserwacją i myciem wiat przystankowych na terenie miasta Jordanowa”:
  1. prace zryczałtowane obejmujące:
   1. w okresie  od 1 stycznia do 31 grudnia:
    • 1x w miesiącu objazd i kontrolę wiat przystankowych znajdujących się w utrzymaniu Wykonawcy, usuwanie podczas dokonywanych objazdów wszelkich ogłoszeń, plakatów, naklejek i ulotek z obrębu wiat i ich opisów "na mokro" (tj. w sposób zapewniający niepozostawienie śladów po usuniętych naklejkach/ogłoszeniach
   2. dwukrotne w ciągu roku w okresie od 1 maja do 31 września:
    • mycie wysokociśnieniowe wiat (konstrukcji, szyb, dachu, opisu) przy użyciu środków chemicznych, które nie spowodują jej uszkodzenia, a w szczególności uszkodzenia elementów z poliwęglanu komorowego łącznie z czyszczeniem rynien - warunkiem determinującym realizację prac jest temp. powietrza powyżej 15°C
    • koszenie terenu wokół peronów przystankowych;
    • montaż tablic z rozkładem jazdy ( wymiana);
    • sprzątanie i zamiatanie powierzchni zatok postojowych;
   3. w okresie  od 1 stycznia do 31 grudnia:
    • oczyszczanie siedzisk w wiatach przystankowych;
   4. dwukrotnie  (co najmniej 2 raz sezonie ) od 1 kwietnia do 30 września regularne odchwaszczanie powierzchni peronów wiat przystankowych
   5. w okresie od 1 października  do 30 kwietnia (w przypadku nn. zamówienia: w okresie od zawarcia umowy do 30 kwietnia i od 1 października do 31 grudnia):
    • odśnieżanie na bieżąco wiat położonych  w  Rynku
  2. prace poza ryczałtowe i koszty z tym związane polegające na wykonywaniu prac awaryjnych potwierdzonych załącznikami zdjęciowymi oraz prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu osób korzystających z komunikacji publicznej  będą uzgadniane każdorazowo z Zamawiającym.
 5. W zakresie części zadania:Usługi związane z oczyszczaniem terenu miasta, letnim / zimowym  dróg, chodników placów alejek parkowych”:
  1. Przedmiotem zamówienia jest:
   • sprzątanie ulic, chodników, placów, alejek parkowych ciągów pieszych, placów zabaw i obejmuje zbieranie rozrzuconych po parku/skwerze/placu zabaw/siłowni plenerowej wszystkich odpadów (w tym np. porozrzucanych papierów, folii, butelek, szkła, puszek, niedopałków od papierosów, psich odchodów, połamanych gałęzi i innych zanieczyszczeń komunalnych, odśnieżanie przejść dla pieszych, dojść do parkometrów, posypywanie ciągów chodnikowych alejek parkowych w okresie 1 roku kalendarzowego.
  2. W podziale na strefy:
   1. strefa nr 1 – sprzątanie, terenu Rynku oraz odśnieżanie terenu wymienionego w pkt 3 w okresie zimowym
   2. strefa nr 2 – sprzątanie terenu wokół koszy rozmieszczonych na ulicach oraz ich opróżnianie
   3. strefa nr 3 – sprzątanie zejścia na ul. 3 Maj, placu położonego przy drodze krajowej nr 28 i ul. Mickiewicza, dojście od ul Kopernika do przedszkola, chodników ul. Słowackiego.
   4. strefa nr 4 - sprzątanie palcu zabaw. sprzątanie chodnika cmentarz.
  3. Ryczałtowe utrzymanie czystości w strefie I
   1. w okresie od 1 stycznia r. do 31 grudnia:
    1. w każdy poniedziałek sprzątanie placów targowych o pow. 4285 m2 prace polegają na ręcznym usunięciu drobnych odpadów komunalnych, szkła, niedopałków papierosów i innych zanieczyszczeń ze sprzątanej powierzchni oraz odpadów pozostawionych przez handlujących
    2. w każdy poniedziałek i piątek, w godzinach rannych zamiatanie zbieranie papierów i innych odpadów komunalnych w obrębię koszy umiejscowionych w Rynku prace polegają na ręcznym usunięciu drobnych odpadów komunalnych, szkła, niedopałków papierosów i innych zanieczyszczeń ze sprzątanej powierzchni pow. sprzątania wokół koszy 2m x 2m oraz ich opróżnianie szt.12

