Protokół z posiedzenia III sesji II Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa,
która odbyła się dnia 13.09.2021 r. godz. 10:00 w  sali w sali Jordanowskiego Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców Rynek 2)

Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów Pani Anna Czech. Przywitała zaproszonych gości oraz radnych. Na podstawie listy obecności stwierdziła ważność obrad ( 2 radnych nieobecnych) jak również przedstawiła przyjęcie porządku obrad w brzmieniu:

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Miejskiej Rady Seniorów.
 5. Informacja na temat udziału w warsztatach w projekcie pod nazwą „Rady seniorów – dialog, partycypacja, samoorganizacja” w ramach działania Małopolskiej Sieci Rad Seniorów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu wypożyczalni pulsoksymetrów”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie „Wniosku o zabezpieczenie w budżecie Miasta Jordanowa na rok 2022 środków na inicjatywy aktywizujące jordanowskich seniorów”.
 8. Wolne wnioski, dyskusja.
 9. Zamknięcie sesji.

Ad. 3 Protokół z poprzedniej II sesji przyjęto jednogłośnie bez odczytywania.

Ad. 4 Przewodnicząca Rady przedstawiła informację z działalności w okresie międzysesyjnym:

W tym czasie odbyły się trzy spotkania robocze, które skupiały się na kilku ważnych sprawach:

1. Zmiany w statucie MRS. Po konsultacjach i przedstawionych przez seniorów propozycjach zmian, Przewodnicząca Anna Czech opracowała projekt zmian tekstu statutu MRS i wysłała go do Burmistrza Miasta oraz do Pracownika UM Lucyny Gwiazdonik, która przesłała go do kancelarii prawej celem zbadania, czy proponowane zmiany są zgodne z porządkiem prawnym.

Otrzymaliśmy już częściową akceptację proponowanych zmian. Wątpliwości dotyczą kilku zapisów. Przewodnicząca uważa, że powinno się odbyć zebranie dotyczące tych zmian, zanim zostanie podjęta uchwała o przekazanie pełnego poprawionego tekstu statutu do zaakceptowania przez Radę Miasta.

2.Zmiany w zaproponowanym przez Fundację Mapa Pasji ”Regulaminie wypożyczalni pulsoksymetrów”

Zmiany zgłaszane przez seniorów zostały wprowadzone do regulaminu. Poprawiony tekst został wysłany do Fundacji Mapa Pasji celem zatwierdzenia.

Mamy już ostateczną wersję Regulaminu Wypożyczalni Pulsoksymetrów.

Na III sesji będzie podejmowana uchwało o przyjęciu regulaminu.

3.Seniorzy w mniejszej grupie pracowali nad tekstem wniosku do Budżetu Obywatelskiego na rok 2022.

Wniosek z planem zagospodarowania działki miejskiej przy ul. Słowackiego zgodnie z Planem Koncepcyjnym stworzonym na warsztatach z programu „Przestrzeń dla seniorów 3.0” Fundacji Mapa Pasji został złożony do Budżetu Obywatelskiego na rok 2022. Wniosek obejmował I etap prac – prace ziemne, wykonanie ogrodzenia, podjazdu dla niepełnosprawnych oraz drogi wzdłuż działki, oraz przygotowanie podłoża pod boisko do gry w bule.

Wniosek został zaakceptowany i poddany pod głosowanie.

Zostały wydrukowane plakaty oraz ulotki zachęcające mieszkańców miasta do głosowania na nasz projekt. Trwa zbieranie podpisów pod ankietami, w co również włączyli się seniorzy RS.

4.Organizacja Spotkania integracyjnego międzypokoleniowego seniorów.

Przedstawiciele MRS brali kilkukrotnie udział w spotkaniach z Burmistrzem Miasta, urzędnikami UM oraz przedstawicielem Stowarzyszenia Aktywizacji Społecznej I Obywatelskiej -INSPIRACJA- celem dopracowania organizacji spotkania.

Spotkanie odbyło się w dniu 4 września. W organizacji pomagali seniorzy RS.

Uczestnicy:

Przedstawiciele LKS Jordan

Przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej

Członkowie Związku Podhalan w Jordanowie

Grupa z MOK w Jordanowie.

Członkowie Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło w Jordanowie

Członkowie MRS w Jordanowie

Sponsorzy Spotkania

Członkowie Stowarzyszenia Aktywizacji Społecznej i Obywatelskiej -INSPIRACJA-

Podczas spotkania Przewodnicząca MRS przedstawiła:

 - Radę Seniorów, jej działania i zachęciła do głosowania na projekt nr 2 Budżetu Obywatelskiego 2022, który został przygotowany na podstawie planu koncepcyjnego wypracowanego  przez seniorów na warsztatach Fundacji Mapa Pasji w 2020 roku w ramach programu ASOS 2014-2020.

- Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Obywatelskiej -INSPIRACJA-, które było organizatorem tego spotkania, oraz prowadzi zajęcia aktywizujące dla seniorów – SREBRNĄ AKADEMIĘ.

Na następnie Dyrektor MOK w Jordanowie zorganizował Narodowe Czytanie fragmentu Moralności Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej, w którym wziął udział Radny Senior Stanisław Zembol.

Przewodnicząca MRS poprosiła również o przedstawienie swojej działalności  LKS Jordan oraz Związek Podhalan, który zaprezentował zespół GRONICKI i muzykę góralską.

Sponsorzy byli mile zaskoczeni poziomem organizacji  imprezy. Wszyscy dobrze się bawili, ostatnie pary zeszły z parkietu o 24.45. Spotkanie zakończyło się o godz. 1.00.

Przewodnicząca oraz radni seniorzy w sierpniu wzięli udział w warsztatach w ramach programu „Rady seniorów – dialog, partycypacja, samoorganizacja”. O tych warsztatach Przewodnicząca przedstawi informację jako następny punkt tej sesji.

27 sierpnia odbyło się Walne Zgromadzenie Małopolskiej Sieci Rad Seniorów w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminy tej Sieci. Zmiany były wcześniej konsultowane z przedstawicielami Rad Seniorów z Małopolski. Po pytaniach i dyskusji  proponowane zmiany  w Regulaminie zostały przyjęte.

Zostały też zaakceptowane trzy kandydatury osób, które były inicjatorami powstania Małopolskiej Sieci Rad Seniorów oraz silnie włączają się w prace Sieci, ale nie są członkami RS ani grup inicjatywnych na Członków Honorowych.

W dniu 30 sierpnia  jordanowska RS gościła uczestników Wizyty Studyjnej przedstawicieli Małopolskiej Sieci Rad Seniorów, którzy po wizycie w Krakowskiej Radzie Seniorów przyjechali do Jordanowa.

Seniorzy z RS przyjęli uczestników tej Wizyty Studyjnej w nowo wyremontowanym budynku dawnego Sądu Grodzkiego Rynek 2, w którym mieści się teraz Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców, w Sali widowiskowej.

Uczestnicy wizyty studyjnej reprezentowali gminne rady seniorów oraz grupy inicjatywne. zrzeszone w Małopolskiej Sieci Rad Seniorów. Wzięło w niej udział 30 seniorów z Małopolski: Krakowa, Igołomii – Wawrzeńczyce, Kozłowa, Miechowa, Oświęcimia, Kęt, Kocmyrzowa – Luborzycy, Brzeska, Zielonek, Skawiny, Nowego Targu, Wieliczki, Chełmca i Krynicy Zdrój.

Spotkanie trwało około 2 godzin. Celem wizyty była wymiana doświadczeń i upowszechnienie dobrych praktyk z zakresu funkcjonowania i działalności własnych rad, a także inspirowanie do podejmowania działań aktywizujących seniorów.

Przewodnicząca Anna Czech przedstawiła działania RS w Jordanowie w czasie pandemii, oraz odpowiadała na pytania z sali.

Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem oraz wręczeniem gościom upominków przygotowanych przez opiekuna merytorycznego MRS z ramienia UM – Lucynę Gwiazdonik, która na początku tej wizyty  przywitała Uczestników tłumacząc nieobecność Burmistrza Miasta  ważnymi obowiązkami.

Członkowie MSRS pojechali do Nowego Targu, gdzie zgodnie z programem Wizyty mieli spotkanie z Nowotarską Radą Seniorów.

Ad. 5 Informacja na temat udziału w warsztatach w projekcie pod nazwą „Rady seniorów – dialog, partycypacja, samoorganizacja” w ramach działania Małopolskiej Sieci Rad Seniorów.

Miejska Rada Seniorów brała udział w zajęciach prowadzonych w ramach Małopolskiej Sieci Rad Seniorów przez Fundację MILA, która realizuje dwa projekty dla Rad Seniorów.

1.Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele z Funduszu Krajowego finansowanego
z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego zwanego Funduszami Norweskimi.

2.Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

Przedstawiciele naszej RS wzięli udział w dwóch warsztatach.

1.Warsztaty dotyczące projektowania i prowadzenia kampanii informacyjnych, promujących działania rady, politykę senioralną lub informacje istotne dla danej grupy seniorów,  które prowadził partner norweski, przedstawiciel   Organizacji Norsensus Mediaforum Vedat Sevincer.

W tych warsztatach 10 sierpnia wzięła udział Jadwiga Frątczak – Mróz oraz Anna Czech.

W czasie prac w grupie nad przykładową kampanią informacyjną Rady Seniorów zrodził się pomysł, by zaangażować w to nauczycieli i uczniów szkoły podstawowej. Nauczyciele mogliby na lekcji wychowawczej zrealizować temat spędzania wolnego czasu przez dziadków, poza obowiązkami seniorów. Dzieci mogłyby dać swoim dziadkom ulotki informujące o działającej w mieście Radzie Seniorów.

