Zarządzenie Nr 45/2023
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 30.10.2023 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz w dzierżawę

       Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344, z późn. zm.), Uchwały Nr XLIV/401/2023 Rady Miasta Jordanowa z dnia 23 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu mienia komunalnego, Uchwały Nr XLIV/402/2023 Rady Miasta Jordanowa z dnia 23 października 2023 r w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy mienia komunalnego, Uchwały Nr XLIV/403/2023 Rady Miasta Jordanowa z dnia 23 października 2023 r w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy mienia komunalnego oraz Uchwały Nr XLIV/404/2023 Rady Miasta Jordanowa z dnia 23 października 2023 r w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu mienia komunalnego
z a r z ą d z a m, co następuje:


§ 1
Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Jordanów, przeznaczonych do oddania w najem oraz w dzierżawę, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. zagospodarowania przestrzennego, geodezji, gospodarki gruntami i mieniem komunalnym.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ
MIASTA JORDANOWA
Andrzej Malczewski