Nabór pracowników

Logo ratusz

Jordanów, dnia 13.02.2020 r.


Burmistrz Miasta Jordanów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie

 1. Nazwa i adres jednostki:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. 3 Maja 2
  34-240 Jordanów
 2. Określenie stanowiska pracy:
  • Nazwa stanowiska pracy: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Wymiar etatu: 1/1 etat
  • Przewidywany termin zatrudnienia: kwiecień 2020 roku
 3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:
  1. Wymagania niezbędne:
   1. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego państwa, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
   2. wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zmianami);
   3. staż pracy: 5 lat, w tym minimum 3 lata w pomocy społecznej;
   4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
   5. niekaralność zakazem pełnienia funkcji publicznych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440);
   6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
   7. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym;
   8. nieposzlakowana opinia.
  2. Wymagania dodatkowe.
   1. Znajomość ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
   2. Znajomość ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.), ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.), ustawy z dn. 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1878 z późn. zm.), ustawy z dn. 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.).
   3. Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.).
   4. Podstawowa znajomość ustaw o świadczeniach rodzinnych, dodatkach mieszkaniowych, promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie dotyczącym realizacji zadań pomocy społecznej.
   5. Znajomość zagadnień dotyczących samorządu gminy, powiatu, województwa i administracji rządowej w kontekście zadań realizowanych przez pomoc społeczną.
   6. Znajomość programów komputerowych Windows, Office, obsługi poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych.
   7. Komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność, kreatywność’
   8. Umiejętność analizy kompetencji pracownika zespołu w obszarze wiedzy, umiejętności i postaw.
   9. Umiejętność dokonywania oceny słabych i mocnych stron proponowanego przez pracownika działania oraz przewidywanie ich konsekwencji poprzez odpowiedni dobór metod i środków.
   10. Wspomaganie procesu edukacyjnego pracowników zespołu (samokształcenie, szkolenie).
   11. Umiejętność motywowania pracowników zespołu do zmian i podejmowania wyzwań.
   12. Znajomość narzędzi i metod weryfikowania stopnia osiągnięcia celów.
   13. Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.
   14. Nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista.
 4. Zakres wykonywania zadań na stanowisku.
  1. Kierowanie działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej oraz reprezentowanie go na zewnątrz.
  2. Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych, pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i innych wynikających z przepisów prawa przekazanych do kompetencji i statutu jednostki.
  3. Organizacja pracy w OPS na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniająca sprawne wykonywanie zadań.
  4. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy ze skarbnikiem gminy i głównym księgowym OPS.
  5. Organizacja pracy socjalnej ośrodka pomocy społecznej.
  6. Nadzór merytoryczny nad pracą pracowników i kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników.
  7. Analizowanie i ocenianie zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.
  8. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych osobom potrzebującym.
  9. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań społecznych.
  10. Sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek OPS.
  11. Przygotowanie i składanie informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania OPS.
  12. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych.
  13. Informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach.
  14. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta Jordanów.
 5. Informacja o warunkach pracy.
  1. Praca w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie (34-240 Jordanów, ul. 3 Maja 2);
  2. Wymiar czasu pracy - pełen etat: przeciętnie 8 godzin dziennie i przeciętnie 40 godzin tygodniowo;
  3. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
  4. Umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące). Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.
 6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
  1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 7. Wymagane dokumenty.
  1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – oryginał;
  2. Życiorys z przebiegiem pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy, potwierdzony własnoręcznym podpisem wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie - potwierdzony własnoręcznym podpisem.
  3. List motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie - potwierdzony własnoręcznym podpisem.
  4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
  5. Kserokopie potwierdzeń ukończonych kursów, szkoleń.
  6. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu.
  7. Oświadczenie o:
   • posiadaniu obywatelstwa polskiego, kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA);
   • niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
   • oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji publicznych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440),
  8. Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności, opinie z poprzednich miejsc pracy, rekomendacje, referencje;
  9. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1282 ze zmianami).
  10. Uwaga:
   1. Treść składanych przez kandydatów oświadczeń musi być zgodna z treścią oświadczeń zawartych w ogłoszeniu o naborze;
   2. Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata za zgodność z oryginałem;
   3. Dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski;
   4. Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.
 8. Miejsce i termin składania dokumentów:
  1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Urzędzie Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów – sekretariat w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie” - w terminie do dnia 28.02.2020 roku do godz. 11:00, osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego.
  2. Dla ofert wysłanych pocztą, za datę doręczenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do Urzędzie Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów – sekretariat.
  3. Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, nie będą rozpatrywane.
 9. Dodatkowe informacje:
  1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna.
  2. Komisja konkursowa przeprowadzi nabór w dwóch etapach:
   1. pierwszy etap – analiza formalna dokumentów;
   2. drugi etap – merytoryczna ocena kandydatów, która będzie składać się z rozmowy kwalifikacyjnej
  3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo (na podany adres) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowo lista kandydatów będzie umieszczona na stronie internetowej: https://jordanow.pl, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej.
  4. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów.
  5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: https://jordanow.pl Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej.
  6. Wybrany w wyniku rekrutacji kandydat będzie zobowiązany do przedstawienia aktualnego „Zapytania o udzielnie informacji o osobie” z Kartoteki Karnej Krajowego Rejestru Karnego.
  7. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, można będzie odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów – sekretariat w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1; dalej: RODO jako informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Miasto Jordanów reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jordanowa z siedzibą przy ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów. Z administratorem – można skontaktować się poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:
  1. 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
  2. 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  3. 3art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej.
 6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 7. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 10. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Załączniki do pobrania

Obecnie nie jest prowadzony nabór pracowników.

Sprawdź poprzednie nabory (BIP).