Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z dnia 7.12.2022

Usługi
Powierzenie wykonania niektórych zadań własnych Gminy Miasto JordanówSekcja I - Zamawiający

      1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

      1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Jordanów

      1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893227

      1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Jordanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-240

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.jordanow.pl/

      1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

      1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczneSekcja II  – Informacje Podstawowe

2.1.) Nazwa zamówienia:

Powierzenie wykonania niektórych zadań własnych Gminy Miasto Jordanów

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11abf806-74a2-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00482218

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak

2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018170/05/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Powierzenie wykonania niektórych zadań własnych Gminy Miasto Jordanó

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie


Sekcja III – Przedmiot Zamówienia

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: IRG.271.1.15.2022

3.3.) Rodzaj zamówienia

Usługi

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

3.5.) Wartość zamówienia: 383360,76

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia objęte są następujące usługi:
1) Kontrola i Obsługa Strefy Płatnego Parkowania oraz Parkingu Płatnego Niestrzeżonego w Jordanowie zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 a do projektowanych postanowień Umowy.
2) Utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej, obsługa budynków mienia komunalnego, obsługa kotłowni w okresie grzewczym – bieżące utrzymanie zlokalizowanych pod adresem , Rynek 2,ul. 3 Maja 2 i 2a, ul. Piłsudskiego 25 , ul. Kopernika 13 w Jordanowie, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 b do projektowanych postanowień Umowy.
3) Utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej, obsługa budynków mienia komunalnego, obsługa kotłowni w okresie grzewczym – bieżące utrzymanie zlokalizowanych pod adresem Rynek 1, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 c do projektowanych postanowień Umowy.
4) Prace związane z utrzymaniem, konserwacją i myciem wiat przystankowych na terenie miasta Jordanowa, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 d do projektowanych postanowień Umowy.
5) Usługi związane z oczyszczaniem terenu miasta, letnim / zimowym dróg, chodników placów alejek parkowych, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 e do projektowanych postanowień Umowy.
6) Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni na terenie Miasta Jordanowa, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 f do projektowanych postanowień Umowy.
7)Administrowanie placem zabaw położonym przy ul. Mickiewicza, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 g do projektowanych postanowień Umowy.
8) Kontrola zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne - stwierdzenie szczelności, ilości usług asenizacyjnych ( opróżniania zbiornika ile razy w roku na podstawie faktury za usługę ) , przekazywanie zestawień pokontrolnych do Urzędu Miasta Jordanowa

3.10.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

3.11.) Dodatkowy kod CPV:

98351000-8 - Usługi zarządzania parkingami

50760000-0 - Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

70300000-4 - Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy

77313000-7 - Usługi utrzymania parków

Sekcja IV - Tryb Udzielenia Zamówienia

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Wodociągi Jordanowskie sp z o.o.- sp. pr handl - os. prawna, jednym wspólnikiem (100%
udziałów) jest M.Jordanów.Jordanów sprawuje nad w/w kontrolę. Brak udz. kapitału prywatnego.
Miasto ma decyd. rolę w zakr. celów strateg i obszarów działal. Spółki. Miasto nie zostało
ogranicz. w wyk. pełnego prawa głosu,nie został umniejszony wpływ na działal. sp., spełniony
warunek z art. 214 ust. 1 pkt. 11 lit. a ust. p.z.p. Spełnia war. z art. 214 ust.1 pkt. 11lit c ustawy
p.z.p. – nie ma bezpośr. udziału kapitału prywatnego. zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt. 11p.z.p.
określonej w jej lit. b - Spółka zost. Powoł. w celu wyk. zad. własn. Miasta w sferze użyt. Publ.-
zaspokojeniu potrzeb zbior. wspólnoty w zakresie gosp. komunalnej, w tym w zakresie gosp
wodnej i ściekowej. Śr.przychód z zadań powierz. przez Gminę za 2019-2021 wynosi 99,85 %
przychodu Spółki za 3 lata spełniony został warunek z art. 214 ust. 1 pkt. 11 lit b by ponad 90%
działaln. Spółki dot. wyk. Zad. powierz. przez Zamawiającego.


Sekcja V - Zawarcie Umowy

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Społka komunalna Wodociągi Jordanowskie sp. zo.o.

5.1.2.) Ulica: Rynek 19

5.1.3.) Miejscowość: Jordanów

5.1.4.) Kod pocztowy: 34-240

5.1.5.) Województwo: małopolskie

5.1.6.) Kraj: Polska


Sekcja VI - Informacje Dodatkowe

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt. 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 z poźn. zm), Miasto Jordanów pozostaje podmiotem, o którym mowa w art. 4 pkt. 1 ustawy p.z.p. – tj. jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.
Odnosząc się do pierwszej z przesłanek zastosowania art. 214 ust. 1 pkt. 11 p.z.p., określonej w lit. a tego przepisu, wskazać należy co następuje. Spółka Komunalna Wodociągi Jordanowskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółka prawa handlowego jest osobą prawną, zaś jednym wspólnikiem Spółki, który posiada 100% udziałów w Spółce jest Gmina Miasto Jordanów, będąca w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiającym, a zarazem podmiotem wskazanym w art. 4 pkt. 1 ustawy Pzp jako jednostka sektora finansów publicznych. Gmina Miasto Jordanów sprawuje nad w/w Spółką kontrolę, która odpowiada kontroli sprawowanej przez zamawiającego nad własnymi jednostkami. Brak jest bezpośredniego udziału kapitału prywatnego w kontrolowanej Spółce. Miasto jako jedyny wspólnik odgrywa decydującą rolę w zakresie celów strategicznych i obszarów działalności Spółki. Miasto nie zostało ograniczone w wykonywaniu pełnego prawa głosu ani w żaden sposób nie został umniejszony jego wpływ na działalność Spółki. Zamawiający - Gmina Miasto Jordanów, reprezentowana przez Burmistrza, sprawuje kontrolę polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne i istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami Spółki, co wynika z uwarunkowań ustaw samorządowych (ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce komunalnej) i na co wskazuje treść umowy Spółki, w tym sformułowane w umowie spółki kompetencje Gminy Miasta Jordanów jako wspólnika. A zatem spełniony w nn. przypadku jest warunek z art. 214 ust. 1 pkt. 11 lit. a ustawy p.z.p.: „zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób”. W kontekście powyższego ziścił się także warunek z art. 214 ust.1 pkt. 11lit c ustawy p.z.p. – gdyż jak zostało wskazane powyżej Spółka nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Przechodząc do ostatniej przesłanki z art. 214 ust. 1 pkt. 11p.z.p. określonej w jej lit. b wskazać należy, iż Spółka została powołana w celu wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Jordanów w sferze użyteczności publicznej, polegających na zaspokojeniu potrzeb zbiorowych wspólnoty w zakresie gospodarki komunalnej, w tym w zakresie poboru, uzdatniania i dostarczania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków. Z przedstawionych przez Spółkę informacji wynika, że średni przychód osiągnięty przez Spółkę z zadań powierzonych przez Gminę za lata 2019-2021 wynosi 99,85 % łącznego przychodu Spółki za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia Tym samym spełniony został warunek z art. 214 ust. 1 pkt. 11 lit. b by ponad 90% działalności Spółki dotyczyło wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego. Tym samym spełniony został warunek z art. 214 ust. 1 pkt. 11 lit. b by ponad 90% działalności Spółki dotyczyło wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego. W świetle powyższej przedstawionego wyjaśnienia udzielenie zamówienia z zastosowaniem trybu określonego w art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt. 11 p.z.p. pozostaje uzasadnione.