Aktualności

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w związku z opracowywaniem koncepcji dokumentacji techniczno-kosztowej dla odcinka drogi gminnej ul Zakopiańska w dniu 20 maja 2024 (poniedziałek) o godzinie 14.30 organizuje spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami/właścicielami działek celem przedstawienia wstępnej koncepcji modernizacji drogi położonej na działce nr 5557/1 ul. Zakopiańska – Hajdówka 471009 K (na odcinku od budynku nr 163 do wieży widokowej)

celem przedstawienia wstępnej koncepcji modernizacji drogi. 

Spotkania odbędą się w sali obrad Urzędu Miasta Jordanowa Rynek 1.

        Ze względu na ważność omawianych zagadnień prosimy o przybycie.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu  29.03.2024 r. (piątek), Urząd Miasta Jordanowa będzie nieczynny.

 

W tym dniu sprawy związane z wyborami samorządowymi obsługiwane będą przez pracownika urzędu w pokoju nr 4.

W nagłych przypadkach pełniony będzie dyżur telefoniczny pod numerem 18 26 91 700 wew.0

 

 

INFORMACJA !!!!

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w związku z opracowywaniem koncepcji dokumentacji techniczno-kosztowej dla drogi gminnej ulica Słoneczna  w dniu 8 kwiecień 2024 (poniedziałek) o godzinie 16:00  organizuje spotkanie konsultacyjne  z mieszkańcami/właścicielami  działek ewidencyjnych.

celem przedstawienia wstępnej koncepcji modernizacji drogi. 

Spotkania odbędą się w sali obrad Urzędu Miasta Jordanowa Rynek 1.

        Ze względu na ważność omawianych zagadnień prosimy o przybycie.

Zarządzenie Nr  39/2024

Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 04.03.2024 r.

 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

 

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 2023 poz. 977 ze zm.) Burmistrz Miasta Jordanowa zarządza, co następuje:

& 1

Powołuje się Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną jako organ doradczy w sprawach zagospodarowania przestrzennego, w składzie jak w załączniku nr 1.

& 2

Zatwierdza się regulamin Komisji ustalający jej organizację i tryb działania, jak w załączniku nr 2 do zarządzania.

& 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia 04.03.2024 r.

& 4

Traci moc Zarządzenie Nr 20/2023 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 05.05.2023 r.

 

 

Załączniki do pobrania

 

Zarządzenie Nr 38/2024

Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 04.03.2024 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę   

                                                          

            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344, z późn. zm.), oraz Uchwały  Nr XLV/441/2024  Rady  Miasta  Jordanowa  z dnia  26 lutego  2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy mienia komunalnego oraz na odstąpieniu od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 

 

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Jordanów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia  

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. zagospodarowania przestrzennego, geodezji, gospodarki gruntami i mieniem komunalnym. 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.