Ogłoszenie o zamówieniu:
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników i placów na terenie Miasta Jordanowa w sezonie zimowym 2022/2023


SEKCJA I - Zamawiający

     1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

    1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Jordanów

    1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893227

    1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1
1.5.2.) Miejscowość: Jordanów
1.5.3.) Kod pocztowy: 34-240
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.jordanow.pl/

     1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

     1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – Informacje Podstawowe

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:  Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników i placów na terenie Miasta Jordanowa w sezonie zimowym 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c5ced60c-4e20-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018170/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników i placów na terenie Miasta Jordanowa w sezonie zimowym 2022/2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.12.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną    Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

                                           SEKCJA III – Udostępnianie dokumentów zamówienia i komunikacja

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://bip.www.malopolska.pl/umjordanow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/,https://epuap.gov.pl,https://www.bip.malopolska.pl/umjordanow,
https://jordanow.pl,

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
      1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.
      2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz
Regulaminie ePUAP.
      3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
      4) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
      5) Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na
miniPortalu oraz stanowi załącznik nr 14 do niniejszej SWZ.

2. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

3. Zalecenia:
1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
2) w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: − .zip − .7Z
3) wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages.
4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz
na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB,
5) ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę
możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES,
6) pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym,
7) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju.
Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i
kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików,
8) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania
wybranej metody podpisania plików oferty,
9) jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

4. Za datę przekazania oferty oraz wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

5. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:  polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Jordanów reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jordanowa z
siedzibą przy ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów. Z administratorem – można skontaktować się poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00219615/01 z dnia 2022-06-22
2022-06-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie:
art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z PZP.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
2) w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia wniesienia skargi do organu
nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
3) na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym
mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp, jak również nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których
mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.
(więcej Rozdział II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH SWZ)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1.Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp, jak również nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – Przedmiot Zamówienia

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IRG.271.1.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zadania: Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników i placów na terenie Miasta Jordanowa w sezonie zimowym 2022/2023.
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
90620000-9; opis: usługi odśnieżania,
90630000-2: opis: usługi usuwania oblodzeń,
90610000-6: opis: usługi sprzątania i zamiatania ulic.

3. Opis przedmiotu zamówienia:
1) przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg, placów i chodników na terenie Miasta - odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na drogach, zgodnie z załącznikami nr 1,2,5 do projektowanych postanowień umowy a w sytuacji kryzysowej także wykonanie w/w usług na drogach wskazanych przez Zamawiającego.
2) w zależności od warunków atmosferycznych - rozpoczęcie i zakończenie akcji czynnej, na operatywne (telefon, fax inny skuteczny sposób powiadamiania) zlecenie Zamawiającego.
3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował do wykonania przedmiotu zamówienia, w pełni sprawnym sprzętem w następującej (minimalnej) ilości:
a) piaskarka i pług lekki na samochodzie ciężarowym – 1 szt.
b) pług na ciągniku z posypywarką „rozrzutnikiem” – 2 szt.
c) koparko-ładowarka – 1szt.
d) równiarka – 1 szt.
e) samochód samowyładowczy – 1 szt.
f) szczotka mechaniczna – 1 szt.
g) zamiatarka - 1 szt.

4) przedmiot zamówienia obejmuje dostarczanie materiałów sypkich, służących do posypywania nawierzchni dróg, chodników i placów w okresie zimy, składowanych w wyznaczonych miejscach - zgodnie z załącznikiem nr 4 do wzoru umowy . Ilość materiału sypkiego będzie dostosowana do rzeczywistych potrzeb zamawiającego.
Przewidywana ilość materiału sypkiego około – 80 ton.

5) w zakres usługi wchodzi również w sytuacjach szczególnych (wymagających interwencji) usuwanie śniegu poprzez jego załadunek odpowiednim sprzętem z placów gminnych, parkingów, placów manewrowych, chodników i poboczy. W tym przypadku usługa sprzętowa odbywać się będzie na telefoniczne wezwanie Zamawiającego. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce składowania śniegu.

