Jordanów, 1.06.2022 r.

ZAMAWIAJĄCY:
MIASTO JORDANÓW
NIP: 552 – 15 – 79 - 821 Regon: 491893227
Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa Rynek 1
34-240 Jordanów
NIP Urzędu Miasta Jordanowa: 735 – 10 – 26 – 201

 RGI.271.1.6.2022

Informacja o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019) – dalej „Ustawy”, prowadzący postępowanie zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn Remont toalet w budynku Miejskiego Przedszkola w Jordanowie, Identyfikator postępowania miniPortal: 56eddb9b-0d43-4efa-8305-d5c9b8e53803- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy bez negocjacji, tryb podstawowy – art. 275 pkt 1)

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania – art. 255 pkt 3) „Ustawy”: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 3) cena  lub  koszt  najkorzystniejszej  oferty  lub  oferta  z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu naj-korzystniejszej oferty”

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania – w przedmiotowym postępowaniu została złożona 1 oferta. Jej wartość to 36 500 PLN /słownie:  trzydzieści sześć tysięcy pięć set złotych/. Cena tej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto – 30 000,00 zł brutto /słownie : trzydzieści tysięcy złotych 00/100/ Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty.

Andrzej Malczewski
Burmistrz Miasta Jordanowa