Nabór pracowników

ZARZĄDZENIE NR 51/2022
Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 30.09.2022 r.

w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko - podinspektor ds. kadr, spraw wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i archiwum zakładowego Urzędu Miasta Jordanowa 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r.poz. 559, 583.) oraz art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530.), zarządzam, co następuje:

   1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. kadr, spraw wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i archiwum zakładowego Urzędu Miasta Jordanowa .

   2. Wymagania wobec kandydata oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze w formie konkursu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

   3. Ogłoszenie o naborze zostaje poddane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jordanowa.

   4.  Komisję Rekrutacyjną do wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. kadr, spraw wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i archiwum zakładowego Urzędu Miasta Jordanowa, powoła Burmistrz Miasta Jordanowa odrębnym zarządzeniem.

   5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

   6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

     Burmistrz Miasta Jordanowa
        Andrzej Malczewski

 

Do pobrania:
1. Załącznik Nr 1 (pdf, 850kB)


Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:

Aneta Syrek   zamieszkała w Jordanowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka wykazała się bardzo dobrym przygotowaniem teoretycznym z przepisów prawa wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Posiada dużą wiedzę ogólną i specjalistyczną w zakresie zadań realizowanych na ww. stanowisku.

 
Jordanów dnia 17.08.2022r.

                                                                                                        Burmistrz    
Andrzej Malczewski


Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze - 
Podinspektor ds. kadr, spraw wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Jordanowa.


Burmistrz Miasta Jordanowa unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze w wymiarze I etatu: podinspektor ds. kadr, spraw wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i archiwum zakładowego Urzędu Miasta Jordanowa. ogłoszonego Zarządzeniem nr 37/2022 w dniu 13.07.2022 r. z przyczyn organizacyjnych wynikających z art. 12.2 oraz 16 u.o.p.s  (Dz.U.2022.530) oraz § 5 Regulaminu Naboru Pracowników na Wolne Stanowisko Urzędnicze w Urzędzie Miasta Jordanowa stanowiącego załącznik do zarządzenia  nr 32/2015 z 20 kwietnia 2015r.

 

                                                                                                 Burmistrz Miasta
Andrzej Malczewski

 Jordanów 17.08.2022r.

 Wykaz kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:
Podinspektor ds. kadr, spraw wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i archiwum zakładowego Urzędu Miasta Jordanowa.

1.  Agnieszka Grzybacz - zam. Jordanów
2.  Katarzyna Galas - zam. Toporzysko
3.  Sabina Lisowicz - zam. Ropa


 Burmistrz Miasta
Andrzej Malczewski

Wykaz kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor ds. księgowości i obsługi ekonomiczno-administracyjnej systemu gospodarki odpadami i zasobu mieszkaniowego w Referacie Inwestycji,
Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Jordanowa

1.  Aneta Syrek - zam. Jordanów
2.  Katarzyna Galas - zam. Toporzysko


 Burmistrz Miasta
Andrzej Malczewski