Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Informacje o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego
 
Zagrożenie
Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego - 50 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
 
Opis
Prognozowane na dzień 31.01.2024 r. przekroczenie dla pyłu zawieszonego PM10 obejmuje powiat suski. Ostrzeżenie dla osób szczególnie wrażliwych - wydawane jest w przypadku ryzyka wystąpienia dobowych stężeń pyłu PM10 przekraczających wartość dopuszczalną50 μg/m3. Ostrzeżenie ma charakter informacyjny i ostrzegawczy dla ochrony wrażliwych grup ludności, do których należą: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze.
Przewidywany czas trwania ryzyka od godz. 09:00 dnia środa, 31-01-2024 do godz. 24:00 dnia środa, 31-01-2024
Łącznie 15 godz.
 
Przyczyny
Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń
Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym
Obszar ryzyka
Powiat suski
Narażona ludność
ok. 83,1 tys. osób
Informacje o zagrożeniu
 
Wrażliwe grupy ludności
osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy
osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa)
osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc)
osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia
zwiększenie ryzyka infekcji dróg oddechowych
osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości (np. kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy)
osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia (np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie)
podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych
Zalecane środki ostrożności
Dodatkowe informacje
w przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem
 
Ogół ludności
ogranicz wietrzenie pomieszczeń
unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza (np. palenia w kominku)
 
Zaleca się również
 
prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń
bieżące śledzenie informacji o danych pomiarowych ze stacji (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current) i informacji o prognozowanych stężeniach zanieczyszczeń (https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution)
zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi
Wrażliwe grupy ludności
osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (np. duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie
ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz
ogranicz przebywanie na zewnątrz
Działania zmierzające do ograniczenia przekroczeń
Działania
Komunikat o charakterze ostrzegawczym dla osób szczególnie wrazliwych.
Informacje organizacyjne
Wydawca
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego