AGP.6845.3.2021

Jordanów, dnia: 20.12.2021 r.

Burmistrz Miasta Jordanowa
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na wynajem części budynku położonego w Jordanowie przy ul. Piłsudskiego 1 usytuowanego na działkach ewid. nr 5862/1 i 5863, którego przedmiotem jest lokal o pow. 22,00 m2 .

 1. Oznaczenie nieruchomości: Działki nr 5862/1 i 5863, KR1B/00034690/1
 2. Powierzchnia nieruchomości: 22,00m2
 3. Opis nieruchomości: Lokal nr 4, Jordanów ul. Piłsudskiego 1
 4. Przeznaczenie w planie miejscowym: Teren zabudowy mieszkalno-usługowej MU2
 5. Termin zagospodarowania nieruchomości: Po rozstrzygnięciu przetargu
 6. Cena wywoławcza najmu: 720,00 zł miesięcznie +23%VAT
 7. Czas najmu: 3 lata od dnia zawarcia umowy
 8. Zasady aktualizacji opłat: coroczna
 9. Termin wnoszenia opłat: raz w miesiącu
 10. Informacje o przeznaczeniu nieruchomości: Najem pod działalność gospodarczą

z wyłączeniem działalności w zakresie:

 • dystrybucji (obrotu i handlu) środków psychoaktywnych, nie objętych ustawą o przeciw działaniu narkomanii 
 • gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskiej wygranej

Warunki przetargu:

 1. Nieruchomość będzie udostępniona do wglądu w terminie od 27.12.2021 r. -  31.12.2021 r. w godz. 12:00-14:00.
 2. Przetarg odbędzie się  w dniu 21.01.2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, Rynek 1, pokój nr 10.
 3. Wadium, które upoważnia do uczestnictwa w przetargu wynosi: 140,00 złotych i należy je wpłacić na konto bankowe Urzędu Miasta Jordanowa nr 86 8799 0001 0000 0000 8859 0024 w terminie do dnia 10.01.2022 r. do godz. 14:00.    
 4. Biorący udział w licytacji powinni posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość, dowód wpłaty wadium.
 5. Do oferowanej stawki czynszu doliczony będzie podatek VAT.
 6. Czynsz najmu nie obejmuje podatku od nieruchomości.
 7. Osoba, która wygra przetarg i uchyli się od podpisania umowy najmu w terminie 7 dni od daty przetargu, traci prawo do zwrotu wpłaconego wadium.       
 8. Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać telefonicznie : 18 26 91 711 – osoba odpowiedzialna Tadeusz Krawczyk

Informacje o nieruchomości:

 1. Nieruchomość zlokalizowana jest na działkach nr 5862/1, 5863 w Jordanowie przy  ul. Piłsudskiego 1, objęta księgą wieczystą KW nr KR1B/00034690/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej  Wydział Ksiąg Wieczystych. W opisanym budynku  znajduje się lokal użytkowy nr 4 o powierzchni 22,00 m2
 2. Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczną i p-poż oraz c.o. zasilane z lokalnej kotłowni. (lokal nie posiada instalacji c.o.) 
 3. Budynek znajduje się w strefie centralnej miasta (wejście od Rynku),
 4. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jordanowa przedmiotowy obszar stanowi teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej w obszarze śródmiejskim.(MU2)
 5. Nieruchomość wolna od obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń osób trzecich.

Warunki umowy:

 1. Nieruchomość winna by wykorzystywana do prowadzenia działalności w branży handlowej, gastronomicznej lub usługowej w godzinach od 6:00 do 22:00.
 2. Do czynszu najmu netto doliczony będzie podatek VAT zgodnie z przepisami.
 3. Czynsz płatny miesięcznie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca od dnia podpisania umowy.
 4. Czynsz najmu podlega waloryzacji co roku o wskaźnik wzrostu cen detalicznych i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS.    
 5. Czynsz najmu nie obejmuje podatku od nieruchomości.  
 6. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony do 3 lat.
 7. Wszelkie koszty remontu i przystosowania nieruchomości do prowadzenia działalności ponosi najemca w całości
 8. W trakcie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, najemcy nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów na remont budynku, czy tez zaliczenie ich w poczet czynszu lub odszkodowania za bezumowne zajmowanie nieruchomości. W przypadku rozwiązania umowy i przekazania nieruchomości Wynajmującemu, najemca pozostawia wszelkie nakłady na remont lokalu. Najemcy nie przysługuje za nie zapłata.
 9. Wynajmujący może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku jeżeli Najemca nie uiści czynszu najmu za co najmniej dwa pełne okresy płatności.
 10. Szczegółowe warunki najmu, prawa i obowiązki Najemcy i Wynajmującego określa umowa najmu lokalu użytkowego. 
 11. Wzór umowy najmu dostępny jest do wglądu na stronie internetowej: jordanow.pl. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Do pobrania umowa lokalu użytkowego (PDF, 620KB)