Jordanów, dnia 18.01.2021 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki - procedurze in house na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz.1843)

 

 

Zamawiający zgodnie z art. 67 ust. 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz.1843) informuje o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Powierzenie wykonania niektórych zadań własnych Gminy Miasto Jordanów” i zamieszcza poniższe informacje:

 

  • Nazwa i adres Zamawiającego:

MIASTO JORDANÓW

NIP: 552 – 15 – 79 – 821

Regon: 491893227

Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa

Rynek 1

34-240 Jordanów

NIP Urzędu Miasta Jordanowa: 735 – 10 – 26 – 201

Regon Urzędu Miasta Jordanowa: 000523991

Strona internetowa: https://jordanow.pl, https://bip.malopolska.pl/umjordanow

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 18 26 91 700, faks:  18 26 91 719

Adres skrzynki ePUAP: /43yycb05ux/skrytka

  • Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV):

90610000-6  Usługi sprzątania i zamiatania ulic

98351000-8 Usługi zarządzania parkingami

77313000-7 Usługi utrzymania parków

70300000-4 Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy

50760000-0 Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej

50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

Przedmiot i zakres zamówienia pn. “Powierzenie wykonania niektórych zadań własnych Gminy Miasto Jordanów” obejmuje następujące usługi:

  • Kontrola i Obsługa Strefy Płatnego Parkowania w Jordanowie,
  • Utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej, obsługa budynków mienia komunalnego, obsługa kotłowni w okresie grzewczym – bieżące utrzymanie obiektów zlokalizowanych pod adresem: Rynek 2,ul. 3 Maja 2 i 2a, ul. Piłsudskiego 25, ul. Kopernika 13 w Jordanowie,
  • Utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej, obsługa budynków mienia komunalnego, obsługa kotłowni w okresie grzewczym – bieżące utrzymanie obiektów zlokalizowanych pod adresem Rynek 1,
  • Prace związane z utrzymaniem, konserwacją i myciem wiat przystankowych na terenie miasta Jordanowa,
  • Usługi związane z oczyszczaniem terenu miasta, letnim / zimowym dróg, chodników placów alejek parkowych,
  • Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni na terenie Miasta Jordanowa.

III. Wartość zamówienia wynosi : 336 601,50 (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy sześćset jeden złotych pięćdziesiąt groszy)

 

IV. Nazwa i adres Wykonawcy, z którym została zawarta umowa.

Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o., ul. Rynek 19, 34-240 Jordanów, KRS 0000705169,  NIP 5521721414, REGON 368807878

V. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki

 

Podstawa prawna:

Zamówienie udzielone zostało na podstawie art.67 ust. 1 pkt.12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.2019 poz.1843).

Uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia:

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy p.z.p.: „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: (…) 12) zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego”

Miasto Jordanów pozostaje podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a p.z.p. – tj. jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

Odnosząc się do pierwszej z przesłanek zastosowania art. 67 ust. 1 pkt. 12 p.z.p., określonej w lit. a tego przepisu, wskazać należy co następuje.

Spółka Komunalna Wodociągi Jordanowskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółka prawa handlowego jest osobą prawną, zaś jednym wspólnikiem Spółki, który posiada 100% udziałów w Spółce jest Miasto Jordanów, będące w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiającym, a zarazem podmiotem wskazanym w art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp jako jednostka sektora finansów publicznych. Miasto Jordanów sprawuje nad w/w Spółką kontrolę, która odpowiada kontroli sprawowanej przez zamawiającego nad własnymi jednostkami. Brak jest bezpośredniego udziału kapitału prywatnego w kontrolowanej Spółce. Miasto jako jedyny wspólnik odgrywa decydującą rolę w zakresie celów strategicznych i obszarów działalności Spółki. Miasto nie zostało ograniczone w wykonywaniu pełnego prawa głosu ani w żaden sposób nie został umniejszony jego wpływ na działalność Spółki. Zamawiający -  Miasto Jordanów, reprezentowany przez Burmistrza, sprawuje kontrolę polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne i istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami Spółki, co wynika z uwarunkowań ustaw samorządowych (ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce komunalnej) i na co wskazuje treść umowy Spółki, w tym  sformułowane w umowie spółki kompetencje Miasta jako wspólnika.

A zatem spełniony w nn. przypadku jest warunek z art. 67 ust. 1 pkt. 12 lit. a p.z.p. – Zamawiający: „sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób”.

W kontekście powyższego ziścił się także warunek z art. 67 ust. 1 pkt. 12 lit. c p.z.p. – gdyż jak zostało wskazane powyżej  Spółka nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Przechodząc do ostatniej przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt. 12 p.z.p. określonej w jej lit. b  wskazać należy, iż Spółka została powołana w celu wykonywania zadań własnych Miasta Jordanowa w sferze użyteczności publicznej, polegających na zaspokojeniu potrzeb zbiorowych wspólnoty w zakresie gospodarki komunalnej, w tym w zakresie poboru, uzdatniania i dostarczania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków. Z przedstawionych przez Spółkę informacji wynika, że przychód za poszczególne lata wynosi:

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKI W LATACH 2019, 2018 oraz prognoza za rok 2020 (w złotych):

Rodzaj przychodów

2018

2019

2020 Prognoza

Sprzedaż usług wodociągowych

912 131,73

1 083 963,95

1 005 794,76

Sprzedaż usług kanalizacyjnych

588 868,67

807 387,13

864 509,80

Odbiór nieczystości płynnych na stacji zlewnej

61 301,35

52 571,84

44 521,27

Obsługa zadań własnych gminy (sprzątania terenu miasta, utrzymanie zieleni itp.)

   

182 407,19

Pozostałe przychody

3 014,95

3 835,10

141 151,34

Razem

1 565 316,70

1 947 758,02

2 238 384,36

Na podstawie powyższego można wskazać, że średni przychód osiągnięty przez Spółkę z zadań powierzonych przez Miasto Jordanów za lata 2018-2019 wynosi 99,8 % łącznego przychodu Spółki za 2 lata poprzedzające udzielenie zamówienia, z kolei przy przyjęciu prognozy za rok 2020 – średni przychód osiągnięty przez Spółkę z zadań powierzonych przez Miasto za lata 2018-2020 wynosić będzie ok. 97,4% łącznego przychodu Spółki za te lata.

Dodatkowo wiarygodne prognozy handlowe sporządzone w oparciu o art. 67 ust. 9 ustawy Pzp wskazują, że ponad 90 % działalności Spółki stanowić będą zadania powierzone jej przez Miasto.

Tym samym spełniony został warunek z art. 67 ust. 1 pkt. 12 lit. b by ponad 90% działalności Spółki dotyczyło wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego.

W świetle powyższej przedstawionego wyjaśnienia udzielenie zamówienia z zastosowaniem trybu określonego w art. 67 ust. 1 pkt. 12 p.z.p. pozostaje uzasadnione.

VI. Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy.

Od  4 stycznia2021 do 31 grudnia 2021

VII. Informacja o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało opublikowane albo informacja, że takie ogłoszenie nie zostało opublikowane.

Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Pzp nie zostało zamieszczone lub opublikowane.

VIII. Informacja o terminie i miejscu zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w art. 95 ust. 1 i 2.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w art. 95 ust. 1 i 2 ustawy Pzp zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie nr 510404349-N-2021 z dnia 18.01.2021 r.