Dnia 7 września 2023 r. (czwartek) o godz. 14.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się XLIII Sesja  Rady  Miasta  Jordanowa

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jordanowa za I półrocze 2023 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jordanowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Jordanowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy mienia komunalnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu mienia komunalnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  w  statucie  Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Jordanowie
 13. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
  dla Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w gminie Miasto Jordanów.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie sesji.