    3. w każdy poniedziałek i piątek, w godzinach rannych zamiatanie sprzątanie w obrębię koszy i ławek usytułowanych na plantach jordanowskich polegających na ręcznym usunięciu drobnych odpadów komunalnych, szkła, niedopałków papierosów i innych zanieczyszczeń ze sprzątanej powierzchni pow. sprzątania wokół koszy i ławek 2m x 2m oraz ich opróżnianie- koszy szt.30, ławek 44

    4. dbanie na bieżąco o estetykę plant Jordanowskich:

     • zakres zadania obejmuje zbieranie rozrzuconych po plantach wszystkich odpadów (w tym np. porozrzucanych papierów, folii, butelek, szkła, puszek, niedopałków od papierosów, psich odchodów, połamanych gałęzi,

     • na bieżąco mycie (wraz z usuwaniem z nich napisów, naklejek odpowiednimi środkami) ławek parkowych szt. 44, koszy , oraz zbieranie starych wiązanek , zniczy spod pomników.

    5. powierzchnia alejek na plantach Jordanowskich 3689 m2

   2. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia:

    1. codziennie w godzinach 6 - 8 usuwanie zanieczyszczeń, opróżnianie koszy usytuowanych w obrębię Rynku i plant (szt.32) m.in.: zbieranie papierów i innych odpadów komunalnych we wszystkie soboty niedziele i święta do godz. 8 powierzchnia sprzątania wokół koszy 2m

    2. 2 razy w miesiącu: w okresie od 1 maja do 31 października utrzymanie czystości poprzez zamiatanie ręczne / mechaniczne zamiatanie punktowo miejsc na alejkach, chodnikach, parkingach, wzdłuż krawężników pow.200m2

    3. dodatkowe sprzątanie poza powyżej określonymi dla strefy I w przypadku stwierdzenia takiej konieczności będzie uzgadniane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

    4. obsługę w zakresie utrzymania porządku i czystości podczas imprez plenerowych organizowanych w obrębie płyty Rynku 1 raz w roku -Dni Ziemi Jordanowskiej

    5. zamiatanie mechaniczne placów, ręczne chodników mechaniczne i uzupełniające domiatanie ręczne w ciągu roku ulic i parkingów wraz ze zbieraniem odpadów z całej szerokości jezdni wraz z parkingami, krawężnikami i opaskami w rynku pow. 7388 m 2 x 1 krotnie w ciągu roku na Boże Ciało lub na polecenie zamawiającego

   3. w okresie od 1 listopada r. do 31 marca (w przypadku nn. zamówienia: w okresie od zawarcia umowy do 31 marca i od 1 listopada do 31 grudnia)
    w przypadku opadów śniegu do godziny 700 odśnieżanie, posypywanie przejść dla pieszych, zejść, ciągów chodnikowych szczegółowy wykaz prac:

    Zakres szczegółowy:

    1. Omiatanie, odśnieżanie i usuwanie śliskości w okresie zimowym:

     obejmuje bieżące utrzymanie usuwanie śliskości alejek plant , chodników, obrzeży, schodów i placów, dróg prowadzących do ławek, a także miejsc pod i dookoła ławek, oraz chodników przylegających bezpośrednio do skwerów i parków.
     Przez omiatanie rozumie się zamiatanie i sprzątanie wszystkich zanieczyszczeń min. piasku, ziemi, odpadów, psich odchodów, liści, zebranie połamanych gałęzi, oczyszczanie pozimowe, bieżące odchwaszczanie, odśnieżanie i usuwanie śliskości w okresie zimowym. W przypadku placów zabaw należy dodatkowo wygrabić i wyrównać nawierzchnię piaskową i żwirową. Jeżeli Wykonawca zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości, np. nieprzejezdna alejka z powodu ułamanego konaru, ma obowiązek usunąć przyczynę zatoru alejki oraz zgłosić ten fakt Zamawiającemu. W przypadku wystąpienia wiszącego konaru, którego usunięcie wymaga użycia podnośnika, Wykonawca ma obowiązek odgrodzić miejsce taśmą ostrzegawczą, umieścić informację o niebezpieczeństwie i zgłosić ten fakt Zamawiającemu.

