O g ł o s z e n i e

Dnia 25 marca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 08.30 w  sali obrad, w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

 

 

Porządek obrad Komisji:

  • Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w spawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miasta Jordanowa do 2030 roku.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2024 rok.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
  • Informacja na temat zakończonych i realizowanych inwestycji na terenie Miasta Jordanowa.
  • Sprawozdanie z działalności Komisji za 2023 rok.
  • Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do komisji.
  • Sprawy bieżące.

Jordanów, 20.03.2024 r.