6) na Wykonawcy spoczywa obowiązek:
- utrzymania bezpiecznej przejezdności dróg przez 24 godziny na dobę, ze szczególnym uwzględnieniem godzin od godziny 4.00 do 10.00 i od godziny 13.00 do 19.00, Wykonawca zobowiązany jest nie dopuścić do powstania kolein na drogach, a w sytuacji kryzysowej niezwłocznie po ustaniu opadów śniegu koleiny usunąć;
- utrzymania właściwego stanu nawierzchni placów obejmujących Strefę Płatnego Parkowania-zgodnie z załącznikiem nr 5 do wzoru umowy ;
- uwzględnienia godzin funkcjonowania strefy tj.8.00-18.00 przy podejmowaniu działań związanych z prowadzeniem akcji.

7) w ramach wykonywania usługi należy stosować środki chemiczne i niechemiczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. (Dz.U.230 poz.1960 z 2005) w celu zapobiegania tworzeniu się oblodzenia.

8) Wykonawca zobowiązuję się do pozimowego posprzątania dróg, ulic, placów oraz studzienek wodnościekowych wykazanych w załączniku nr 3 do projektowanych postanowień umowy. Sprzątanie polega na uprzątnięciu zalegającego na jezdni materiału uszorstniającego pozostałego po miałowaniu dróg podczas zimowego utrzymania i obejmuje sprzątanie jezdni na całej szerokości, zalegający przy krawężnikach i na chodnikach, mostach materiał uszorstniający musi być uprzątnięty. Zatkane kratki ściekowe, studzienki wodnościekowe (wskazane w załączniku) oraz przykanaliki muszą być oczyszczone należy tez oczyścić zatoki autobusowe, parkingi, elementy odwodnienia liniowego zlokalizowane w jezdni pomiędzy krawężnikami oraz odwodnienia przykrawężnikowego. Miejsce składowania uprzątniętego materiału zapewni Wykonawca. Szczegółowy wykaz ulic, dróg oraz placów i studzienek do pozimowego sprzątania na terenie miasta Jordanowa zawiera załącznik nr 3 do wzoru umowy.

9) pozimowe sprzątanie należy wykonać na terenie miasta Jordanowa w ciągu 14 dni kalendarzowych od zakończenia akcji zimowego utrzymania dróg potwierdzonego pismem przekazanym przez Zamawiającego.

10) sprzątanie Wykonawca musi rozpocząć w terminie maksimum 2 dni roboczych od zakończenia akcji zimowego utrzymania dróg.
11) Zamawiający zaleca szczegółowe zapoznanie się w terenie z warunkami wykonania zamówienia.

12) zakres świadczonych usług może być uściślony przez Zamawiającego do jego potrzeb z uwzględnieniem warunków terenowo - pogodowych i możliwości finansowych.

13) Zamawiający wymaga zamontowania przez Wykonawcę w pojeździe odśnieżającym urządzenia GPS przekazanego przez Zamawiającego, przy czym dopuszczalne są dwie wersje:
a) Wersja dla lokalizatorów pod gniazdo zapalniczki.
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego do montażu w pojeździe odśnieżającym urządzenie GPS montowane do gniazda zapalniczki samochodowej. Wykonawca zapewni/zabezpieczy w pojeździe sprawne gniazdo zapalniczki samochodowej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie napięcia w gnieździe celem poprawnego działania przekazanego przez Zamawiającego urządzenia GPS co stanowi podstawę do rozliczenia czasu pracy pojazdu. Podstawą rozliczenia usługi odśnieżania będzie raport generowany na podstawie pomiaru GPS pracującego pojazdu w terenie (w obszarze określonym do odśnieżania). Raport pracy wykonawcy będzie przedkładany koordynatorowi odśnieżania do zatwierdzenia. Po okresie na jaki zostanie zawarta umowa na Zimowe utrzymanie Wykonawca zda lokalizatory wydane przez Zamawiającego w terminie do 7 dni.
b) Wersja dla lokalizatorów montowanych do instalacji pojazdu.
Każdy Wykonawca musi udostępnić pojazdy odśnieżające w celu montażu lokalizatorów do instalacji elektrycznej w pojeździe w umówionym terminie przed pierwszym dniem rozpoczęcia pracy przy zimowym utrzymaniu dróg. Wykonawca odpowiada za prawidłowe działanie zamontowanego, zabezpieczonego przez Zamawiającego urządzenia GPS co stanowi podstawę do rozliczania czasu pracy pojazdu. Podstawą rozliczenia usługi odśnieżania będzie raport generowany na podstawie pomiaru GPS pracującego pojazdu w terenie ( w obszarze określonym do odśnieżania). Raport pracy wykonawcy będzie przedkładany koordynatorowi odśnieżania do zatwierdzenia. Po okresie na który została zawarta umowa Wykonawca w umówionym terminie udostępni pojazd w którym zamontowano urządzenie w celu demontażu lokalizatora w terminie nie przekraczającym 14 dni.

UWAGA:
4. Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 99 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129ze zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażania zawarte w SWZ zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji postępowania mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację zamówienia zgodnie z umową oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji postępowania . Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SWZ, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równoważne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń
90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
1) Cena – 60% - 60pkt
2) Czas reakcji (uruchomienia odśnieżania) (R) – 20% - 20 pkt
3) Zdolności techniczne (T) – 15% - 15 pkt
4) Czas, w jakim Wykonawca przystąpi do realizacji dodatkowych zleceń (D) – 5% - 5pkt
2. Zasady oceny kryterium „Cena” (C)
W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
C min
P (C) = ------------------------ x Max (C)
C
gdzie
P (C) – ilość punktów jakie otrzyma oferta badana w kryterium „Cena”
C – cena oferty badanej
Cmin – cena oferty z najniższą ceną
Max (C) – maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena”
3. Zasady oceny kryterium „Czas reakcji ( uruchomienia odśnieżania)” (R)
W przypadku kryterium „Czas reakcji ( uruchomienia odśnieżania)”(R) oferta otrzyma ilość punktów przyznawanych na zasadzie :
Czas uruchomienia odśnieżania w ramach zimowego utrzymania dróg (R) =ilość punktów
a) do 1 godziny w warunkach normalnych= 20 punktów
b) do 1,5 godzin w warunkach normalnych = 10 punktów
c) do 2 godzin w warunkach normalnych = 0 punktów
1 punktowi odpowiada 1 %
4. Zasady oceny kryterium „Zdolności techniczne” (T)
W przypadku kryterium „Zdolności techniczne” (T) oferta otrzyma ilość punktów przyznawanych na zasadzie: „Zdolności techniczne” (T)= ilość punktów
1) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował niżej wymienionym, w pełni sprawnym własnym sprzętem lub miał dostęp do takiego sprzętu bez ograniczeń czasowych w czasie realizacji zamówienia:
• piaskarka i pług lekki na samochodzie ciężarowym – 1 szt.,
• pług na ciągniku z posypywarką „rozrzutnikiem” – 2 szt.,
• koparko-ładowarka – 1szt.,
• równiarka – 1 szt.,
• samochód samowyładowczy – 1 szt.,
• szczotkę mechaniczną – 1 szt.
• zamiatarkę - 1 szt.
oferta otrzyma 0 punktów.
2) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował niżej wymienionym, w pełni sprawnym własnym sprzętem lub miał dostęp do takiego sprzętu bez ograniczeń czasowych w czasie realizacji zamówienia:
• piaskarka i pług lekki na samochodzie ciężarowym – 1 szt.,
• pług na ciągniku z posypywarką „rozrzutnikiem” – 3 szt.,
• koparko-ładowarka – 1szt.,
• równiarka – 1 szt.,
• samochód samowyładowczy – 1 szt.,
• szczotkę mechaniczną – 1 szt.
• zamiatarkę - 1 szt.
oferta otrzyma 10 punktów.
3) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował niżej wymienionym, w pełni sprawnym własnym sprzętem lub miał dostęp do takiego sprzętu bez ograniczeń czasowych w czasie realizacji zamówienia:
• piaskarka i pług lekki na samochodzie ciężarowym – 1 szt.,
• pług na ciągniku z posypywarką „rozrzutnikiem” – 4 i więcej szt.,
• koparko-ładowarka – 1szt.,
• równiarka – 1 szt.,
• samochód samowyładowczy – 1 szt.,
• szczotkę mechaniczną – 1 szt.
• zamiatarkę - 1 szt.
oferta otrzyma 15 punktów.
5. Zasady oceny kryterium „Czas, w jakim Wykonawca przystąpi do realizacji dodatkowych zleceń” (D)
W przypadku kryterium „Czas w jakim Wykonawca przystąpi do realizacji dodatkowych zleceń” (D) oferta otrzyma ilość punktów przyznawanych na zasadzie:
Czas w jakim Wykonawca przystąpi do czynnej realizacji dodatkowych zleceń (D) = ilość punktów
• 4 godziny = 5 pkt
• 8 godzin = 4 pkt
• 12 godzin = 3 pkt
• 16 godzin = 2 pkt
• 20 godzin = 1 pkt
• 24 godziny = 0 pkt
1 punktowi odpowiada 1 %
6. Ostateczna ilość punktów dla każdej z oferty zostanie wyliczona za pomocą wzoru:
Ostateczna ilość punktów = P(C) + (R) +(T)+(D) Max 100 pkt
7. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji (uruchomienia odśnieżania)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zdolnosci techniczne