     • chodnik ul. Słowackiego 300m2

     • przejścia w obrębie skrzyżowania droga powiatowa z drogą krajową 40m2

     • przejście ul. Kolejowa 10m2

 6. W zakresie części zadania:Kompleksowe utrzymanie  terenów zieleni na terenie  Miasta Jordanowa”:
  1. W podziale na strefy:
   1.  strefa nr 1 – utrzymanie terenów zielonych na:
    1. plantach jordanowskich
    2. wokół Rynku
    3. ul. Piłsudskiego
    4. ul. Słowackiego
    5. strefa nr 2 – koszenie nawierzchni trawiastej na;
    1. placu zabaw wraz uzupełnieniem  piasku
    2. boisku ul. Mickiewicza
   2. strefa nr 3 – koszenie pasów zieleni przy:
    1. zejściu  ul. 3 Maj, 
    2. placu położonego  przy drodze krajowej nr 28 i ul. Mickiewicza,
    3. dojście od  ul Kopernika do przedszkola,
   3. strefa nr 4- koszenie placów, skarp :
    1. skarpy przy ul. Komunalnej
    2. zejścia na Hajdówkę
   4. strefa nr 5- koszenie wokół  miejsc pamięci  położonych na :
    1. cmentarzu
    2. ul. Dziechciarza
    3. ul. Sosnowej
    4. ul. 3 Maja
    5. plantach Jordanowskich
  2. Utrzymanie zieleni miejskiej w strefie I  w okresie od kwietnia  do października:
   1. Nasadzenia kwiatówzakres zadania obejmuje: jednorocznych/ wieloletnich  w rabatach raz w roku (materiał nasadzeniowy po uzgodnieniu rodzaju kwiatów i ilości po stronie  Wykonawcy .)
   2. Pielęgnacja rabat kwiatowych zakres zadania obejmuje: plewienie podlewanie, dosadzanie zakres zadania obejmuje wykonywanie cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych, formujących i korygujących krzewów, w zależności od potrzeb, zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych gatunków, a także oczyszczanie ziemi pod krzewami/bylinami i wokół kwiatów z darni i chwastów, usuwanie wybujałych i przekwitłych kwiatostanów, połamanych pędów niezwłocznie po ich powstaniu, wykonywanie cięć ograniczających rozrastanie roślin na chodniki, przejścia, obrzeża oraz wykonywanie odcięcia/profilowania rabat i usuwanie ewentualnych podrostów drzew i krzewów innych gatunków wyrastających w ich obrębie wraz z wygrabieniem po skończonej pracy, zebraniem i wywiezieniem urobku oraz ewentualnych znajdujących się w pobliżu odpadów.  Prace należy wykonać 5x w trakcie trwania umowy w okresie od początku kwietnia do końca października).  Pielęgnacja nasadzeń na terenach zieleni winna być prowadzona w sposób nie powodujący pogorszenia stanu roślinności (ubytki w nasadzeniach spowodowane niewłaściwą pielęgnacją Wykonawca uzupełni we własnym zakresie). Zakres prac obejmuje również podlewanie rabat kwiatowych i krzewów  w obrębię Rynku w okresie letnim w okresach braku opadów deszczu, w ilości i częstotliwości zapewniającej prawidłową wegetację roślin, woda dostępna z punktów czerpalnych na tych terenach. Uwaga: dodatkowo w okresie suszy Wykonawca zapewnia podlewanie rabat na pozostałych terenach (wodę zapewnia wówczas Wykonawca).W przypadku krzewów zimozielonych –rododendrony, azalie na skwerze –w bardzo śnieżne zimy, kiedy na krzewach zalega wyjątkowo duża i ciężka połać śniegu należy go zrzucać, by nie doprowadzić do rozłamywania się krzewów.
   3. Wiosenne wygrabianie liści: zakres zadania obejmuje dokładne wygrabienie i wymiecenie wszystkich liści w okresie wiosennym z trawników, rabat i krzewów,  ewentualnych innych odpadów z wywiezieniem. Zamawiający zastrzega, że przy stosowaniu dmuchawy do uprzątania liści Wykonawcy nie wolno wydmuchiwać liści i odpadów na tereny przyległe (chodniki, trawniki, jezdnie). Wykonawca ma obowiązek uprzątnąć, liście i odpady rozdmuchane podczas sprzątania na tereny przyległe. Częstotliwość: 1 x w trakcie trwania umowy, w okresie wczesnowiosennym.
