Zarządzenie Nr 70/2020

Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 23 lipca 2020 r.

w sprawie: zarządzenia wyborów do Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5 c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póżn. zm.) oraz § 8 pkt. 8 i pkt. 9 Statutu Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa stanowiącego załącznik do Uchwały XXXVI/329/2018Rady Miasta Jordanowa z 26 marca 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa i nadania jej statutu Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. poz.2763)

zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Ogłaszam termin wyborów do Miejskiej Rady Seniorów na kadencję 2020-2024 na dzień 12 sierpnia 2020 r. Zebranie wyborcze odbędzie się w Urzędzie Miasta Jordanowa (sala obrad).
  2. Wybory przeprowadza się na podstawie postanowień Rozdziału 4 Statutu Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa stanowiącego załącznik do Uchwały XXXVI/329/2018Rady Miasta Jordanowa z 26 marca 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa i nadania jej statutu Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. poz.2763) -"Wybory Radnych Seniorów".

§ 2

  1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów – zgłoszenia przyjmowane są w terminie od dnia 23 lipca do dnia 6 sierpnia 2020 r.
  2. Treść ogłoszenia o naborze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

W celu przeprowadzenia naboru kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów, określa się wzory formularzy zgłoszeniowych:

  1. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Miejskiej Rady Seniorów – przedstawiciela organizacji pozarządowej lub podmiotu działającego na rzecz osób starszych w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2  do niniejszego zarządzenia,
  2. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Miejskiej Rady Seniorów – przedstawiciela osób starszych, które ukończyły 60 rok życia wraz z listą poparcia w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3  do niniejszego zarządzenia.

§ 4

  1. Obsługę administracyjno – organizacyjną wyborów do Rady zapewnia Referat Organizacyjno-Administracyjny  i Gospodarki Przestrzennej.
  2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjno-Administracyjnemu  i Gospodarki Przestrzennej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta oraz na tablicach ogłoszeń.

Załączniki do pobrania