Uchwała Nr II/13/2022
Miejskiej Rady Seniorów w Jordanowie
z dnia 3 marca 2022 r.

w sprawie: zmian w Statucie Miejskiej Rady Seniorów w Jordanowie.

Na podstawie § 17 Statutu Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa stanowiącego załącznik do Uchwały XXXVI/329/2018 Rady Miasta Jordanowa z 26 marca 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa i nadania jej statutu Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. poz.2763)

uchwala się, co następuje:

§ 1 Miejska Rada Seniorów przekazuje wniosek w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany Statutu Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa stanowiącego załącznik do Uchwały XXXVI/329/2018 Rady Miasta Jordanowa z 26 marca 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa i nadania jej statutu Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. poz.2763)

proponujemy wprowadzić następujące zmiany:

1. W rozdziale 4. Wybory Radnych Seniorów dodaje się w § 10 ustęp 10 który otrzymuje brzmienie:

„§ 10.10. W przypadku gdy niemożliwe jest przeprowadzenie wyborów, kadencja Rady Seniorów zostaje przedłużona do momentu, gdy wybory będą możliwe do przeprowadzenia.

2. W rozdziale 4. Wybory Radnych Seniorów dodaje się w § 11 w brzmieniu:

„§ 11. Wybory uzupełniające.

1.W przypadku stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego seniora Burmistrz ogłasza wybory uzupełniające z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 powyżej. Postanowienia § 8 i § 9 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio.

2. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się jeżeli do końca kadencji Rady pozostało mniej niż 6 miesięcy licząc od dnia, w którym miałyby zostać przeprowadzone wybory uzupełniające.

3. Jeśli liczba zgłoszonych kandydatów w wyborach uzupełniających jest równa ilości wolnych mandatów, nie przeprowadza się głosowania, a kandydat wchodzi do Rady Seniorów  Zarządzeniem Burmistrza.

3. Rozdział 5. Organy i tryb pracy dotychczasowy § 11 otrzymuje numerację § 12

4. Rozdział 5. Organy i tryb pracy dotychczasowy § 12 otrzymuje numerację § 13

5. Rozdział 5. Organy i tryb pracy dotychczasowy § 13 otrzymuje numerację § 14

6. W rozdziale 5. Organy i tryb pracy zmienia się numerację w § 14 i dodaje ustępy
w brzmieniu:

„§ 14.6. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków Rady.

„§ 14.7. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia Rady - Przewodniczący ma obowiązek zwołać takie posiedzenie w terminie do 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady powinien zawierać proponowany porządek obrad.

Po zmianach 㤠14 otrzymuje brzmienie:

  • 14. 1. Przewodniczący Rady reprezentuje ją na zewnątrz i kieruje pracami Rady a w szczególności:

1) ustala termin posiedzenia i porządek obrad;

2) prowadzi obrady;

3) zaprasza na posiedzenia Rady przedstawicieli organizacji i instytucji, które nie mają swojej reprezentacji w Radzie.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.

3. Rada działa na sesjach na których rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w Statucie.

4. Rada pracuje na posiedzeniach które są jawne i otwarte.

5. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

6. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący  z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków Rady.

7. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia Rady - Przewodniczący ma obowiązek zwołać takie posiedzenie w terminie do 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady powinien zawierać proponowany porządek obrad.

8. Zawiadomienie o terminie i porządku posiedzenia Rady winno być dostarczone Radnym Seniorom co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Termin ten może być w szczególnie uzasadnionych przypadkach krótszy.

9. Z przebiegu posiedzenia Rady sporządza się protokół, zawierający:

1) numer, datę i miejsce posiedzenia;

2) imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu;

3) porządek obrad;

4) streszczenie referowanych spraw oraz oświadczeń złożonych do protokołu;

5) wnioski spisane w pełnym brzmieniu;

6) wyniki głosowania.

10. Protokół sporządza Sekretarz i podpisuje Przewodniczący Rady.

11. Do protokołu załącza się listę obecności na posiedzeniu.

12. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady w pracach Rady mogą uczestniczyć bez prawa

głosowania osoby, niebędące jej członkami.

7. Rozdział 5. Organy i tryb pracy dotychczasowy § 14 otrzymuje numerację § 15

8. Rozdział 5. Organy i tryb pracy dotychczasowy § 15 otrzymuje numerację § 16

9. W rozdziale 5. Organy i tryb pracy w § 16 zmienia się ustęp 2 i 3 oraz dodaje się ustęp 4 o brzmieniu:

  • 16. 2. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady następuje w trybie określonym dla jego powołania, na wniosek tej osoby lub na wniosek co najmniej 3 członków Rady.

3. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady, Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. Rezygnacja z funkcji Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady nie oznacza rezygnacji z członkostwa w Radzie.

4. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 3, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę z upływem ostatniego dnia miesiąca,
w którym powinna być podjęta uchwała.”

Po zmianach 㤠16 otrzymuje brzmienie:

  • 16. 1. Wygaśniecie mandatu członka Rady następuje wskutek:

1) upływu kadencji, na jaką został on wybrany;

2) śmierci Radnego;

3) pisemnego złożenia rezygnacji przez Radnego;

4)  w przypadku skazania Radnego prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) wskutek odwołania przez Radę w przypadku ujawnienia okoliczności mogących poddać

w wątpliwość wiarygodność Radnego niezbędną do wypełniania zadania o charakterze zaufania publicznego, przy czym odwołanie Radnego następuje w drodze uchwały podjętej przez Radę w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy członków Rady, bezwzględną większością głosów;

6) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady, przy czym warunkiem wygaśnięcia mandatu jest uprzednie poinformowanie Radnego na piśmie, że nieobecność na trzecim kolejnym posiedzeniu Rady skutkować będzie wygaśnięciem mandatu.

2. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady następuje w trybie określonym dla jego powołania, na wniosek tej osoby lub na wniosek co najmniej 3 członków Rady.

3. W przypadku rezygnacji przewodniczącego Rady lub wiceprzewodniczącego Rady, Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. Rezygnacja z funkcji przewodniczącego Rady lub wiceprzewodniczącego Rady nie oznacza rezygnacji z członkostwa w Radzie.

4. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 3, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez przewodniczącego Rady lub wiceprzewodniczącego Rady jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

10. Rozdział 5. Organy i tryb pracy dotychczasowy § 16 otrzymuje numerację § 17

11. Rozdział 6. Postanowienie końcowe dotychczasowy § 17 otrzymuje numerację § 18

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Radnych Miejskiej Rady Seniorów