   4. Koszenie trawników: zakres zadania obejmuje przygotowanie terenów do koszenia poprzez zebranie porozrzucanych na trawnikach odpadów, a następnie wykoszenie trawników (z podkoszeniem przy elementach małej architektury, skupinach krzewów, rabatach, młodych drzewach w sposób nie powodujący uszkodzeń) wygrabienie trawników, załadowanie odpadów zebranych w trakcie prac przygotowawczych oraz urobku po skoszeniu na środek transportu i wywiezienie. Wykonawca ma obowiązek uprzątnąć, zmieść trawę rozrzuconą podczas koszenia na tereny przyległe do koszonych trawników. Wysokość koszenia musi być jednakowa na całej powierzchni, gwarantująca estetyczny wygląd trawnika po skoszeniu. Zakres zadania obejmuje również odcinanie brzegów trawnika od obrzeży i alejek w przypadku wystąpienia takiej konieczności oraz koszenie obrzeży plant, wejść bocznych.
    Częstotliwość koszeń w trakcie sezonu  według potrzeb ( estetyczny wygląd trawników).
   5. Cięcia żywopłotów  i formowanie  zakres prac obejmuje wykonywanie cięć formujących żywopłotów na terenie plant Jordanowskich,  zgodnie ze sztuką ogrodniczą, z dostosowaniem cięć do gatunku i wieku krzewów. Zakres zadania obejmuje również usuwanie ewentualnych podrostów drzew i krzewów innych gatunków wyrastających w obrębie żywopłotów, zebranie odpadów wzdłuż żywopłotów, oczyszczenie ziemi pod żywopłotem z darni i chwastów, wygrabienie po skończonej pracy, zebranie i wywiezienie urobku. Częstotliwość: 3 x w trakcie trwania umowy w okresie od IV do XI, przy czym pierwsze cięcie żywopłotów musi być wykonane do dnia 20 kwietnia.
   6. Pielęgnacja młodych drzew zakres prac obejmuje: ,3 x w trakcie trwania umowy, oczyszczanie ziemi przy młodych drzewach z darni i chwastów oraz wykonanie odcięcia/profilowania mis, uzupełnienie ziemi  kształtowanie koron drzew i podlewanie przesuszonego podłoża w ilości i częstotliwości zapewniającej prawidłową wegetację drzew (w miarę potrzeb, wodę zapewnia Wykonawca). Zakres zadania obejmuje również ustawianie lub w przypadku takiej konieczności, wymianę palików ochraniających drzewa. Palikowanie 3 impregnowanymi palikami o wys. min. 2m, średnicy 60-80 mm, mocowanie za pomocą taśmy ogrodniczej.
   7. Utrzymanie  fontanny miejskiej zakres zadania obejmuje: przygotowanie zbiornika fontanny do sezonu –zgodnie z instrukcją obsługi, usunięcie zanieczyszczeń ze zbiornika fontanny, usunięcie zanieczyszczeń i porozrzucanych odpadów dookoła fontanny oraz ich wywóz i przekazanie na bieżąco. Zamawiający nie przeprowadza szkolenia z obsługi fontann, przekazuje posiadane dokumenty z zakresu funkcjonowania fontanny.
   8. Utrzymanie systemu zraszaczy na plantach zakres zadania obejmuje:
    W skład konserwacji wchodzi:
    • opróżnienie zbiorników  z wody
    • przedmuchanie dysz i ich demontaż
    • odwodnienie instalacji
    • demontaż części instalacji , elektro zaworów, sterowników 
    • zabezpieczenie zdemontowanej instalacji w pomieszczeniach o odpowiedniej temperaturze
    • W przypadku awarii zlecenie  serwisu
   9. Chemiczne odchwaszczanie alejek na plantach jordanowskich: zakres zadania obejmuje,2 x w trakcie trwania umowy, usunięcie chwastów, mchów, porostów z terenu chodników, alejek, schodów, obrzeży, miejsc pod ławkami za pomocą środków chemicznych dopuszczonych do stosowania w terenach zieleni i nieszkodliwym dla ludzi i zwierząt. Po wystąpieniu efektów użycia środka chemicznego należy usunąć uschnięte rośliny. Środki zapewnia Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiającym. Podczas wykonywanych prac nie wolno dopuścić do uszkodzenia roślin sąsiadujących z terenem, na którym wykonywane jest odchwaszczanie. Należy każdorazowo zawiadomić Zamawiającego o planowanym terminie przeprowadzenia oprysku i oznaczyć miejsca wykonywania oprysku.