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas, w jakim Wykonawca przystąpi do realizacji dodatkowych zleceń

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - Kwalifikacja wykonawców

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
a) w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej dwie usługi polegające na realizacji zadania podobnego do przedmiotu zamówienia – tj. zimowego utrzymania dróg.
b) dysponuje lub będzie dysponował niżej wymienionym, w pełni sprawnym własnym sprzętem lub miał dostęp do takiego sprzętu bez ograniczeń czasowych w czasie realizacji zamówienia:
- piaskarka i pług lekki na samochodzie ciężarowym – 1 szt.
- pług na ciągniku z posypywarką „rozrzutnikiem” – 2 szt.
- koparko-ładowarka – 1szt.
- równiarka – 1 szt.
- samochód samowyładowczy – 1 szt.
- szczotka mechaniczna – 1 szt.
- zamiatarka - 1szt.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) wykaz co najmniej dwóch usług polegających na realizacji zadania podobnego do przedmiotu zamówienia – tj. zimowego utrzymania dróg, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, , wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; (doświadczenie zawodowe, załącznik nr 5 do SWZ – wzór),
3) wykaz urządzeń technicznych – sprzętu dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; (wykaz sprzętu, załącznik nr 6 do SWZ – wzór),

SEKCJA VI - Warunki Zamówienia

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
2 000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Urząd Miasta Jordanowa BS JORDANÓW nr konta 86 87990001 0000 0000 8859 0024 z adnotacją „WADIUM dot. Zimowe utrzymanie dróg ”
Zamawiający zwraca uwagę, że za skuteczne wniesione wadium w formie pieniężnej uznaje się zaksięgowane kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Miasto Jordanów.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - Projektowane postanowienia umowy

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

2. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w przypadku:
1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na warunki pogodowe
2) zmiany zakresu planowanych do wykonania usług przy zachowaniu wymogów jakościowych zawartych w nn. Umowie i jej załącznikach
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy z Wykonawcą wynikających z art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – Procedura

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-26 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dniZałączniki do pobrania: zip