Uchwała nr II/10/2021
Miejskiej Rady Seniorów w Jordanowie
z dnia 13 września 2021 r.

w sprawie przyjęcia „Regulaminu wypożyczalni pulsoksymetrów”.

Na podstawie § 14 Statutu Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa stanowiącego załącznik do Uchwały XXXVI/329/2018 Rady Miasta Jordanowa z 26 marca 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa i nadania jej statutu Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. poz.2763)

uchwala się, co następuje:

§1 Miejska Rada Seniorów przyjmuje Regulamin wypożyczalni pulsoksymetrów, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2 Miejska Rada Seniorów przedłoży Burmistrzowi Miasta oraz Przewodniczącemu Rady Miasta  przyjęty Regulamin wypożyczalni pulsoksymetrów.

§3 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Miejskiej Rady Seniorów w Jordanowie.

§4Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Miejskiej Rady Seniorów w Jordanowie

Anna Czech