   10. Jesienne wygrabianie liści: zakres zadania obejmuje dokładne wygrabianie i zamiatanie wszystkich liści  w okresie jesiennym z trawników, rabat i krzewów z plant Jordanowskich wraz z uprzątnięciem ewentualnych innych odpadów i wywiezieniem. Zamawiający zastrzega, że przy stosowaniu dmuchawy do uprzątania liści, Wykonawcy nie wolno wydmuchiwać liści i odpadów na tereny przyległe (chodniki, trawniki, jezdnie). Wykonawca ma obowiązek uprzątnąć, zmieść liście i odpady rozdmuchane podczas sprzątania na tereny przyległe.  Częstotliwość: 2 x w trakcie trwania umowy
   1. Utrzymanie zieleni miejskiej w strefie II  w okresie od kwietnia  do października:
    1. Koszenie trawników zakres zadania obejmuje: 
     1. wykoszenie trawników (z podkoszeniem przy elementach małej architektury placu zabaw
     2. wykoszenie powierzchni boiska
     3. załadowanie odpadów zebranych w trakcie prac przygotowawczych oraz urobku po skoszeniu na środek transportu i wywiezienie.
     4. Częstotliwość koszeń w trakcie sezonu  minimum 6 x .
    2. Utrzymanie  placu zabaw zakres zadania obejmuje: 
     1. nawiezienie świeżego piasku zgodnie z normą PN-EN 1176, wymagany piasek o wielkości ziaren od 0,2 mm do 2 mm, rozplantowanie i wyrównanie piasku na nawierzchni placu (jeden raz na początku sezonu), uzupełnianie piasku na bieżąco pod zabawkami;
     2. usuwanie przerastającej trawy z nawierzchni piaskowej na placach zabaw –ręcznie lub przy zastosowaniu glebogryzarki, jeśli będzie taka konieczność;
     3. usuwanie wystających z ziemi kawałków gruzu, szkła, korzeni itp., jeżeli wystąpi taka konieczność,
     4. zabezpieczanie taśmą ostrzegawczą i informacją pisemną uszkodzonych urządzeń i wyposażenia placów zabaw.   
     5. sprawdzenie, dwa razy w tygodniu (poniedziałki i piątki), stanu technicznego wszystkich urządzeń znajdujących się na placu zabaw , oraz tablic informacyjnych, ogrodzeń, furtek, bram, ławek, koszy, nawierzchni amortyzującej;
     6. prowadzenie książek placów zabaw;
     7. sprzątanie interwencyjne terenu placów zabaw i siłowni plenerowych, np. po deszczach, nawałnicach, aktach wandalizmu;
     8. wykonywanie drobnych napraw urządzeń parkowych oraz wyposażenia placów zabaw  
   2. Utrzymanie zieleni miejskiej w strefie III i IV  w okresie od kwietnia  do października:
    1. Koszenie pasów zieleni, skarp ,placów  zakres zadania obejmuje: 
     1. wykoszenie pasów zieleni, placów posprzątanie terenu ze  śmieci. 
     2. Częstotliwość koszeń w trakcie sezonu  minimum 3 x.
   3. Utrzymanie zieleni miejskiej w strefie V  w okresie od kwietnia  do października:
    1. Koszenie  wokół miejsc pamięci : zakres zadania obejmuje przygotowanie terenów do koszenia poprzez zebranie porozrzucanych  odpadów, a następnie wykoszenie wokół pomników, usuniecie wypalonych starych zniczy, wiązanek  trawników  załadowanie odpadów zebranych w trakcie prac przygotowawczych oraz urobku po skoszeniu na środek transportu i wywiezienie ,Sprzątanie terenu powinno  gwarantować estetyczny wygląd.
    2. mycie pomników, sprzątanie starych wiązanek i zniczy, opróżnianie koszy na odpady na  terenie plant ilość imprez w ciągu roku: do 3 imprez w ciągu trwania umowy.