Problem małej wiedzy o działaniach RS zgłaszali chyba wszyscy uczestnicy Małopolskiej Sieci Rad Seniorów.

W dalszej kolejności przewidziany jest konkurs na KAMPANIĘ INFORMACYJNĄ, dotyczącą kwestii istotnych dla seniorów. Najlepsze kampanie otrzymają wsparcie w realizacji.

2.Warsztaty dotyczące technik partycypacyjnych, moderacji oraz rozwiania dialogu społecznego – na rzecz aktywizacji seniorów.

26 sierpnia wzięli w nich udział Stanisław Zembol i Anna Czech.

Warsztaty prowadził Sturla Bjerkaker przewodniczący RS z Oslo będący też prezesem organizacji Bjerkaker LearningLab.

Najważniejsze punkty tego warsztatu:

 • Rady Seniorów – w jaki sposób mogą działać, aby być efektywne, mieć wpływ na swoje społeczności oraz na lokalną politykę?
 • Techniki dla lepszego działania i podniesienia efektywności rad seniorów: moderacje, warsztaty, grupy dialogowe, grupy fokusowe.
 • Metody angażowania większej liczby seniorów w dialog i współpracę z radami seniorów.
 • Uczenie się i edukacja dorosłych – coś dla seniorów?
 • Filozofia i pedagogika uczenia się przez całe życie.
 • Przykłady z Norwegii – czy mogą być trafne i inspirujące w odniesieniu do realiów życia w Polsce?

Podczas pracy w grupach zastanawialiśmy się  - jak zainteresować seniorów działalnością Rady Seniorów? Co mogłoby ich przekonać do zaangażowania się w jej pracę?

Jedna grupa opracowała następujące zagadnienia:

- Podniesienie rangi Rad Seniorów jako reprezentacji środowiska seniorów.

- Realny wpływ na kształtowanie i realizacje polityki senioralnej.

- Szeroka informacja o działalności Rad Seniorów.

- Docenianie pracy i chęć współpracy z RS przez lokalny Samorząd.

- Zmiana ustawy o RS – zapewnienie finansowania działalności RS.

- Dobre wykorzystanie już istniejących uregulowań do działań senioralnych np. doroczne plany działań  
  organizacji pozarządowych na rzecz seniorów.

- Polityka małych kroków – skutecznie i konsekwentnie.

- Działalność międzypokoleniowa.

- Współpraca z innymi podmiotami by tworzyć ciekawą ofertę dla seniorów.

- Propagowanie zachowań społecznych i zachęcanie do wolontariatu.

- Docenianie nawet drobnych sukcesów udzielających się seniorów.

- Edukacja na temat obowiązującego prawa o działalności Samorządów.

- Zachęcanie do obserwowania i uczestnictwa w sesjach i komisjach RM/RG.

Druga grupa miała podobne spojrzenie na problem niechęci angażowania się osób starszych w prace Rady Seniorów.

Ich recepta na poprawę tego stanu rzeczy to:

1. Właściwa diagnoza  środowiska

- zdrowie

- przekrój wiekowy

- dyspozycyjność

- przekrój społeczny (miasto, wieś, wykształcenie, dochód na mieszkańca).

2. Rozpoznanie potrzeb

- profilaktyka zdrowotna (dieta, ruch – aktywność fizyczna i umysłowa)

- zmiana mentalności i nawyków

- rehabilitacja, aktywność w grupie, integracja.

3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego, GOPS/MOPS.

4. Zagwarantowanie w budżecie gminy/miasta środków na realizację wyżej wymienionych zadań.

5. Propagowanie zasad działania wolontariatu.

W projekcie zaplanowano również Warsztaty dla lokalnej społeczności, podczas których zdiagnozowana zostanie aktualna sytuacja związana z ofertą spędzania czasu wolnego oraz przeprowadzony proces partycypacyjnego tworzenia nowej oferty spędzania wolnego czasu dla seniorów.

Zaplanowano też wsparcie (w tym finansowe) dla grup, które zdecydują się na otwarcie PUNKTU WYMIANY w swojej gminie/dzielnicy/mieście.

Można też zgłaszać się do programu tworzenia Questów.

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu wypożyczalni pulsoksymetrów”.

Przewodnicząca Rady odczytała przedmiotową uchwałę.

Przewodnicząca poddała uchwałę pod głosowanie.

Obecni Radni na posiedzeniu jednogłośnie zagłosowali za podjęciem uchwały.

Uchwała nr II/10/2021 została przyjęta.

Ad. 7  Podjęcie uchwały w sprawie „Wniosku o zabezpieczenie w budżecie Miasta Jordanowa na rok 2022 środków na inicjatywy aktywizujące jordanowskich seniorów”.

Po odczytaniu i poddaniu pod głosowanie przez Przewodniczącą, Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

Ad. 9 Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów Anna Czech