logotypy ue

Jordanów, dnia 09.08.2019 r.

IRG.271.1.4.2019                                                                                                      

MIASTO JORDANÓW

Rynek 1

34-240 Jordanów

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otwarcie ofert w postępowaniu na: Działania informacyjno-promocyjne dla projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” - 2 (dwie) części - realizowane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu w ramach 5 Osi Priorytetowej Ochrona Środowiska Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR, w ramach RPO WM 2014-2020

odbyło się w dniu 09.08.2019 r. o godz. 12:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 524 688,12 brutto,

Część I - Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych 314 812,87 zł.

Część II - Projekty graficzne, materiały informacyjne i wydarzenia w ramach projektu 209 875,25 zł.

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

 

Cena oferty

 

Długość okresu gwarancji

Końcowy termin wykonania przedmiotu zamówienia

 

Warunki płatności

1.

Sun & More Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 25

71-037 Szczecin

72 000,00

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

30 dni

2.

PHIN Consulting Sp. zo.o. ul. Częstochowska

63 93-121 Łódż

215 250,00

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

30 dni

W zakresie części 1 nie została złożona żadna oferta.