III Szacunkowa wartość zamówienia wynosi : 336 601,50zł brutto,  298 049,94 zł netto, 69,812,37 euro

IV. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia

Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o., ul. Rynek 19, 34-240 Jordanów, KRS 0000705169,  NIP 5521721414, REGON 368807878

V. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki

Podstawa prawna:

Zamówienie udzielane jest na podstawie art.67 ust. 1 pkt.12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.2019 poz.1843).

Uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia:

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy p.z.p.: „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: (…) 12) zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego”

Gmina Miasto Jordanów pozostaje podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a p.z.p. – tj. jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

Odnosząc się do pierwszej z przesłanek zastosowania art. 67 ust. 1 pkt. 12 p.z.p., określonej w lit. a tego przepisu, wskazać należy co następuje.

Spółka Komunalna Wodociągi Jordanowskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółka prawa handlowego jest osobą prawną, zaś jednym wspólnikiem Spółki, który posiada 100% udziałów w Spółce jest Gmina Miasto Jordanów, będąca w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiającym, a zarazem podmiotem wskazanym w art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp jako jednostka sektora finansów publicznych. Gmina Miasto Jordanów sprawuje nad w/w Spółką kontrolę, która odpowiada kontroli sprawowanej przez zamawiającego nad własnymi jednostkami. Brak jest bezpośredniego udziału kapitału prywatnego w kontrolowanej Spółce. Gmina jako jedyny wspólnik odgrywa decydującą rolę w zakresie celów strategicznych i obszarów działalności Spółki. Gmina nie została ograniczona w wykonywaniu pełnego prawa głosu ani w żaden sposób nie został umniejszony jej wpływ na działalność Spółki. Zamawiający - Gmina Miasto Jordanów, reprezentowana przez Burmistrza, sprawuje kontrolę polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne i istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami Spółki, co wynika z uwarunkowań ustaw samorządowych (ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce komunalnej) i na co wskazuje treść umowy Spółki, w tym  sformułowane w umowie spółki kompetencje Gminy jako wspólnika.

A zatem spełniony w nn. przypadku jest warunek z art. 67 ust. 1 pkt. 12 lit. a p.z.p. – Zamawiający: „sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób”.

W kontekście powyższego ziścił się także warunek z art. 67 ust. 1 pkt. 12 lit. c p.z.p. – gdyż jak zostało wskazane powyżej  Spółka nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Przechodząc do ostatniej przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt. 12 p.z.p. określonej w jej lit. b  wskazać należy, iż Spółka została powołana w celu wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Jordanów w sferze użyteczności publicznej, polegających na zaspokojeniu potrzeb zbiorowych wspólnoty w zakresie gospodarki komunalnej, w tym w zakresie poboru, uzdatniania i dostarczania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków. Z przedstawionych przez Spółkę informacji wynika, że przychód za poszczególne lata wynosi:

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKI W LATACH 2019, 2018 oraz prognoza za rok 2020(w złotych):

Rodzaj przychodów

2018

2019

2020 Prognoza

Sprzedaż usług wodociągowych

912 131,73

1 083 963,95

1 005 794,76

Sprzedaż usług kanalizacyjnych

588 868,67

807 387,13

864 509,80

Odbiór nieczystości płynnych na stacji zlewnej

61 301,35

52 571,84

44 521,27

Obsługa zadań własnych gminy (sprzątania terenu miasta, utrzymanie zieleni itp.)

   

182 407,19

Pozostałe przychody

3 014,95

3 835,10

141 151,34

Razem

1 565 316,70

1 947 758,02

2 238 384,36

Na podstawie powyższego można wskazać, że średni przychód osiągnięty przez Spółkę z zadań powierzonych przez Gminę za lata 2018-2020 wynosi 97,43 % łącznego przychodu Spółki za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia Tym samym spełniony został warunek z art. 67 ust. 1 pkt. 12 lit. b by ponad 90% działalności Spółki dotyczyło wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego.

Dodatkowo wiarygodne prognozy handlowe sporządzone w oparciu o art. 67 ust. 9 ustawy Pzp wskazują, że ponad 90 % działalności Spółki stanowić będą zadania powierzone jej przez Gminę.

Tym samym spełniony został warunek z art. 67 ust. 1 pkt. 12 lit. b by ponad 90% działalności Spółki dotyczyło wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego.

W świetle powyższej przedstawionego wyjaśnienia udzielenie zamówienia z zastosowaniem trybu określonego w art. 67 ust. 1 pkt. 12 p.z.p. pozostaje uzasadnione.

VI. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy

Od 1 stycznia 2021 r. (lub od dnia zawarcia umowy jeśli nastąpi po tej dacie) do 31 grudnia 2021

VII. Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane.

Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Pzp nie zostało zamieszczone lub opublikowane