Dnia 8 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13.00
w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się
XXXIV Sesja Rady Miasta Jordanowa.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Jordanów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie petycji Rady Miasta Jordanowa do Sejmiku Województwa Małopolskiego o podjęcie zmian w uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXXII/452/17 z dnia 23 stycznia 2017 r.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie sesji.